Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18

Vítame Vás, milí poslucháči pri našich pravidelných zamysleniach nad listom ap. Pavla Rimanom. V predchádzajúcich programoch sme sa zamýšľali nad premenou veriacich, ktorá prichádza skrze spasenie. Každý má pred sebou len dve cesty: buď je otrokom hriechu, čo vedie k záhube, alebo je otrokom spravodlivosti a zaväzuje sa k poslušnej službe Bohu. Predtým sme boli služobníkmi satana a to nás zotročovalo. Pretože sme boli vykúpení z otroctva hriechu, stali sme sa služobníkmi nového Pána. Žiť posväteným životom znamená, že už nie sme otrokmi hriechu a nesmerujeme do záhuby, ale sme otrokmi spravodlivosti nového Pána. Tému dnešnej úvahy by sme mohli nazvať: Každý niekomu slúžime. Najskôr si ale vypočujme sprievodný text:

Rimanom 6:15-18 Čo z toho plynie? Máme snáď hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Úplne nie! 16 Viete predsa, keď sa niekomu zaväzujete k poslušnej službe, že sa stávate služobníkmi toho, koho počúvate - buď otročíte hriechu, a to vedie k smrti, alebo počúvate Boha, a to vedie k spravodlivosti. 17 Vďaka Bohu za to, že ste síce boli služobníkmi hriechu, ale potom ste sa zo srdca priklonili k tomu učeniu, ktoré vám bolo odovzdané. 18 A tak ste boli oslobodení od hriechu a stali ste sa služobníkmi spravodlivosti.

Všetkým by malo byť zrejmé, že to bol Boh, kto nás vyslobodil z otroctva hriechu skrze zástupnú obeť Pána Ježiša Krista a zaväzuje všetkých, ktorí tomu uverili, aby ďalej nehrešili. Známy kazateľ Charles Spurgeon na tému komu slúžime, hovorí:

O slobodnej vôli človeka som toho počul veľa, ale nikdy som takého človeka nestretol. Stretol som sa s ľudskou vôľou a mnohými predsavzatiami, ale každý z nich buď zostal zajatcom hriechu, alebo sa stal zajatcom božej  milosti.“

Premýšľajme dnes spoločne a  zároveň každý sám za seba, komu slúžime a komu patríme. Každý človek má len dve možnosti: Buď slúži hriechu, čo vedie k záhube, alebo je otrokom spravodlivosti v službe Bohu, a to vedie k večnému životu. Apoštol Pavol,  výraz "otroctvo" používa v 6. kapitole listu  Rimanom 8x. Staré putá otroctva hriechu z nás boli sňaté a nahradené putami novými. Z milosti sme sa stali otrokmi Božími.

Pozrime sa na tri dôsledky, ktoré s Božou milosťou súvisia:

1. Ten, kto si myslí, že byť alebo žiť pod milosťou Božou znamená, že je mu všetko odpustené a preto môže žiť podľa svojej slobodnej vôle, ten nepochopil čo je Božia milosť. Iróniou je, že každý, kto sa nechce poddať Bohu, chce si zachovať svoju slobodu a nechce sa podriaďovať nikomu a ničomu. Apoštol Pavol na adresu takýchto ľudí hovorí: "Pretože ste slobodní od spravodlivosti, nevidíte, že ste úbohými otrokmi hriechu?“ Väčšina tých, ktorí vydali sami seba nemravnosti a bezzákonnosti, ktorí sa nikým a ničím nedajú obmedzovať, vo svojej slobode nenachádzajú uspokojenie. Čím viac hrešia, tým menej sú so svojím životom spokojní. Otroci hriechu majú krutého pána. Navyše došli k vlastnému záveru, že ak už nežijeme pod zákonom, žijeme zo slobody v milosti a hriech veľa neznamená. Takýto postoj plynie z predstáv, že Boh je ako milujúci Otec, ktorý je k našim slabostiam a prehreškom tolerantný a chápajúci. Mnohí neveriaci si Boha predstavujú ako roztržitého, ale v podstate milého starčeka, ktorý nebude nikoho obmedzovať a trestať. Neviazanosť je súčasťou hriešnej prirodzenosti človeka, do ktorej sa každý z nás narodil. Ale ten, kto uveril a spoznal Ježiša Krista ako svojho Pána, ktorý sa za nás obetoval, ten s radosťou a vďačnosťou prijíma Jeho prikázania. Pavol chce, aby sme pochopili, že pravým dôsledkom Božej milosti je premena. Už nie sme otroci nezákonnosti, ale otroci spravodlivosti, ktorí vo všetkom počúvajú svojho Pána:

Títovi 2:10-12 Otroci nech sú úslužní, neodhovárajú 10 nech nič neokrádajú a sú absolútne spoľahliví, a tak vo všetkom robia česť učeniu nášho Spasiteľa Boha. 11 Ukázala sa Božia milosť, ktorá prináša spásu všetkým ľuďom 12 a vychováva nás k tomu, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských vášní, žili rozumne, spravodlivo a nábožne v tomto veku ...

2. Otrok spravodlivosti je každý, kto skrze vieru vydá sám seba k poslušnej službe novému Pánovi.(16) Apoštol Pavol nehovorí, že sa staneme otrokmi Boha, ale že sa staneme poslušnými otrokmi spravodlivosti, tým, že úplne vydáme svoj život Bohu. Nikto z nás nie je spasený vďaka tomu, že bude vo všetkom poslušný, ale  je to skrze dar viery, ktorá nás vedie k bezvýhradnej poslušnosti:

Efezským 2:8-10 Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. 9 Spasenie nie je z vás, je to Boží dar; nie je z vašich skutkov, takže sa nikto nemôže chváliť. 10 Sme predsa jeho dielo, v Kristovi Ježišovi stvorení k tomu, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh pripravil.

Mám také tušenie, že keby som sa spýtal mnohých kresťanov - a aj vás, milí poslucháči, ako by ste odpovedali na otázku: „Komu slúžite?“, asi by som počul úprimné vyznanie: "Ja som asi niekde uprostred - nie som úplným otrokom hriechu, ale tiež nie som otrokom spravodlivosti, ani príkladom poslušnosti. Tak trochu patrím na obe strany". Ale Pavol takúto možnosť nepripúšťa. Buď je tvojím Pánom Ježiš Kristus a toho počúvaš, alebo slúžiš hriechu a si otrokom iného pána. Nikto nemôže stáť jednou nohou na móle a druhou na loďke. Pre kresťana žiadna stredná cesta neexistuje. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom naraz:

Lukáš 16:13 Žiadny sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa pridŕža, druhým bude opovrhovať.

Každý niekomu, alebo niečomu slúži. Poznáme to podľa jeho slov, správania sa a skutkov. Kto nežije z Božej milosti v poslušnosti, smeruje k večnej záhube. Ten, kto žije v poslušnosti a je otrokom spravodlivosti, rastie vo viere a smeruje k večnému životu. Ak chcete vedieť, ako sa z otroka hriechu stane otrok spravodlivosti, počúvajte ďalej:

3. Otrok hriechu si sám nemôže pomôcť: len Boh môže dať človeku nové srdce, ktoré chce slúžiť spravodlivosti nielen slovami, ale aj skutkami. Táto zmena je poznamenaná zmenou srdca, ktorá vedie k ochote a túžbe milovať svojho nového Pána a nenávidieť svojho starého pána. Znovuzrodený človek myslí inak, koná inak, rozhoduje sa inak, dáva prednosť iným hodnotám a od svojej minulosti sa odvracia:

Spasenie nie je ľudský projekt a túžba, ale Boží projekt večného života skrze spasenie. Otroci hriechu sami seba nezmenia. V skutočnosti neradi počujú, keď ich na hriech a dôsledky ich správania sa niekto upozorní. My všetci sme patrili do množiny hriešnikov, o ktorých je napísané, že Boh si vyvolil  nie múdrych, mocných a urodzených, ale neurodzených, slabých, slepých a hluchých, takých ,ktorí pre seba nemohli urobiť vôbec nič, čo by stálo za reč. A čo je horšie, v tom stave sme boli celkom spokojní. Neveríte? Počúvajte, čo je napísané:

Ján 3:19-20 Súd potom je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia si zamilovali viac tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 20 Lebo každý, kto robí niečo zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby jeho skutky nevyšli najavo.

 Boh môže zmeniť nielen naše srdcia, ale aj naše túžby. Výsledkom premeny je, že sa radostne podriaďujeme Božej pravde a Jeho vôli. Každý veriaci sa z Božej milosti skrze Ježiša Krista vedome podriaďuje autorite Božieho slova. To neznamená, že sme bezhriešni a dokonalí, ani že sme vyslobodení od našej hriešnej prirodzenosti, alebo že nebudeme nikdy v pokušení. Znamená to, že moc hriechu nad nami bola zlomená a že už nežijeme v hriechu a pre pána hriechu. Predtým sme hriechu slúžili a boli sme poslušní hriešnej žiadostivosti srdca a tela. V novom živote hriech nie je normálnou súčasťou života, ale výnimkou, pretože slúžime spravodlivosti Najvyššieho. On nás nevykúpil z otroctva hriechu, aby sme sa vracali k minulosti, ktorá by nás len obmedzovala a paralyzovala, ale aby sme v prítomnosti slúžili a očakávali veci budúce. Každý musí niekomu slúžiť, preto si odpovedzte každý sám za seba: slúžim hriechu, alebo som Boží služobník spravodlivosti?

Na záver dve otázky na zamyslenie:

1. Mnohí veriaci sú presvedčení, že byť pod milosťou znamená, že Boh hriechy toleruje. Je to ale naozaj tak?

2. Niektorí veriaci sú presvedčení, že sú "telesní kresťania" a že Pán Ježiš je ich Spasiteľom, ale nie je ich Pánom. Je niečo také možné?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345