Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

2. január - Čo urobil Ježiš svojou smrťou

A ako každý človek umiera len raz a potom bude súd,  tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. Žid.9:27-28

Ježiš svojou smrťou vzal na seba hriechy človeka. Toto je podstatou kresťanstva, jadrom evanjelia a jadrom veľkého Božieho diela vykúpenia ľudstva. Keď Kristus zomrel, odniesol naše hriechy. Niesol naše hriechy, nie svoje. Trpel za hriechy, ktoré spáchali iní, aby boli od nich oslobodení.

Toto je odpoveď na najväčší problém vo vašom živote, či už to považujete za hlavný problém alebo nie. Existuje odpoveď na to, ako sa môžeme zmieriť s Bohom napriek tomu, že sme hriešni. Odpoveď je, že Kristova smrť bola obetou „ ktorá niesla hriechy mnohých“. Zobral naše hriechy a odniesol ich na kríž a zomrel tam smrťou, ktorou sme si zaslúžili zomrieť my.

Čo to znamená pre moje zomieranie? " Každému je určené raz zomrieť." Znamená to, že moja smrť už nie je odplatou. Moja smrť už nie je trestom za hriech. Môj hriech bol odnesený. Môj hriech je „odložený“ Kristovou smrťou. Kristus prevzal trest.

Prečo potom vôbec zomriem? Pretože Boh chce, aby smrť zostala nateraz vo svete, a to aj medzi jeho vlastnými deťmi, ako trvalé svedectvo o extrémnej hrôze hriechu. V našom umieraní sa stále prejavujú vonkajšie účinky hriechu na svet.

Ale smrť pre Božie deti už nie je prejavom božieho hnevu . Stala sa našou vstupnou bránou ku spáse, nie k odsúdeniu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345