Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

12. január - Kľúč k pozičnej štedrosti

Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. (2.Kor.9:8)

Vieme, že viera v Božiu milosť je kľúčom k istote o jeho štedrosti, pretože v 2. liste Korinťanom Pavol uvádza tento úžasný prísľub: „Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok.“ (2. Kor.9: 8). Inými slovami, ak sa chceme oslobodiť od potreby hromadiť majetok, ak chceme prekypovať hojnosťou (milosti!) ku každému dobrému skutku, vložme svoju dôveru do Božej budúcej milosti. Dôverujme zasľúbeniu, že „Boh je schopný vo vás v rozhojniť všetku milosť“. Vieru v budúcu milosť som nazval „pozičný kľúč“ k štedrosti, aby som pripomenul, že existuje aj historický kľúč. Existuje pozičný kľúč a historický kľúč. Keď Pavol hovorí Korinťanom o milosti, ktorú dostali, pripomína im historický kľúč milosti: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli.“(2. Kor.8:9). Bez tohto historického diela milosti by dvere Kristom prejavenej štedrosti zostali zatvorené. Táto historická milosť je  nevyhnutným kľúčom k láske.

Všimnime si, ako funguje historická milosť v tomto verši. Stáva sa základom (Kristus sa stal chudobným) budúcej milosti (aby sme sa stali bohatými) v budúcnosti. Historický kľúč k našej štedrosti funguje tak, že tvorí základ pozičného kľúča viery v budúcu milosť.

Pozičný kľúč k láske a štedrosti je teda tento: Vložte svoju vieru pevne do budúcej milosti - konkrétne, že „Boh je schopný (v budúcnosti), rozhojniť vo vás všetku (budúcu) milosť“- aby boli naplnené vaše potreby a aby ste mohli prekypovať láskou k jeho štedrosti. Sloboda od chamtivosti pochádza z hlboko uspokojujúcej viery v budúcu Božiu milosť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345