Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6

Vitajte, milí poslucháči, pri našich pravidelných zamysleniach nad božím slovom. Na úvod mi dovoľte uviesť do pozornosti jednu dôležitú informáciu. Naša redakcia si tento mesiac pripomína desiaty rok vysielania biblických úvah na Rádiu Lumen. Keďže je to pomerne významný medzník v histórii nášho vysielania, boli by sme radi, keby ste sa k naším oslavám pripojili aj Vy, milí poslucháči. Vážime si množstvo listov, mailov a SMS-iek, ktoré sme za ten čas od Vás dostali a tak nás pri myšlienke, ako sa aspoň symbolicky odvďačiť za Vašu vernosť napadlo, že Vás odmeníme. Preto Vás chceme poprosiť, aby ste nám napísali, ako dlho počúvate naše programy, čím Vás obohacujú, v čom sa líšia od ostatných programov Rádia Lumen, prípadne akú biblickú tému by ste v budúcnosti radi uvítali v našom vysielaní. Všetkých, ktorí nám v priebehu mesiacov apríl až jún napíšu odpoveď v akejkoľvek forme, zaradíme do žrebovania a troch z Vás odmeníme zaslaním poštovej poukážky v hodnote 10€. Najzaujímavejšie príspevky sa budeme snažiť odvysielať v samostatnej relácii. Vopred sa tešíme na Vaše reakcie.

V predchádzajúcich úvahách nad listom ap. Pavla Rimanom  Pavol vysvetľuje vzťah hriechu a zákona v tom zmysle, že "Hriech nad vami už nebude panovať, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou" (Rímskym 6:14). Ale čo to pre nás v praxi znamená? V šiestej kapitole bol hlavnou témou hriech a naša minulosť. Apoštol Pavol poukazuje na skutočnosť, že medzi hriechom a zákonom je vzájomný vzťah. V 1. Liste Korinťanom, v kapitole 15, vo verši 56 je napísané, že: "Zbraňou smrti je hriech a hriech má svoju moc zo zákona". Ak súhlasíte s tvrdením ap. Pavla, že veriaci zomreli hriechu (6:2), že boli vyvedení zo smrti do večného života, stali sa pre zákon mŕtvymi (7:4), boli oslobodení od hriechu, nežijú ďalej hriešnym bezbožným spôsobom života, ale sa stali služobníkmi Božími (6:18,22), môžeme pokračovať ďalej.

V predchádzajúcich programoch sme si vysvetlili analógiu ilustrácie vykúpenia z otroctva hriechu skrze znovuzrodenie a aj to, že sme sa stali otrokmi spravodlivosti. Dnes sa zameriame na to, čo znamená byť slobodný od zákona. Ako vždy, najprv si vypočujeme východiskový text Písma, nad ktorým sa spoločne zamyslíme:

Rimanom 7:1-6 Čo neviete, bratia - veď hovorím k tým, ktorí poznajú zákon - že zákon panuje nad človekom, len ak je živý? 2 Vydatá žena je zákonom viazaná k žijúcemu manželovi; keď však muž zomrie, je oslobodená od zákona manželstva. 3 Ak je teda jej muž nažive, bude vyhlásená za cudzoložnicu, oddá ak sa inému mužovi. Ak však manžel zomrie, je slobodná od zákona, takže nebude cudzoložnicou, keď sa oddá inému mužovi. 4 Práve tak ste sa aj vy, bratia moji, stali mŕtvymi pre zákon skrze telo Kristovo, aby ste sa oddali inému, tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, a tak niesli ovocie Bohu. 5 Keď sme boli v moci hriechu, pôsobili v nás vášne podnecované zákonom a niesli ovocie smrti. 6 Teraz, keď sme zomreli tomu, čím sme boli spútaní, boli sme oslobodení od zákona, takže slúžime Bohu v novom živote Ducha, nie pod starou literou zákona.

Skôr, než budeme tento text rozoberať podrobnejšie, treba zdôrazniť, že kresťanský život neznamená, že sa podriadime určitým normám biblického učenia, alebo zákonu desatora, ale že sa necháme viesť Duchom Svätým, duchom Nového zákona, ktorý nám dáva oveľa viac slobody, ale aj zodpovednosti, ako Starý zákon. Veriaci znovuzrodený človek postupne získa nové vlastnosti, ktoré ho premieňajú na Boží obraz.

Apoštol Pavol vysvetľuje slobodu od zákona na ilustrácii manželstva a príklade vydatej ženy. Prvé všeobecné vyhlásenie poukazuje na skutočnosť, že zákon sa vzťahuje len na živé osoby a smrťou jedného zo zúčastnených jeho účinnosť končí. V ďalších veršoch nehovorí o pravidlách manželského rozvodu, či novom sobáši, ale poukazuje na to, že sme zákonu zomreli spolu s Kristom. Už nie sme zajatci zákona, ale sme slobodní, môžeme sa "vydať" za Krista, aby sme v Duchu prinášali ovocie pre Boha.

Na tému čo znamená nebyť pod zákonom bolo napísané veľa kníh a je na mieste, aby sme si niektoré základné pravdy pripomenuli:

1. Pretože sme boli skrze Kristovu smrť a vzkriesenie zjednotení, zomreli sme zákonu, ktorý nás zatracoval a odsudzoval k smrti. Pozrime sa na jeden negatívny a tri pozitívne príklady, ktorými Pavol objasňuje, čo to znamená zomrieť zákonu:

A. Zomrieť zákonu neznamená, že sme oslobodení od špecifických morálnych príkazov zákona. Pretože sme zomreli hriechu, žijeme v jednote s Kristom, pod Jeho autoritou a zákon nás už nemôže obviňovať ani odsudzovať. Tak ako žena je pod autoritou muža, pokiaľ on žije, tak isto sme pod autoritou Božieho zákona. Ak hovoríme o manželskej láske, nehovoríme o tom, že môžeme porušovať biblické morálne normy, ktoré sa týkajú manželstva. Manželstvo zostáva naďalej špecifikované ako vzťah jedného muža a jednej ženy, pretože tí dvaja sa stali jedným telom. Len ten, kto zomrel zákonu a bol spolu s Kristom vzkriesený, je legálne slobodný, aby mohol vstúpiť do jednoty nového duchovného vzťahu. Tým, že sme zomreli a boli vzkriesení spolu s Kristom, uznávame, že ON je najvyššou autoritou Cirkvi, veriacich mužov aj žien. Božia spravodlivosť požadovaná zákonom bola naplnená, pretože sa už neriadime svojou vôľou, ani ľudskými štandardami, ale podriaďujeme sa Božej vôli, aby sme Jemu slúžili a Jemu sa neustále páčili. Preto je v Novom zákone napísané: “nebuďte nikomu nič dlžní okrem lásky, aby ste sa navzájom milovali, pretože ten, kto miluje druhého, naplnil zákon" (13:8). Nový zákon definuje lásku v mnohých detailoch. Láska je o pravde, odpustení, obetavosti, pracovitosti, vzájomnom zdieľaní sa, láskavosti, nie je v nej ukrytá žiadna podlosť, žiarlivosť, sebectvo, hnev, krivda, výstrednosti, chamtivosť, ani oplzlé a hlúpe reči; len dobrota a spravodlivosť. Pavol o tom píše nasledovne:

Efezským 5:1-2 Ako milované deti nasledujte Božieho príkladu 2 a žite v láske, tak ako Kristus miloval nás a sám seba dal za nás ako dar a obeť, ktorej vôňa je Bohu milá. 

B. Zomrieť zákonu znamená, že máme slobodu od požiadaviek zákona.. Aj keď príčinou nášho spasenia bola samotná Božia milosť a zľutovanie skrze vieru, mnohí, ktorí žili pod Mojžišovým zákonom sa mylne domnievali, že dodržiavaním prikázaní, pravidiel a rituálov si môžu Božiu priazeň nakloniť. To nebolo v rozpore s časťou pravdy Písma, kde sám Pán Ježiš hovorí: "A ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania". (Mt19: 17b) V liste Galaťanom v 3. kapitole, vo verši 12 je napísané: "Zákon však nevychádza z viery, ale hovorí: „Kto bude tieto veci robiť, získa tým život". Ale to nie je celá pravda. Veď o pár veršov vyššie je napísané:

Galatským 3:10 Tí však, ktorí spoliehajú na skutky zákona, sú pod kliatbou, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto nezostáva verný všetkému, čo je napísané v zákone, a nerobí to.

Zákon bol náš dozorca, a nemilosrdný sudca. Napriek tomu aj dnes sú medzi nami mnohí, ktorí ako farizeji, dokonca aj sám Pavol, predtým než sa stretol s Kristom, boli presvedčení, že sú pred Bohom vďaka svojej horlivosti a dodržiavaniu litery zákona bezúhonní. Dodržiavajú všetky nariadenia, rituály, ceremoniály, tak ako zákon nariaďuje, ale pravdou je, že v ich srdciach žiadna bezúhonnosť nie je. Pavlovi sa otvorili oči až vtedy, keď sa stretol s Kristom a uvidel sám seba vo svetle nového poznania. Ten, kto zomrel zákonu, nepristupuje k Bohu na základe vlastných zásluh, ale s pokorou a vďačnosťou, že mu bolo nezaslúžene a môžeme povedať aj bezdôvodne odpustené. Možno sa opýtate - prečo? Ale inú odpoveď ako, pretože sa Boh tak sám rozhodol, nevymyslíme. Znovuzrodený človek si uvedomuje, že pred Bohom nič nie je skryté:

Marek 4:22-24 Nič nie je skryté, aby to raz nebolo zjavené, a nič nebolo utajené, no aby vyšlo najavo. 23 Kto má uši na počúvanie, nech počúva! "24 Povedal im tiež:" Dávajte pozor na to, čo počujete! Akú mierou meriate, takou vám bude namerané, a ešte pridané.

Vlastné zásluhy sú len rôzne cesty k božstvám ľudských predstáv. Sú to plejády náboženských systémov zásluh, ktoré používajú duchovnú terminológiu, metódy a taktiky sveta.

C. Zomrieť zákonu znamená, že sme slobodní od odsúdenia zákona. Uvedomujeme si, že nikto sám o sebe nie je schopný pred Božím súdom obstáť, ak je spútaný zákonom. Bremeno zákona neunesie nikto z nás. Zákon umlčí každého, kto sa na jeho dodržiavanie odvoláva. Zo skutkov zákona nemôže byť nikto ospravedlnený, iba usvedčený z viny, pretože zákon so sebou nesie Boží hnev.

  List Galatským 3:24-25 "Zákon bol teda našim dozorcom až do príchodu Kristovho, až do ospravedlnenia z viery. 25 Keď však prišla viera, nemáme už nad sebou dozorcu“

2.Tým, že sme zákonu zomreli, a sme zjednotení v Ježišovi Kristovi, nesieme ovocie v novom živote podľa Ducha

A. Zjednotenie s Kristom je predovšetkým o zmene stavu. Skôr, než sme boli vzkriesení k novému životu, žili sme telesne a boli sme otrokmi hriechu. Predstavme si človeka, ktorý sa dopustí nejakého priestupku, je podľa zákona uznaný vinným a má byť uväznený. Ale skôr, než podstúpi trest, zomrie. Je nad akúkoľvek pochybnosť jasné, že nebožtík do väzenia nepôjde! Smrť zbavila previnilca moci zákona. Smrťou sa všetko zmenilo. Biblická analógia sa vzťahuje aj na nás. Pretože sme zomreli hriechu, zákon nad nami už nepanuje. Pretože sme boli spolu s Kristom vzkriesení, stali sme sa Jeho nevestou, nielen ako celá cirkev, ale aj všetci jednotlivci, muži aj ženy. Nevestou vzkrieseného Krista sa nemôžu stať duchovne mŕtvi.

B. Naše zjednotenie s Kristom je láskyplný vzťah. Z každého manželského zväzku plynú určité záväzky. Predovšetkým, ide o nerozlučný vzťah. Už nepatríme sami sebe. Musíme myslieť na svojho manžela alebo manželku a už sa nerozhodujeme samostatne, ale spoločne. Premýšľame o tom, čím môžeme svojho najbližšieho potešiť a neustále pracujeme na tom, aby sme si boli čo najbližšie.

C. Naše zjednotenie s Kristom je oslobodzujúci vzťah. Nejde o stratu slobody, ale získanie slobody novej kvality.

D. Naše zjednotenie s Kristom je plodný vzťah. Tým, že sme zapečatení v Kristovi, vznikajú nové povinnosti a zodpovednosti, ktoré nás premieňajú k lepšiemu.

E. Naše zjednotenie s Kristom je nerozlučný, silný a intenzívny vzťah. Keby išlo len o jednostranný vzťah, bol by to vzťah mŕtvy.

F. Naše zjednotenie s Kristom je svätý vzťah. Aby mohol byť náš vzťah svätý, láskyplný, plodný, intenzívny a večný, musí byť zapečatený Duchom Svätým.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345