Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

11. február - Najlepšia forma otroctva

Veď v Pánovi povolaný otrok je v Pánovi slobodný. A podobne: Kto bol povolaný ako slobodný, je Kristov otrok. (1.Kor.7:22)

Očakával by som, že Pavol zamení miesta „Pán“, čo znamená Majster, a „Kristus“, čo znamená Mesiáš. Prirovnáva našu slobodu s tým, že Ježiš je náš Pán („slobodný v Pánovi“) a naše otroctvo s tým, že Ježiš je náš Mesiáš („Kristov otrok“). Zdá sa to čudné, pretože Mesiáš prišiel oslobodiť svoj ľud od jeho únoscov; a páni preberajú kontrolu nad životmi svojich otrokov.

Prečo to hovorí takto? Prečo prirovnáva otroctvo (radšej ako oslobodenie) s Mesiášom a oslobodenie (radšej ako otroctvo) s Majstrom?

Návrh: Táto zámena má dvojaký účinok na našu novú slobodu a dva účinky na naše nové otroctvo. Na jednej strane tým, že nás nazýva „slobodnými v Pánovi“, zabezpečuje a obmedzuje našu novú slobodu:

  1. On je Pán nad všetkými ostatnými pánmi; takže naše oslobodenie je nesporné - absolútne spoľahlivé.
  1. Súc oslobodení od všetkých ostatných pánov, nie sme oslobodení od neho. Naša sloboda je milosrdne obmedzená. Ježiš je náš Pán.

Na druhej strane, keď nás nazýva „Kristovými otrokmi“, uľahčuje a spríjemňuje naše otroctvo:

  1. Mesiáš nás prehlasuje za svoje vlastníctvo preto, aby nás dostal zo zajatia na slobodu: „Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina zástupov to urobí.“ (Izaiáš 9: 6).
  1. Robí nás svojim vlastníctvom preto, aby nám spôsobil najpríjemnejšiu radosť: „Bol by som ich kŕmil tou najlepšou pšenicou a sýtil medom zo skaly.“ (Žalm 81:16). A tou skalou je Kristus, Mesiáš.

Takže, kresťan, v tomto nachádzaj svoje potešenie: „Ten, kto bol povolaný v Pánovi ako otrok, je v Pánovi - Majstrovi  slobodný.“ „Rovnako ten, kto bol slobodný, keď bol povolaný, stal sa otrokom Krista- oslobodzujúceho Mesiáša“.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345