Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

3. marec - Boh koná pomocou našich dobrých úmyslov

Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery.(2.Tes.1:11)

Ak hľadáme Božiu pomoc, aby sme splnili svoje dobré úmysly neznamená, že to naozaj dosiahneme, alebo že sa pri tom nemusíme snažiť. Zapojenie Božej pomoci nikdy nenahradí zapojenie našej vôle! Božia pomoc pri našom posvätení nás nikdy nenecháva  pasívnymi! Božia pomoc sa pripája  k našej vôli, nie na miesto našej vôle. Dôkazom Božej moci v našich životoch nie je absencia našej vôle, ale sila našej vôle, radosť z našej vôle. Každý, kto hovorí: „Ja verím v Božiu zvrchovanosť a tak budem len sedieť a nič nerobiť“, ten neverí v Božiu zvrchovanosť. Prečo ten, kto verí v Božiu zvrchovanosť, ho tak nehanebne neposlúcha?

Keď si iba sadnete, aby ste nič nerobili  tak nič ani neurobíte. Svoju vôľu aktívne zapájate do rozhodnutia nečinne sedieť. A ak takto vo svojom živote narábaš s hriechom alebo s pokušením, je to do očí bijúca neposlušnosť, pretože Boh nám prikazuje viesť dobrý boj s hriechom (1.Timoteovi 1:18),  odolávať diablovi (Jakub 4: 7), usilovať o svätosť (Hebrejom 12:14) a mŕtviť hriešne skutky tela (Rimanom 8:13).

V 2.liste Tesal.1:11 sa hovorí, aby: „...Boh nás urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery“. To však neruší význam slov „ byť rozhodnutý“ a „pracovať“. Súčasťou celého procesu kráčať verne a byť hodným Božieho volania je aktívne zapojenie našej vôle do rozhodnutia konať spravodlivo.

Ak máte vo svojom živote pretrvávajúci hriech alebo neustále zanedbávate nejaký dobrý úmysel len preto, že bez boja čakáte, že  sa to vyrieši, zväčšujete tým svoju neposlušnosť. Boh nikdy neprejaví svoju moc vo vašej vôli, kým  nevykonáte jeho vôľu prostredníctvom vašich dobrých rozhodnutí, vašich dobrých úmyslov, plánov a zámerov.

Ľudia, ktorí veria v Božiu zvrchovanosť, teda musia zapojiť svoju vôľu do boja za posvätenie.  „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať“ (Lukáš 13:24). „Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči    (Filipanom 2:13).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345