Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

19. marec - Zhrnutie Evanjelia do šiestich bodov

Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v Duchu. (1.Petra 3:18)

Predkladám zhrnutie Evanjelia, ktoré vám pomôže pochopiť ho, tešiť sa z neho a zdieľať ho iným!

1) Boh nás stvoril pre svoju slávu.

„Priveď mojich synov zďaleka a moje dcéry od končín zeme, všetkých, čo nosia moje meno, ktorých som stvoril na svoju slávu, utvoril a urobil“. (Izaiáš 43: 6–7). Boh nás všetkých stvoril na svoj obraz, aby sme si mohli predstaviť a odrážať jeho charakter a morálnu krásu.

2) Aby každý človek  žil na Božiu slávu.

„Či už jete, pijete, alebo čokoľvek robíte, robte všetko na slávu Božiu“ (1.Korinťanom 10:31). Spôsob, ako žiť na Božiu slávu, je milovať ho (Matúš 22:37), dôverovať mu (Rímskym 4:20), byť mu vďačný (Žalm 50:23), poslúchať ho (Matúš 5:16) a vážiť si ho nadovšetko (Filipanom 3: 8; Matúš 10:37). Keď robíme tieto veci, znázorňujeme Božiu slávu.

3) Všetci sme zhrešili a stratili sme Božiu slávu.

„Všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu“ (Rimanom 3:23). "Hoci poznali Boha, nectili si ho ako Boha ani mu ďakovali . . . a vymenil slávu nesmrteľného Boha za obrazy“ (Rimanom 1: 21–23). Nikto z nás nemiloval ani neveril Bohu, ani mu neďakoval, ani ho neposlúchal, ani si ho nevážil tak, ako by mal.

4) Preto si všetci zaslúžime večný trest.

„Mzdou za hriech je (večná) smrť, ale Božím darom zdarma je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi“ (Rimanom 6:23). Tí, ktorí neposlúchajú Pána Ježiša, „... za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci“ (2.Tesal.1: 9). „Títo pôjdu do večného zahynutia, ale spravodliví do večného života“ (Matúš 25:46).

5) Boh však vo svojom veľkom milosrdenstve poslal svojho jediného Syna Ježiša Krista na svet, aby hriešnikom zabezpečil  večný život.

„Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život“ (Ján 3:16). „Kristus nás vykúpil spod kliatby Zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás...“. (Galaťanom 3:13). „Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu“ (1. Petra 3:18).

6) Preto večný život je  darom zadarmo pre všetkých, ktorí veria  v Krista ako Pána a Spasiteľa a ako najväčší poklad  svojho života.

„Uver v Pána Ježiša a budeš spasený“ (Skutky 16:31). „Ak svojimi ústami vyznáš, že Ježiš je Pán, a v srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený“ (Rímskym 10: 9). "Z milosti ste boli spasení skrze vieru. A to nie je vaše vlastné konanie; je to Boží dar, nie výsledok skutkov, aby sa nikto nemohol chváliť“ (Efezanom 2: 8–9). "Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa“. (Galaťanom 2:20). " A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista“ (Filipanom 3: 8).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345