Rádio LOGOS na Facebook-u

Nebo

NEBO - máte zaistenú rezerváciu?

Vitajte, milí poslucháči pri ďalšom pokračovaní našich pravidelných nedeľných zamyslení nad božím slovom. Dnes začínane novú tému o nebi.

Aj keď nám Písmo oznamuje mnohé dôležité pravdy o nebi, aj  to, ako jeho existencia ovplyvňuje náš pozemský život, je smutnou pravdou, že väčšina dnešných kresťanov je zaujatá natoľko pozemským životom, že očakávanie života v nebi ich príliš nezaujíma, ani neovplyvňuje. Vinu za to nedávam  radovým kresťanom, pretože hlavný problém vidím v kazateľoch. Len málo kazateľov vyučuje o nebi dôkladne a podrobne. Dokonca aj väčšina teologických kníh venuje nebu pramálo pozornosti. Ďaleko viac sa zameriavajú na znamenia doby a dianiu posledných dní pred druhým príchodom Pána Ježiša Krista.

 Súčasní autori a teológovia na nebo zabúdajú. Napríklad trojzväzková encyklopédia teológie venuje nebu dve stránky. Ďalšie dielo na tému Veľkej biblickej doktríny obsahuje viac ako 900 strán, ale len dve stránky textu sa týkajú večného života a Novému domovu v nebi. Klasické dielo Systematická teológia obsahuje dve stránky na tému pekla a jednu na tému večného života. A najnovšie teologické dielo, do ktorého som nahliadol,  má 1167 strán a obsahuje len 7 stránok o novom nebi a novej zemi.

V Novej zmluve knihe Zjavenia v 21. a 22. kapitole je zaznamenané najviac informácií a detailov o nebi, ale pretože väčšina seminárnych kurzov začína knihou Skutkov, skôr ako sa študenti dostanú ku knihe Zjavenia, je koniec semestra a na podrobnejší biblický výklad o nebi potom nezostáva žiadny čas. Niet divu, že kazatelia, ktorí sa na seminároch nenaučili nič o nebi, o nebi z kazatelní ani nehovoria. Nikoho nekritizujem a sám vyznávam, že je to pravda aj o mojej službe.

Som kazateľom 19 rokov, ale toto je moja prvá séria úvah na tému Neba! Vyučoval som na tému posledných dní, o rôznych súdoch a súženiach, ktoré budú posledné dni sprevádzať, ale toto je prvý raz, kedy som sa zameral na vyučovanie o nebi. Uvedomujem si, že to, čo pre nás malo byť najväčším povzbudením, je v cirkvách úplne zanedbané. Výsledkom toho je, že moderná kresťanská cirkev je natoľko ovplyvnená a zameraná na svetské dianie, a  zapustili sme také hlboké korene do zeme, že akékoľvek pomyslenie toto vykoreniť, je bežným kresťanom na hony vzdialené. Väčšina veriacich prijíma s otvorenou náručou posadnutosť súčasnej kultúry zábavou, hudbou, príjemnými pocitmi a pôžitkami, že im nezostáva čas, aby sa zaoberali niečím užitočnejším  a hlbším.

Málokedy sa zameriavame na kvalitu duchovnej vyspelosti, rast, dozrievanie, vyučovanie, prehlbovanie vedomostí, usilovanie o hlbší zmysel činnosti, užitočnosť, vzájomné obohacovanie, povzbudzovanie, premieňanie toho čo je okolo nás, než aby sme sa s niekým zdieľali o tom, čo nového sme získali pre náš duchovný život.

Televízna zábava kresťanom, rovnako ako svetu, vymýva mozgy a odvádza ich pozornosť od duchovného zmýšľania a reality života. Dokonca ani v liečebniach dlhodobo chorých sa len málokto zaoberá tým, čo človeka čaká na sklonku života. Pomyslenie na prípravu pre nebo nemá priestor ani tam. A tak mi dovoľte, aby som prispel k náprave tohto veľkého dlhu, ktorý ako jednotlivci, aj cirkev, máme.

V našich zamysleniach zameriame našu pozornosť na to, aký vplyv by malo mať premýšľanie o nebi na náš každodenný život, a prečo sme  k tomuto poznaniu zatiaľ ešte nedospeli.

Každý, kto si plánuje nejakú cestu, zvyčajne sa pozrie do mapy, ako sa do miesta určenia najlepšie dostane. Ak bude za volantom niekto iný, ako vy sami, malo by vás zaujímať, akým smerom sa spoločne vydáte. Čo by ste si pomysleli, keby na vašu otázku  kadiaľ pôjdete , vodič odpovedal: "Nemaj žiadne starosti, spoločne to zvládneme. Stačí ísť za inými a držať sa cesty, po ktorej ide najviac vozidiel." Ako by ste sa zachovali?

 Dôverovali by ste takému vodičovi, že vás na určené miesto dovezie? Ak bez ďalších otázok naložíte batožinu do kufra automobilu a nasadnete, je celkom možné, dôjdete na miesto, ktoré nemusí byť tým, ktoré ste mali na mysli!

Ten, kto chce prísť k cieľu, vezme si mapu a začne hľadať správnu cestu, ktorá vedie k cieľu. Človek si musí  priznať, že nepozná každú cestu naspamäť a dokonca ani nemá natoľko vyvinutý zmysel pre správny smer, aby sa naň mohol spoliehať. Jednoducho  pred cestou treba mapu študovať, vybrať si najlepšiu cestu a potom ju pozorne sledovať.

 Podobne je to v duchovnom živote. Mnoho ľudí sa vydáva na najdôležitejšiu cestu svojho života - na cestu, ktorá smeruje od pozemského života do života večného, a napriek tomu si hovoria, že mapu nepotrebujú, že sa budú riadiť podľa toho, ako sa im nastúpená cesta pozdáva, ako sa na nej práve cítia, a podľa toho, čo sa im zdá byť najlepšie.

Kladieme dôraz predovšetkým na to, aby sa každý na ceste dobre cítil. Podobne sa riadia ľudia aj v duchovnej oblasti a nie je div, že sú mnohí zvedení na scestie. Falošné náboženstvá vyučujú najrôznejším nebiblickým cestám. Polyteisti veria v množstvo bohov; filozofia Nového veku propaguje vieru v pozitívne a negatívne pôsobenie energie a myslenia. Panteisti si vytvárajú vlastnú realitu, agnostici vedia, že nič nevedia a vyznávajú nadradenosť ľudskej mysle. Kladieme dôraz predovšetkým na to, aby sa každý na ceste cítil dobre.

Ateisti povýšili na miesto Boha vedu a ľudské poznanie. Nábožensky založení ľudia dúfajú, je spasenie ich  neminie, pretože sa počítajú medzi slušných ľudí a spoliehajú na svoje dobré skutky. Ďalším stačí pomoc všetkých svätých a anjelských bytostí.

 Na rozdiel od rôznych náboženských ciest k vylepšeniu života a človeka, Písmo celkom jasne ukazuje inú a jedinečnú cestu k večnému životu. Všetci máme pred sebou večný život, ale kľúčovou otázkou je, kde ho budeme tráviť. Otvoria sa pred nami na konci cesty brány neba, alebo pekla?

Podľa Písma totiž nie je konečným miestom hrob, kde by nebožtík spal večným spánkom. Niet divu, že dnešní ľudia, dokonca aj spomedzi  veriacich, majú mnoho otázok, pokiaľ ide o to, čo s nami bude po smrti. Už teraz Vám prezradíme, akými otázkami sa v našich reláciách budeme zaoberať:

  • Sú nebo a peklo reálna miesta?
  • Je peklo skutočne miesto utrpenia?
  • Je nebo miestom, kde sa budeme nudiť?
  • Čo v nebi budeme po celú večnosť robiť?
  • Kam pôjdem, alebo kde budem, až zomriem?
  • Kde sú teraz všetci moji milí a drahí, ktorí už zomreli?
  • Čo hovorí Biblia o novej krajine?
  • Kde je nebo, kde je peklo?
  • Budem mať naozajstné fyzické telo v nebi?
  • Budem v nebi robiť niečo iné ako hrať na harfu?

Každá z týchto otázok je dôležitá a postupne si na každú z nich odpovieme. Našu pozornosť zameriame predovšetkým na to, čo o nebi a pekle hovorí Písmo. Avšak najdôležitejšia otázka, ktorá by mala zaujímať každého z nás  je: "Budem tam aj ja? Ako si môžem byť istý, že ma nebo neminie? Viem, čo hovorí Pán Ježiš o nebi? Viem, čo hovorí o nebi Biblia? "

Keby sme týmto otázkam nevenovali pozornosť, mohli by sme sa dočkať prekvapenia, že do nebeských brán ani nevstúpime. Mnohí ľudia, ktorí sa myšlienkami neba zaoberajú, žijú v predstavách, aké to v nebi bude, ale nevenujú pozornosť tomu, ako sa do neba vchádza. Jedno je isté, že nie všetci, ktorí si myslia, že nebo čaká aj na nich, do neba nevojdú. Ako si teda môžem byť istý, že v nebi budem práve ja?

V dnešnej dobe relativistického duchovna a pluralitných názorov, nie je ľahké pravdu o nebi spoznať, ani nájsť. Medzi ľuďmi prevláda všeobecný názor, že ak sú ľudia úprimní a žijú, keď nie príkladným, tak aspoň slušným životom, majú nebo zaistené. Takýto názor je nielen  nepravdivý, ale je v priamom protiklade s tým , čo učí Pán Ježiš. V Písme je napísané:

Jan 14:6 “Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa”.

Započúvajme sa do ďalších miest Novej zmluvy, čo je napísané o Božej milosti, spasení a  večnom živote:

Skutky apoštolské 4:12  A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení.

1. Janův 5:13  To som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho nato, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Syna Božieho.

 

Aby sme mohli veriť tomu, že sme na ceste k nebu, je nevyhnutné, aby naša viera bola biblická. Dnes môžeme bežne počuť, že k Bohu vedie mnoho rôznych ciest a pokiaľ naša viera je úprimná, inými slovami, kto verí vo svoju pravdu, toho neba zaiste privíta . Ale Pán Ježiš nás pred takouto nerozumnosť varoval a vyzýva nás, aby sme stále preverovali všetko, čomu veríme. Bez patričnej pozornosti je ľahké stratiť cieľ a zísť z cesty. Preto nám Písmo pripomína:

Matouš 7:13-15  Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; 14  lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. 15  Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi.

 

Pán Ježiš Kristus počas svojho pozemského života karhal svojich kritikov a napomínal učeníkov, aby premýšľali o všetkom, čo ich kto vyučuje. Apoštoli varovali a nabádajú aj nás, aby sme premýšľali o tom, čomu veríme, aby všetko bolo v súlade s Božím slovom, teda s tým, čo je napísané v Biblii.

Skutky apoštolské 17:11  A tí boli šľachetnejší ako tí v Tesalonike a prijali slovo s celou ochotou a zkúmali písma každý deň, či je tomu tak.

 

Viera v Pána Ježiša Krista je jediná cesta do neba. Synonymá výziev, ktorá v našich cirkvách na tému spasenie počujeme sú: Vstúpte do Božieho kráľovstva,  staňte sa dedičmi večného života, musíte sa znovuzrodiť, alebo spasený bude len ten, kto je zapísaný v knihe života. To je rozumové uznanie potreby, ale jeho neoddeliteľnou súčasťou je vedomie, že sme všetci hriešni a potrebujeme odpustenie. Odpustenie sprevádza  premena myslenia:

Římanům 3:23-24  Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej 24  ospravedlňovaní súc darmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi,

Máme Spasitele, který má moc usmířit hříšníky se Stvořitelem:

Máme Spasiteľa, ktorý má moc uzmieriť hriešnikov so Stvoriteľom:

Jan 3:16  Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

S týmto uistením sa dnes s Vami lúčime, milí poslucháči. Dopočutia pri ďalšom pokračovaní úvah o nebi.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345