Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

Spoločenstvo závislé na Bohu

Jakub 5:13-16    Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy.  14 Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene.  15 Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.  16 Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.

-------------------------------------- 

     Každý z nás prežíva najrôznejšie životné situácie a nejakým spôsobom na ne reaguje. Nikto z nás nejde životom  sám. Na rozdiel od sveta, veriaci sú skôr ako pútnici, ktorí putujú  k jednému cieľu. Boh používa každý ľudský život k naplneniu svojho zámeru Preto musíme jednať tak, aby náš postoj bol v súlade s Božou vôľou a zámerom . Keď nás v živote postihnú najrôznejšie problémy, či telesné, citové, finančné, vzťahové, či duchovné trápenie, Jakub nám dáva vzácnu radu: „modlite sa“!

Veriacim ľuďom sa problémy a súženie nevyhýbajú. Niekedy sa dokonca zdá, že veriaci majú súženia viac ako neveriaci. Mnohí ľutujú sami seba a pred Bohom hovoria: „Prečo práve ja, toto si teda nezaslúžim!“ Prirodzenou reakciou človeka je, že si začne sťažovať, nariekať, malomyseľne a nahnevane poukazovať na to, ako je všetko zlé a nespravodlivé.

     Riešenie problémov a najrôznejších situácii je každodenná životná náplň väčšiny jednotlivcov. Ako si s nimi ako veriaci ľudia poradíme? Keď sa pohádate s manželkou alebo s deťmi, modlíte sa a prosíte o múdrosť a pokojného ducha? Modlíte sa, aby ste v tejto skúške obstáli ako príklad pre všetkých zúčastnených? Prosíte Boha, aby skrotil váš hnev? Ako sa zachováte v zamestnaní, keď sa stretnete s neprávosťou? Modlíte sa, alebo konáte impulzívne? Modlitba nás nevedie k pasivite, ale k zodpovednosti. Robíme všetko, čo je v našich silách, plánujeme, pracujeme, vyvíjame mnoho aktivít a modlíme sa za múdrosť a to, aby Boh požehnal nášmu snaženiu? Takýto prístup môže byť pre niektorých z nás revolučná myšlienka.

     Keď máte pre sebou závažné rozhodnutie čo kúpiť, alebo keď máte finančné problémy, modlíte sa, aby vám Boh ukázal, ako byť dobrým správcom už zvereného? Nemali by sme začínať nič, pokiaľ sa nepomodlíme. Obvykle sa začíname modliť vo chvíli, keď sme úplne bezradní, teda až potom, čo sme vyskúšali svojpomocné metódy. Keď sa nachádzame v rodinnom kruhu alebo v spoločnosti, kde nie sú všetci veriaci, modlíte sa, aby Boh pripravil príležitosť, ako im ukázať Boha a čo pre vás viera v živote znamená? Kto chodí s Bohom pozná, že on má pod kontrolou každú situáciu. Boj zosiela ťažkosti a skúšky preto, aby sme sa naučili byť úplne závislí na Bohu. Akékoľvek snahy a skutky odhaľujú stav našej závislosti na Bohu. Skrze modlitbu si uvedomujeme, že bez Božieho dovolenia sa sami ani nenadýchneme. Mnohé naše veľké plány a honba za nimi, vo svetle večnosti, sú odsúdené len ako honba za vetrom.

  1. Jakub nám hovorí, že ten, kto je šťastný, mal by Bohu spievať chvály. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že spievať z radosti je ľahšie ako sa v súžení modliť. A viete prečo tak tomu nie je? Pretože keď nám je dobre a máme sa z čoho radovať, na Boha zabúdame. Písmo je plné situácii, kedy by ľudia mali Bohu ďakovať a spievať, videli a zažili toľko Božích zásahov ochrany a vyslobodenia, ale rýchlo na akúkoľvek chválu zabudli.

     Prirodzenou reakciou ľudského bytia je zabúdať na Boha a prijímať všetko, čím nás  žehná, ako úplnú samozrejmosť. Človek si povie – veď som sa o výsledok pričinil sám. Jakub nám pripomína, že práve „keď sa nám darí a všetko ide hladko, keď máme pokoj a spokojnosť v duši, všetka sláva a vďaka patrí Bohu“.

     V našom živote nie je ani okamih, keď by nás Boh nezval k sebe. Na rozdiel od nás, Boh má vždy dostatok času, aby nás počúval a aby k nám skrze svoje slovo prehováral. Všetci podvedome túžime po blízkosti byť v Božej prítomnosti, ale väčšinou nemáme čas. Preto sa v poslednej dobe kladie taký dôraz na chvály v zhromaždeniach. Preto sú chvály často časovo dlhšie, než samotné kázanie. Jakub nehovorí len o chválach a ani Boh neočakáva, že v súžení budeme spievať chvály vďakyvzdania. Je prirodzené, že budeme smutní, budeme plakať, takže rovnako dôležitá časť života s Bohom je modlitba. Božiu blízkosť môžeme prežívať nie len vo chválach, ale predovšetkým v modlitbách. Chvály spevom boli vždy veľkou posilou veriacich. Preto, keď sa cítime zle, sme smutní, je na mieste, aby sme začali počúvať a spievať chvály. Tým, že počúvame slová piesni, cítime uzdravujúcu moc chvál.

  1. Jakub hovorí, že ten, kto je na Bohu závislý, zdieľa svoju závislosť s Božím ľudom.

Viete potešiť tých, ktorí potrebujú povzbudenie? Práve v spoločenstve začínajú naše zápasy:

  1. V utrpení nemáme zostávať v osamotení. Jakub nám hovorí, že s Bohom kráčame spoločne v osobnom živote, pretože sme z Božej vôle súčasťou Božej rodiny. Žijeme v spoločenstve rodiny preto, aby sme mohli jeden druhému pomáhať. Kresťanstvo nie je o samostatnom živote, ale o obecenstve s Božím ľudom. Pokiaľ svoje problémy a starosti s nikým nezdieľame, nemôžu nám pomôcť niesť bremená a nemôžu sa s nami radovať, keď Boh na tieto modlitby odpovie.
  2. Pokiaľ niekoho postihne vážna choroba, má zavolať starších zboru a tí nech sa za neho modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. (Jak 5:14-15).

       Otázky uzdravenia a uzdravovania sú širokou témou. Niektorí komentátori poukazujú , že verše sa netýkajú fyzického uzdravenia nemocného a výraz „chorý“ sa týka skôr duchovnej oblasti a výstižnejšie by sa mal prekladať ako „slabý alebo slabší“. V tomto zmysle sa „uzdravenie chorého“ podľa doslovného prekladu týka skôr toho, kto je „unavený alebo vyčerpaný“. Takže ten, kto bol duchovne vyčerpaný, dnes by sme povedali vyhorený, potrebuje občerstvenie a povzbudenie. Jakub hovorí o pomazaní olejom, čo býval židovský zvyk preukazovania úcty. Pomazanie olejom bolo taktiež určené pre osvieženie hostí. Aplikácia oleja, modlitby a povzbudenia bola súčasťou služby starších. V súvislosti duchovnej obnovy je na mieste také vyznanie a odpustenie hriechov, ktoré sa netýka priamo fyzického uzdravenia, ale súvisí so stavom a rozpoložením, v ktorom sa unavený a vyhorený človek nachádza. Väčšina komentátorov a prekladateľov však interpretujú tieto verše iba vo vzťahu k fyzickému uzdraveniu. Pravdou zostáva, že duchovná obnova a sila plynie z modlitieb a rozjímaním nad Božím slovom. Behom ťažkých skúšok môže byť Boh i Boží syn oslávený skrze našu ochotu znášať nepriazeň, čím vyjadrujeme podriadenosť Božím zámerom.

  1. Služba starších. Po prvé, všimnite si, že je to chorý, kto požiada starších, nie naopak. Starší nie sú vševedúci. Neočakávajte teda, že budú sami od seba vedieť, že potrebujete modlitbu. Dajte o svojich potrebách vedieť. Myslím, že neurobíte chybu, ak požiadate starších o modlitby k povzbudeniu a obnoveniu tých, ktorí sú chorí a duchovne oslabení. Ich modlitby nie sú zárukou vyriešenia všetkých problémov ani fyzického uzdravenia.

Po druhé, citované verše spájajú fyzickú chorobu s hriechom. Jakub nehovorí, že človek je chorý, pretože zhrešil, ale naznačuje, že ochorenie môže byť dôsledkom hriechu. Preto keď veriaci požiada starších o modlitbu, mal by skúmať svoje srdce a vyznať hriechy pred Bohom. Modlitby starších sa týkajú závažných problémov, fyzických aj duchovných, nie len bežných chorôb. V liste Galatským 6:2 je napísané:

Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.

Bremeno sa týka niečoho, na čo sami nestačíme. Týka sa o normálne bremená, ako je písané v liste Galatským 6:5   Veď každý ponesie svoje vlastné bremeno.  Toto bremeno sa týka bežných ťažkostí a zodpovedností.

     Čo sa týka modlitieb, pomazanie olejom a kladení rúk na chorých, v Pánovom mene, to sa vzťahuje k starodávnej praxi, keď sa olej používal pri ošetrovaní rán. Takže v dnešnom zmysle by sme mohli povedať- pomodli sa a choď na lekárske vyšetrenie. Niektorí komentátori vidia používanie oleja ako fyzické vyjadrenie starostlivosti, ktorá má v chorom človeku vyvolať vieru, že nie je so svojim súžením sám. Olej sám o sebe nemá hojivú moc, rovnako ako blato nemalo liečivý účinok, keď Ježiš potrel oči slepého, ale všetko poslúžilo Božiemu zámeru.

     Ďalej je možné, že používanie oleja je symbolom Božieho ducha – On je skutočným  uzdravovateľom. Jakub hovorí, že modlitba viery uzdravuje, nie je to olej, takisto to nie je modlitba samotná, ale Boh sám, ku ktorému sa modlíme , je zdrojom uzdravenia. Niektorí veriaci majú v otázkach uzdravenia extrémne názory, keď hovoria, že uzdravenie je vždy Božia vôľa. Tvrdiť, že ten, kto nie je uzdravený, nemodlil sa s vierou – je nie len falošný záver, ale je to značne krutý postoj voči chorým. Keby totiž mali pravdu, každý veriaci človek by bol uzdravený a veriaci by neboli chorí. Všetci vieme, že tomu tak nie je.  

     Ešte  je treba, aby sme si odpovedali na otázku, čo je to modlitba viery? Hovorí Jakub, že ten, kto verí, bude uzdravený? Niektorí hovoria, že dar uzdravovania bolo zázračné znamenie, ktoré platilo len v dobe apoštolov, ale že dnes s ním nemôžeme počítať. Aj keby dar uzdravovania bol určený ako znamenie pre určitú dobu, neznamená to, že Boh neuzdravuje aj dnes. Boh môže uzdraviť zázračným spôsobom v každej dobe, ak je to v súlade s jeho vôľou. Ale nemôžeme nikoho uisťovať že modlitby veriacich prinesú úľavu a uzdravenie. Preto by sme sa mali modliť o schopnosť znášať trápenia tak, aby sme nestrácali radosť. Ako teda postupovať, aby sme na jednej strane nevyvolávali skrze službu starších falošné nádeje a na strane druhej , aby sme v službe chorým a unaveným niečo nezanedbávali. Každá modlitba by mala byť vyslovená vo viere. Nikdy by sme nemali do Boha žiadať to, v čo sami neveríme a nedúfame. Preto je dôležité, aby sme okolnosti a udalosti neinterpretovali z osobnej perspektívy, ale aby sme boli pripravení prijímať aj nepríjemné situácie s pokorou a nádejou , že Boh jedná skrze nepríjemné okolnosti jednotlivcov v prospech celku a konečného cieľa. Problém je v tom, že nie vždy dopredu vieme, čo chceme a čo je Božím zvrchovaný zámerom . V niekoľkých Jakubových veršoch nájdeme mnoho aplikácii, ktoré sú pre náš modlitebný život dôležité. Mali by sme k Bohu pristupovať s čistým svedomím. Je treba aby sme skúmali svoje vnútro a jednali s každým hriechom, ktorý sa vkradne do našich myšlienok a skutkov.

  1. Jakub 5:16  Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.

Všeobecne môžeme povedať, že hriechy, ktoré sa týkajú verejných záležitostí, vyznávame verejne. Tie, ktoré sa týkajú súkromných záležitostí, vyznávame súkromne. Vyznanie hriechov, zdieľanie ťažkostí, problémov a potrieb nás stmeľuje, povzbudzuje aj uzdravuje. Tak získavame novu nádej , silu a pokoj. Všetci s hriechom bojujeme a je dôležité, aby sme sa učili žiť pred Bohom aj ľuďmi tak, aby našim správaním nebol nikto poškodený a pohoršený. Pokiaľ náš hriech zranil niekoho iného, vyznajme ho a požiadajme o opustenie. Pokiaľ sa náš hriech týka celého zboru, požiadajte starších , aby určili miesto a spôsob, ako a pred kým hriech vyznať.

     Vierou prijímame, že Boh vyznané hriechy odpúšťa, preto máme svoje hriechy vyznávať, pred Bohom aj  jeden pred druhým, aby sme odpustenie prijímali aj odpúšťali a tým sa navzájom povzbudzovali vo viere.

 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345