Rádio LOGOS na Facebook-u

Nebo

MÁTE OBAVY z pomyslenia na NEBO?

Vitajte, milí poslucháči pri ďalšom pokračovaní našich pravidelných nedeľných zamyslení nad božím slovom. Cieľom dnešného zamyslenia je odlíšiť falošné učenie o nebi a nahradiť ho biblickým učením o kvalitách a realite neba.

Najskôr dovoľte krátky citát  rozhovoru z knihy "Nebo" od autora Alcorna, ktorý nám poslúži ako osnova pre dnešné zamyslenie. Rozhovor znie:
"Priznávam, že kedykoľvek začnem premýšľať o nebi, padne na mňa depresia. Radšej by som po smrti prestal existovať. "

" Prečo? "Spýtal som sa.

"Neznesiem predstavu nekonečnej nudy. Vznášať sa na obláčikoch, všetko to brnkanie na harfu mi pripadá strašne nudné. Nebeská existencia neznie o nič lepšie ako predstava pobytu v pekle. Radšej by som bol zahladený a prestal existovať, než aby som trávil večnosť v mieste takej nudy. Radšej by som bol v pekle so svojimi kamarátmi, ako v nebi so všetkými tými svätými. "

Takéto a podobné myšlienkové pochody odhaľujú úplné nepochopenie hrôz pekla a súčasne podcenenie radosti a blaženosti neba. Mnohí verní kresťania, keď sú sami k sebe a voči ostatným úprimní, priznajú, že sa ani im do neba ešte veľmi nechce .  A dôvod?  Chcú si na zemi ešte niečo užiť. Hovoria:  "Chcem sa dočkať dospelosti svojich detí a užiť si vnúčat." "Chcem si užiť ešte trochu pohody na dôchodku". To všetko sú normálne ľudské myšlienky, túžby a reakcie.  Iste na nich nie je nič zlého, ale dať im prednosť pred nebom, to nejako nejde dokopy s biblickým učením o nebi. Svetské zmýšľanie je diametrálne odlišné od božieho, pretože sa snaží položiť znamienko rovnosti medzi kvalitami pozemského potešenie a slávou v nebi. Porovnávajú  kvalitu pohodlného a bezstarostného života na zemi a veria, že je rovnocenný kvalitám slávy a nádhery bytia v nebi. Veria a sú presvedčení, že ten, kto ide do neba predtým, než zažil všetko potešenie tu na zemi, že zmeškal to najlepšie, v čo môžeme na zemi dúfať a prežiť. Aj keď sú takéto myšlienky pochopiteľné, ukážeme si, že sú to predstavy nebiblické!

Ak by sme nemali o nebi žiadne informácie, potom by takýto postoj bol logický a prirodzený. Podobné myšlienky by boli pochopiteľné, keby život v nebi bol len pokračovaním života, ktorý žijeme tu na zemi. Ale apoštol Pavol na túto ľudskú rozpoltenosť hovorí:

Filipským 1:23    Ale oboje ma tiahne: mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie,

 Nebo je totiž oveľa viac, než obyčajné pokračovanie pozemského života. Hospodin nám poskytol o nebi dostatok informácií a je našou povinnosťou vedieť a poznať, čo o ňom hovorí práve On, aby sme našli zaľúbenie v myšlienkach o nebi ,  aby sme v tomto živote žili  očakávaním, ktoré prinesie neopísateľnú slávu a potešenie všetkým, ktorí veria v Pána Ježiša Krista. Pozrime sa, prečo nám  pomyslenie na nebo robí také problémy? Prečo máme obavy, aby sme neodišli do neba príliš skoro?  Prečo si myslíme, že tam bude nuda? Prečo je Pravda o nebi tak vzdialená mysleniu mnohých kresťanov?

 Uveďme si niektoré dôvody, prečo máme skreslené predstavy o nebi.  Majme  na pamäti, že Satan pôsobí v cirkvi stále. Možno, že sme vinní tým, že podceňujeme alebo prehliadame Satanove snahy skresliť pravdu o nebi. "Satan nemusí nikoho presviedčať, že žiadne nebo neexistuje. Stačí, keď veriaceho presvedčí, že nebo je miestom nanajvýš nudné, nás tým umlčí. Keď tejto lži uveríme, budeme okradnutí o radosť z očakávania zasľúbenia a zameriame svoju pozornosť na život pozemský, nie na ten nebeský. A toto ovplyvní aj  našu ochotu a motiváciu zdieľať vieru s ostatnými. Ako kresťania si musíme uvedomiť, že Satan používa všemožne rafinované spôsoby, len aby ochromil zápal, silu a nadšenie z nášho kresťanského života. Satan si neželá nič iné, než aby nás zneistil a odradil, aby sme boli  vopred rozčarovaní z toho, čo pre nás Boh v nebi pripravil. Tí veriaci, ktorí neštudujú pozorne to, čo Písmo o nebi hovorí, sa stávajú ľahkou obeťou. Mnohí kresťania uverili predstavám, že naša existencia v nebi sa týka  duší bez tela, ktoré sa budú vznášať na obláčikoch, alebo že sa z nás stanú akési anjelskej bytosti, ktoré budú okolo Božieho trónu bez prestania spievať chvály. Iní veria, že z neba budeme pozorovať dianie na zemi. Koľko ľudí verí, že tí, ktorí nás do Božej slávy predišli sa na nás z neba pozerajú?

Jeden z dôvodov prečo sa tak málo tešíme, alebo zaoberáme myšlienkami o nebi je, že počúvame iným hlasom, než tomu Božiemu. Niektorí ľudia hovoria, že nebo bude miesto, kde sa splnia každé naše pozemské priania a predstavy. Ale to nie je pravda, pretože našu pozemskú skúsenosť nemôžeme preniesť do nebeskej reality. Naše chápanie učenia o nebi nie je založené na informáciách tvorivého ľudského fantazírovania a osobnej bujnej predstavivosti, ale malo by prameniť z Písma.

Zjevení Janovo 21:1-4  A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boly pominuly, a mora už nebolo. 2  A ja Ján som videl to sväté mesto, nový Jeruzalem, sostupujúce od Boha z neba, prihotovené jako nevestu, ozdobenú jej mužovi. 3  A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stán Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, a on, Bôh, bude s nimi a bude ich Bohom. 4  A Bôh sotrie každú slzu s ich očí, a smrti už viacej nebude ani žalosti ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuly.

Predstava večnej radosti a šťastia vyvolává v niektorých kresťanoch pocit previnenia a hriechu. V našej mysli sa zakorenila predstava, že čokoľvek príjemného a radostného býva spojené s hriechom. Uverili sme, že nebo je miesto, kde nie je miesto pre hriech, preto tam nemôže byť to , čo by nám mohlo priniesť potešenie a radosť. Pre nás pozemšťanov je ťažké si predstaviť ako môže byť nebo plné radosti a potešenia, keď tam nebude žiadny hriech. Ale kto žije duchom, vie, že len tam, kde nie je hriech môže existovať pravá a neskazená radosť a potešenie. To je nebeská realita, presne to, o čom hovorí Boh sám. Je to On, kto nám dáva spoznať kvalitu nebeského života:

 Žalmy 16:11  Radosti do sýtosti je pred tvojou tvárou, rozmanitého blaženstva v tvojej pravici na   večnosť.

Písmo opisuje nebo ako miesto večnej radosti,  neutíchajúcou blaženosti a neobmedzeného potešenia. Preto je pozemskými zmyslami ťažké pochopiť, aké prekrásne a úžasné bude všetko v nebi. V nebi sa nebudeme ani na okamih nudiť, nepocítime žiadne pocity márnosti, strachu, úzkosti, osamotenia, starostí, neistoty, zloby ani zúrivosti. Nebudeme prežívať žiaden pocit viny, nebudeme prelievať žiaľom žiadne slzy, nebude tam ani smrť. Nebo bude miesto, kde sa budú všetci vykúpenie radovať zo všetkého nového, nevídaného a dokonalého. Len vo vzťahu k nebeskej realite môže platiť pre veriacich to, čo povedal kazateľ v kapitole 1.verši:

Kazatel 7:1  … lepší je deň smrti človeka, ako deň jeho narodenia.

O tých , ktorí patria Kristovi  je napísané:

 Filipským 1:21  …Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk.

Premýšľajme o tom, čo hovorí Písmo o nebi:

Zjevení Janovo 21:3-5  A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stán Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, a on, Bôh, bude s nimi a bude ich Bohom. 4  A Bôh sotrie každú slzu s ich očí, a smrti už viacej nebude ani žalosti ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuly. 5  A ten ktorý sedel na tróne, povedal: Hľa, činím všetko nové. A riekol mi: Píš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345