Rádio LOGOS na Facebook-u

Nebo

Vzdal sa BOH svojho prvotného zámeru?

Vitajte, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní spoločných zamyslení nad pravdami božieho Slova. V predchádzajúcich programoch sme sa zamýšľali nad tým, či nebo a peklo, kam odchádzajú po smrti duše zosnulých, sú skutočné miesta. Z Písma sme si ukázali, že súčasné nebo a zem sa pominú a v budúcnosti budú pretvorené do konečnej a večnej kvality. Dnes sa zameriame na otázku, či sa Hospodin vzdal svojho prvotného zámeru s ľudstvom?

 Na prvý pohľad sa môže zdať, že Boh vo svojom pláne nepočítal s tým, že do raja vstúpi zlo a neposlušnosť. V knihe Genesis, v 3.kapitole je popísané, čo táto udalosť spôsobila nielen v živote ľudí, ale aj Božie opatrenia, ako bol človek vyhnaný z raja, zamedzenie prístupu k stromu života a Hospodinovo prekliatie všetkého stvoreného.

Do sveta vstúpila smrť a ľudská nesmrteľnosť bola dočasne porušená. Na konci vekov, až bude všetko pretvorené, obnovené a uvedené do dokonalého pôvodného stavu, dočasnosť sa premení vo večnosť a boží zámer sa naplní. Niet divu, že niekomu sa môže počas tohto medziobdobia zdať, že  Boh sa svojho pôvodného zámeru zriekol a ponechal človeka  napospas sebe samému. Keby sme sa pozerali na stvorený svet len skrze myslenie človeka, mohli by sme ľahko uveriť tomu, že Satan vyhral a pôvodný boží zámer prekazil. Úlohou tohto zamyslenie je, aby sme sa uistili  seba o pravom opaku . Boh sa svojho zámeru ani na okamih nevzdal a všetko dokončí ako si predsavzal ešte pred založením sveta. Pozrime sa najskôr na:

1. Dôsledky hriechu :

V knihe Genesis je popísané stvorenie sveta, vesmíru i človeka. V Gen. 3.kap. Hospodin človeka varoval: "Nejedzte zo stromu života, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli." Skrze neposlušnosť vstúpila do sveta smrť a spôsobila reťazovú reakciu:

* Človek zomrel nielen telesne, ale aj duchovne.
* Hospodinovo prekliatie spôsobilo, že bolo rozmnoženie trápenia a bolesti ženy v tehotenstve.(16)

Hospodin kvôli Adamovi preklial aj zem:

 “zlorečená bude zem pre teba; s bolesťou budeš z nej jesť po všetky dni svojho života.” (v.17)

A nielen to, Hospodin preklial aj Adama a ozámil mu, že zomrie:

 

“ V pote svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa nenavrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš. "(19)

Majme na pamäti, že sa Bohu Otcovi a Stvoriteľovi nič nevymklo z ruky ani na okamih, ani to, že padlý anjel, satan zvíťazil nad človekom. Tým, že Boh vstúpil skrze svojho Syna do pozemskej reality, Satan bol skrze Kristovo víťazstvo na kríži porazený :

1. Korintským 15:55-57  Smrť, kde je tvoj osteň? Kde, peklo, tvoje víťazstvo? 56  Osteň smrti je hriech, a moc hriechu je zákon. 57  Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Satanovo všadeprítomné dielo skazy v mnohých vyvoláva predstavu jeho víťazstva, ale Satan bol porazený už v záhrade Eden:

V knihe Genesis 3:15 je napísané:  

“A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu.”

Aj keď je súčasné stvorené nebo a zem hriechom natoľko zruinované, že je všetko stvorené odsúdené k zániku, Boh sa svojho zámeru a plánu nevzdal. Skrze ženu sa narodil Boží syn, ktorý sa stal Vykupiteľom mnohých.  Ak si pozorne prečítame verše z listu ap. Pavla Rimanom 8:18-25,  vidíme, že Stvoriteľ ani skrze prekliatie  stvorenstva svoj plán a pôvodný zámer ani na okamih neopustil. Písmo nás uisťuje, že budeme vyslobodení z otroctva hriechu. Vo verši 21 sa hovorí:   …, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené od služby porušenia v slobodu slávy detí Božích.

Ako sme si už povedali, pôvodný Hospodinov zámer bol, aby človek, naplnil zem a panoval nad ňou. Tento pôvodný plán však nebol nikdy naplnený. To ale neznamená, že Boží plán zlyhal, alebo bol zmarený. To v žiadnom prípade! Takéto závery nezodpovedajú charakteru a vlastnostiam Stvoriteľa, ktorý je vševediaci, všemohúci a zvrchovaný. Aby sme nezostávali v neistote a nevedomosti, On sám nás pripravil na to, že náš svet zanikne, a až potom bude všetko znova uvedené do stavu úplnej dokonalosti a spravodlivosti: Ap. Peter o tom dni píše:

2. Petrův 3:10-13  Ale prijde deň Pánov ako zlodej vnoci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. 11  Keď sa to teda všetko tak rozplýva, jakí musíte vy byť v svätom obcovaní a v pobožnosti, 12  ktorí očakávate a náhlite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa, a živly, rozpálené ohňom, potečú! 13  A nové nebesia a novú zem podľa jeho zasľúbenia čakáme, v ktorých prebýva spravedlivosť.

 Poďme o krok ďalej:

2.          Božie kráľovstvo bude mať pozemskú podobu. Táto skutočnosť je v Písme často prirovnávaná k tomu, čo všetci dôverne poznáme na zemi. Brány a nebeské mesto si vieme predstaviť skrze porovnávanie pozemských skúseností. Takáto predstava nám  pomôže, aby sme večné nebo nevnímali len ako duchovné miesto - ale ako miesto, ktoré má aj materiálnu kvalitu. Prorocké Písma farbisto opisujú, ako asi bude vyzerať nové, obnovené nebeské kráľovstvo:

Zjevení Janovo 21:25-26  A jeho brány sa nebudú zavierať vodne, lebo veď noci tam nebude.26  A vnesú do neho slávu a česť národov.

Izajáš 60:11  Tvoje brány budú vždycky otvorené, nebudú zavierané ani vodne ani vnoci, aby dopravili k tebe silu pohanov, aj ich kráľovia budú dovedení.

Ďalšia zaujímavosť, ktorá sa týka nového neba a zeme sa týka zdroja svetla. V knihe Genesis si všimnime, že Boh najskôr stvoril svetlo. Povedal "Buď svetlo a bolo svetlo." Až tretí deň stvoril na nebeskej klenbe iné svetlá, aby svietili nad zemou a oddeľovali deň a noc.  Slnko - väčšie svetlo vládlo vo dne a Mesiac - menšie svetlo vládlo noci. Avšak v novej, nebeskej realite, bude priestor osvetľovať Božie svetlo, ktoré zatieni svetlo Slnka a Mesiaca. 

Izajáš 60:19-20  Nebude ti viacej slnce za svetlo vodne, ani čo do blesku, nebude ti svietiť mesiac, ale Hospodin ti bude večným svetlom a tvoj Bôh tvojou okrasou. Nezajde viac tvoje slnce, a tvoj mesiac sa neskryje, lebo Hospodin ti bude večným svetlom.

Zjevení Janovo 21:23  A mesto nepotrebuje slnka ani mesiaca, aby svietily v ňom, lebo sláva Božia ho osvecuje, a jeho sviecou je Baránok.

Zjevení Janovo 22:5  A noci tam už nebude. A nebudú potrebovať svetla sviece ani svetla slnca, lebo Pán Bôh ich bude osvecovať, a budú kraľovať na veky vekov.

Prorocká kniha Zjavenia Jána, obzvlášť 21. a 22.kapitola, je plná informácií aj o národoch, ktoré budú žiť v Božom svetle, že aj všetci králi a panovníci odovzdajú česť a slávu svojmu Stvoriteľovi. Prorok Izaiáš v  60. kapitole opisuje detailnejšie usporiadanie nového a večného neba. Pamätajme na to, že Izaiáš je prorocká kniha. Niektoré proroctvá sa už naplnili a iné sa naplnia až v budúcnosti, v realite nového Jeruzalema, kedy Božia spravodlivosť a usporiadanie budú zapečatené navždy. Nová zem bude naplnená nádherou, ďaleko krajšiou, než si dokážeme predstaviť dnes. Pestrosť a rôznorodosť patria k Božím vlastnostiam.

Iste všetci vieme doceniť pestrosť farieb. Ide o podobný rozdiel, ako keď sa pozeráme na obraz načrtnutý uhlíkom na papier a majstrovským dielom na plátne umelca, ktorý použil paletu olejových farieb.  Naša predstavivosť nebeských záležitostí však musí byť hlboko zakorenená v Božom slove, ktoré je nám dané. Hospodin nám poodhalil mnohé tajomstvá, zahliadli sme záblesky budúcej slávy, pochopili sme mnohé analógie a podobenstvá, ktoré sa týkajú nového neba a zeme. Každý z nás je plne zodpovedný za každý zdroj informácií, ktoré  získavame. Našou zodpovednosťou je, aby sme uvažovali nad Božím slovom, a múdro využívali predstavivosť, ktorou sme boli obdarení.

A čo povedať na záver zamyslenia na tému o nebi:
* Buďte povzbudení uvedenými  pravdami o nebi. Obdivujte úžasnú rôznorodosť súčasného , ale aj  nového neba a novej zeme, a všetkého toho, čo v budúcnosti s dôverou očakávame.
* Žite z viery, že Kristova smrť na kríži bola platnou a dostatočnou obeťou za vaše hriechy.  Neodkladajte duchovné hľadanie či rozhodnutie na neskoršiu dobu, komu budete svojím životom slúžiť. Chcete za svoje hriechy pykať po celú večnosť, alebo chcete prijať zástupnú obeť Pána Ježiša Krista, ktorý sa stal zmierovacia obeťou medzi hriešnym človekom a svätým Bohom? Sú iba dve možnosti, dve cesty. Úzka cesta, ktorá vedie k spaseniu a večnému životu, a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345