Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

Božie hľadanie a záchranná služba

Jakub 5:19   Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti,  20 nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov.  

----------------------------------- 

Jakub sa obracia k tým, ktorí sú blízki jeho srdcu, aby ich odvrátil od nebezpečenstva, ktoré každému hrozí. Položme si najprv otázku, koho má Jakub na mysli. Ide o veriacich, ktorí od viery odpadli, alebo hovorí o evanjelizácii tých, ktorí evanjelium ešte nepočuli? Prvá časť verša naznačuje, že hovorí k veriacim, pretože ich oslovuje „bratia moji“. Jakub nás upozorňuje na to, že opravdivú spásnu vieru sprevádza zmena života a jednania:

Jakub 1:22  A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.

Na inom mieste Jakub píše:

Jakub 2:14   Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť?

A dodáva:

Jakub 2:14   Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť?

Jakub 2:26 - 3:1  Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.  

     Jakub píše svoj list cirkvi, ale dobre vie, že vo vnútri každého cirkevného obecenstva môžu byť ľudia, ktorí síce určitým spôsobom vieru vyznávajú, ale skutočne spasení nie sú. Ten, kto dostal dar Nového života, prestane Boha nenávidieť, od Boha neuteká, ani sa pred ním neskrýva. Znovuzrodený veriaci má túžbu Boha milovať a napĺňať jeho vôľu. Nikto, kto sa narodil z Boha, kto umrel sám sebe, nebude hrešiť, pretože hrešiť nechce. Písmo nehovorí o bezhriešnej dokonalosti, ale o zmene srdca, ktorá nový život sprevádza. Tým sa nemyslí, že veriaci človek nikdy nezhreší. Mnohí upadnú do strašných hriechov, ale svoje činy hlboko ľutujú. Boží Duch hriešnika usvedčuje, že svojím správaním zarmucuje samotného Boha. Taký človek s hriechom každý deň zápasí a vedome, s Božou pomocou,  usiluje o to, aby znovu neupadol do rovnakého pokušenia.  

  1. Cieľom nášho života je, aby sme rástli vo svätosti. Kresťania, teda tí, ktorí bezvýhradne nasledujú svojho Spasiteľa Pána Ježiša Krista, všetko, čo konajú, robia pre Božiu slávu:

Kološanom 1:10  aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha,

Ak chceme svojím životom vzdávať Bohu česť, je nanajvýš dôležité, aby sme nepodceňovali nebezpečenstvo hriechu:

1 Jána 3:7-9  Deti moje, nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako je on spravodlivý.  8 Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky.  9 Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva jeho semeno; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha.

  1. Vyhľadávanie a záchrana blúdiacich je zodpovednosť všetkých veriacich. Ak nie ste vo viere úplní nováčikovia, máte dohliadať na svojich spolubratov a spolusestry a privádzať ich na správnu cestu. Apoštol Pavol to vyjadril nasledovne:

Galatským 6:1 Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia.

     Ak sa necítite dostatočne pripravení v ťažkých prípadoch zasiahnuť, môžete na znepokojúcu situáciu upozorniť kazateľa, alebo niekoho zo staršovstva. Nesieme zodpovednosť za všetkých spolubratov. Obyčajný nezáujem  a ťažkosti blížnych napomáhajú často tomu, že ľudia z obecenstva veriacich odchádzajú a hľadajú pomoc vo svete. Ak ich niekto nedoprevádza, nepriateľ pomätie ich orientáciu v problémoch.

  1. Cieľom pátracej a záchrannej akcie je návrat hriešnika k pravde. Služba pátracej a záchrannej práce môže byť ťažká a skľučujúca. Nie vždy sa situácia vyvinie tak, ako si predstavujeme. Ak sa vám však podarí priviesť zblúdilého hriešnika späť, prežijete obrovskú radosť.

      Našim cieľom je návrat hriešnika k pravde. Jakub poukazuje na to, že aj v našej dobe mnohí popierajú, že existuje niečo take ako je absolútna duchovná Pravda. Jakub má na mysli predovšetkým pravdu evanjelia. Pravda nie je náš subjektívny pocit, ale je to objektívna realita. Ak dáte skôr na svoje skúsenosti a prežitky, môžete mať pravdu, aj keď zastávate protichodné postoje. Ak trváte na absolútnych pravdách, môžete byť obvinení, že sa svojím postojom dopúšťate odsudzovania, a že ste arogantní.  Písmo nás však učí, že duchovná Pravda, ktorá má spásnu moc, je len jedna – všetko ostatné je nepravda, ktorá odsudzuje k záhube. Pavol Galatských varoval pred falošným učením:

Galatským 1:6-8  Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu.  7 Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium.  8 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!

------------------------------  

Z toho, čo sme si povedali, môžeme dospieť k záveru, že osoba, ktorá sa od hriechu neodvráti, vedome pokračuje na ceste do záhuby. Taký človek klame sám seba, svoje okolie aj Boha samotného. Ale ako vieme, Boh sa oklamať nedá. On skúma predovšetkým naše srdce, nie len slová . Ak vás Boh použije, aby ste viedli zblúdilého k pokániu a späť do Božej prítomnosti, máte podiel na záchrane jeho duše, bez ktorej by dotyčný mohol skončiť vo večnom odlúčení od Boha, teda v pekle. Zachrániť niekoho pred plameňmi pekla je omnoho väčší čin, než zachrániť niekoho z horiaceho domu. Oboje vyžaduje odvahu a odhodlanie.

       Vyhľadávanie zblúdilých a záchranná misia sa týka všetkých prestúpení. A ako na to? Jednou vetou môžeme pripomenúť radu ap.Petra:

1.list Petrov 4:8 A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.

Kto sa od svojich hriechov odvráti, Boh mu všetko odpustí. Požehnaný je ten, z ktorého sú hriechy zmyté. Ak ten, kto sa za kresťana považuje ďalej hreší, nemal by byť uisťovaný, že je spasený. Taký komfort Božie slovo nikomu neponúka. Varovné pasáže v Písme majú viesť každého k tomu, aby skúmal stav svojej viery, či je živá, či je len zdanlivá. Akékoľvek odchýlenie z Božej blízkosti by nás malo viesť k pokániu. Aj vy môžete prispieť k tomu, aby ste pomohli zblúdilému bratovi vidieť hriech a povzbudili ho, aby pre Bohom vyznal každé svoje previnenie. Jakub nás ešte upozorňuje na to, aby sme záchrannú akciu nevystavovali na obdiv ostatným. Náš cieľ je záchrana hriešnika pred Bohom, nie pred ľuďmi.

--------------------------  

Pokúsme sa na záver  zhrnúť, čo sme si dnes povedali:

Každý veriaci sa stal súčasťou Božieho záchranného tímu. Tu je niekoľko základných inštrukcií:

  1. Kto má jednať? Ak viete o hriechu a máte s danou osobou určitý vzťah a blízkosť, ste to vy! Pamätajte si, že pravdu prijíma druhá osoba najčastejšie cez láskyplný vzťah.
  1. Zistite si skutočnosť. Nezačínajte nič ak len začujete niečo, čo môže byť obyčajnou pletkou. Ak táto služba padne na vás, nezačnite obviňovaním dotyčného, ale klaďte otázky, ktoré pomôžu celú situáciu objasniť. Rozlišujte, či ide o doktrinálne rozdiely alebo odlišné názory, ktoré nie sú závažné. Môže ísť len o neznalosť, alebo duchovnú slabosť, kde môžete pomôcť radou, ktorá bude viesť k duchovnému rastu podľa rád Písma:

1.Tesalonickým 5:14   Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví!

  1. Skontrolujte si vlastné srdce – nemalo by tam byť miesto pre odsudzovanie. 1.Korintským 10:12   Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.

Buďte si istí, že vás vedie Duch svätý, nie vlastná horlivosť!

  1. Uistite sami seba, že vaša láska k Bohu a bratovi vo viere, je jediný motív, ktorý máte. Vaším prianím by mala byť snaha preukázať pravdivú starostlivosť o zblúdilého brata. Nepripravujte žiadne záchranné akcie za jeho chrbtom. Nepresviedčajte nikoho, že to, čo chcete vykonať, je správne.

Matúš 18: 15-17   Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.  16 Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov.  17 Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.

  1. Premýšľajte najprv o vhodných slovách ako začať. Nedajte sa zapliesť do slovného zápasu. Neodbiehajte k iným záležitostiam. Samozrejme je jednoduchšie sedieť v závetrí a do ničoho sa nepliesť. No záchranári sú tí, ktorí riskujú svoj život  za záchranu človeka v ohrození. Nemusí to byť príjemná skúsenosť, ale preveríte svoju vieru v akcii. To je to, o čom Jakub hovorí!.

 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345