Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

17. január - Pravá viera túžobne očakáva druhý príchod Krista.

...tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. (Žid.10:28)

Čo musíte urobiť, aby ste vedeli, že vaše hriechy sú obmyté Kristovou krvou a že keď príde, ochráni vás pred Božím hnevom a privedie vás do večného života? Odpoveď je táto: Dôverujte Kristovi spôsobom, ktorý vo vás vzbudzuje túžbu po jeho príchode.

Text hovorí, že prichádza zachrániť tých, ktorí na neho „netrpezlivo očakávajú“. Ako sa teda pripraviť? Ako prežívate Božie odpustenie v Kristovi a pripravujete sa na stretnutie s ním? Tak, že mu dôverujete takým spôsobom, že túžite po tom, aby prišiel. Toto nedočkavé očakávanie Krista je znakom toho, že ho milujeme a veríme v neho - skutočne v neho úprimne veríme.

Existuje falošná viera, ktorá chce iba únik z pekla, ale netúži po Kristovi. Takýto druh viery nezachráni. Nevyvoláva to nedočkavé očakávanie Krista. V skutočnosti taký človek by bol radšej, keby Kristus prišiel čím neskôr, aby si mohol čo najviac užiť z tohto sveta.

Ale viera, ktorá sa skutočne drží Krista ako Spasiteľa, Pána, Pokladu, Nádeje a Radosti, je viera, vďaka ktorej túžime po príchode Krista. A to je viera, ktorá zachraňuje.

Preto vás vyzývam, obráťte sa od sveta a od hriechu. Obráťte sa ku Kristovi. Prijmite ho, privítajte ho, prijmite Krista nie ako svoju poistku proti peklu, ale ako vášho dychtivo očakávaného vzácneho Priateľa a Pána.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345