Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

10. január - Ako budú súdení veriaci

Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom. A otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov.( Zjav. Jána 20:12)

Premýšľali ste o poslednom súde? Budú tam spomenuté naše hriechy? Budú odhalené? Anthony Hoekema to vyjadril takto: „Skutky a hriechy veriacich budú zviditeľnené v Súdny deň. Ale - a to je dôležitý bod - hriechy veriacich sa v rozsudku odhalia ako odpustené hriechy, ktorých vina bola úplne zakrytá krvou Ježiša Krista.“

Predstavte si to takto. Boh má záznamy o každom človeku (sú „v knihách“ podľa Zjavenia Jána 20:12). Všetko, čo ste kedy urobili alebo povedali je tam zaznamenané : „Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknu.“ (Matúš 12:36). Keď budete stáť pred „súdnou stolicou Kristovou“ (2. Korinťanom 5:10), aby ste boli súdení „za to, čo ste v tele vykonali, či už dobré alebo zlé“, Boh otvorí „knihu“ a každý sa bude zodpovedať za svoje skutky.

Potom otvorí ďalší súbor, „knihu života“ a nájde tam aj vaše meno, pretože patríte v Kristovi skrze vieru. Za vašim menom bude obrazne zápalka vyrobená z dreva Ježišovho kríža. Vezme zápalku, zapáli ju a podpáli ňou hromadu so všetkými vašimi skutkami, dobrými aj zlými. Nebudete súdení za zlé skutky, ale nebudete ospravedlnení ani tými dobrými.

Potom z vašej knihy „knihy života“ vezme zalepenú obálku s nápisom „Bezplatný a milostivý bonus: večný život!“ (Pozri: Marek 4:24 a Lukáš 6:38. Dávajte a bude dané aj vám - mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám.“). A Ježiš vyhlási: Týmto prehlasujem, že tvoj život vydával svedectvo o milosti môjho Otca, o hodnote mojej krvi a ovocí môjho Ducha v tvojom živote. Tieto skutočnosti svedčia o tom, že tvoj život je večný. A podľa toho máš svoju odmenu. Vstúp do večnej radosti svojho Pána.“

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345