Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

POKUŠENIE - ako s ním bojovať

Jakub 1:13-15  

13 Nikto nech v čase skúšky nehovorí: Boh ma pokúša! Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.14 Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka.15 Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť.

 

--------------------------- 

V minulej relácii sme si povedali, že aby sme mohli nad pokušením zvíťaziť,

musíme poznať zdroje pokušenia. Ďalej sme si povedali, že pokušenie nikdy neprichádza od Boha, preto Ho nikdy nesmieme obviňovať, že je to On, kto nás pokúša (pozrite si 13. verš), ale že prichádza z vnútra našej žiadostivosti. (14.verš) Dnes sa pozrieme na to, ako môžeme s pokušením bojovať.

------------------------   

 Aby sme mohli prekonať pokušenie, musíme poznať jeho silu. Múdry rodič nenechá svoje dieťa, aby sa hralo s dynamitom, pretože vie, akú má obrovskú ničivú silu. Jakub nás chce upozorniť na tri oblasti nebezpečia ničivých síl, ktoré sú v pokušení skryté:

Po 1. Ničivá sila pokušenia je nebezpečná v tom, že prebýva vo vnútri našich sŕdc. Pokušenie nie je vonkajší nepriateľ, ale žije v nás a ani na okamžik nás neopúšťa. Pokušenie a hriešne sklony v nás bdejú až do konca našich dní. Dokiaľ nie sme s Pánom Ježišom, sme ohrození. To platí bez rozdielu o všetkých ľuďoch. Rozdiel medzi mladým a zrelým kresťanom je len v tom, že tí starší sú si vedomí toho, aké ťažké je s hriechom a pokušením bojovať. Mnohí bojujú s pokušením celé roky. Jeden z biblických komentátorov poznamenal:

“Život s pokušením je ako keď premiestňujete vysoko výbušný materiál. Ak nie sme obozretní a opatrní, pokušenie sa môže stáť rozbuškou, ktorá vedie ku katastrófe. Keď podceníme nebezpečie, ktoré nám hrozí, alebo si myslíme, že sme nad pokušením a hriechom už zvíťazili, hrozí nám veľké nebezpečenstvo, že sa staneme jeho obeťou !”

Po 2 . Ničivá sila pokušenia spočíva v tom, že nás môžu zradiť vlastné emócie. Jakub v 1:14 verši hovorí, že keď je niekto pokúšaný, vždycky ho vlečie a vábi jeho vlastná túžba. Jakub používa rovnaký obraz ako pre rybolov. Pozrime sa na rybu, ktorá je vábená na blyskáča. Očakává, že ju čaká chutné sústo, ale namiesto toho  je chytená na háčik, z ktorého už nie je cesta späť. Sama sa stane obeťou a tým sústom. Pokušenie k hriechu funguje úplne rovnako. Návnada nás priťahuje a už si myslíme, ako si užijeme. Miesto toho sa zahryzneme a sme k hriechu pripútaní neodolateľnou silou. Sami seba presviedčame, že získame niečo, po čom túžime, čo sme ešte nezakúsili, ale miesto toho nás hriech zavlečie do skazy. Zahrávanie sa s pokušením znásobujú silné emócie, ktoré nás začnú neodolateľne ovládať. Preto ako veriaci ľudia by sme sa nemali riadiť svojimi citmi a vzplanutím pre to či ono, ale vierou a poslušnosťou, ktorá sa riadi tým, čo poznáme z Božieho slova. Nepodceňujme silu a moc hriešných myšlienok.  Nenechajte sa ovládať svojimi pocitmi, ale Božím slovom, nech sa deje čo sa deje. Veď ak stojíme pevne na Božom slove, pokušenia  nemajú nad nami moc.

Po 3. Sila pokušenia spočíva v tom, že žije svoj vlastný život. Jakub používa obraz, keď myšlienka plodí žiadostivosť a žiadostivosť porodí hriech. Preto je nutné prerušiť a ukončiť vývoj hriešnej myšlienky a zrod hriechu hneď v zárodku. Pokušenie má v sebe zakódovanú ničiacu silu. Nedovoľte, aby sa vo vás zakorenila. Každý si potrebuje uvedomiť, že ničivá sila pokušenia a zradných emócií je skrytá v našom srdci, kde hriech žije svojím vlastným životom.

---------------------------------------  

 Aby sme mohli prekonať pokušenie, musíme zistiť kam mieri. Jakub nám ukazuje, že hriech nie je statický. Neustále mení smer, ale má len jeden cieľ – zahynutie a smrť. Hriech je ako malá prasklina v priehrade. Na začiatku nevyzerá vôbec nebezpečne. A preto ak jej nebudeme venovať pozornosť, môže sa celá priehrada pretrhnúť a všetko skončí katastrofou.

Vieme kam smerujú hriešne myšlienky? Na prvný pohľad sa môže zdať, že ide len o malú odbočku. Ale ten, kto z priamej cesty zíde a nevráti sa okamžite späť, môže dôjsť k inému cieľu, do večnej záhuby.

Príťažlivosť pokušenia spočíva v tom, že vždy sľubuje vzrušenie a zážitok spojený s naplnením. Nikdy nám nedáva na výber: Nepýta sa : „Chceš zničiť sám seba a svoju rodinu? Chceš zraniť Boha a svojich najbližších?“ Miesto toho pokušenie človeka vábi, zvádza a našepkáva: „Neváhaj, odviaž sa, a uvidíš ako sa pobavíš! Odhoď všetky zábrany! Ži naplno. Konečne si splníš svoje najtajnejšie prianie! Nájdeš to, po čom celý život túžiš! Nič nepokazíš, len to skús!“

Vo chvíli, keď sa dáš chytiť na udičku pokušenia, staneš sa sústom toho zlého. Obzvlášť v oblasti sexuálnych hriechov majú veriaci obrovské nedostatky. Veď smilstvá, nevera a rozvody sú mezi kresťanmi tak bežné. Keď sa pozrieme na 7. kapitolu Prísloví, je šitá dnešnému svetu ako na mieru:

Prísl. 7:1-23  

1 Syn môj, drž sa mojich slov, moje prikázania si uchovaj!
2 Dbaj na moje príkazy a budeš žiť, na moje poučenie ako na zrenicu oka!
3 Priviaž si ich na prsty, napíš si ich na tabuľu srdca!
4 Povedz múdrosti: Ty si moja sestra, rozumnosť pomenuj: Príbuzná —
5 a uchráni ťa od cudzej ženy, od cudzinky s úlisnými rečami.
6 Keď som bol v okne, spoza mriežky som pozeral,
7 hľadel som na neskúsených, spoznal som medzi mladíkmi jedného, čo stratil rozum.
8 Prešiel ulicou za roh, vykračoval cestou k jej domu
9 za večerného súmraku, keď prichádzala temná noc.
10 Zrazu mu akási žena vyšla v ústrety, v odeve prostitútky a so zákerným zámerom;
11 bola hlučná a zanovitá, jej nohy nemali v jej dome pokoja.
12 Hneď bola na ulici a hneď zasa na námestí, na každom rohu striehla.
13 Zmocnila sa ho, pobozkala ho a nehanebne mu povedala:
14 Obety spoločenstva mám priniesť, dnes splním svoje sľuby.
15 Preto som ti vyšla v ústrety, hľadala som ťa usilovne, aby som ťa našla.
16 Prikryla som svoje lôžko plachtami, pestrofarebnými látkami z egyptského plátna.
17 Navoňala som svoju posteľ myrhou, aloou a škoricou.
18 Poď, spíjajme sa milovaním až do rána, potešujme sa láskaním!
19 Veď muž nie je doma, odišiel na ďalekú cestu.
20 Vzal si mešec s peniazmi, príde domov, keď bude mesiac v splne.
21 Zviedla ho mnohým presviedčaním a zvábila ho líškavými rečami.
22 Zrazu išiel za ňou ako vôl, keď ho vedú na jatku, ako jeleň, čo sa chytá do pasce,

 

Anatómia hriechu je očividná. Mladícka ľahkomyselnosť a podcenenie pokušenia idú ruka v ruke. Prvou chybou je, keď sa nevyhýbame miestam a osobám, ktoré sa môžu stať príčinou pokušenia. To, že sa zrazu žena objavila a jej muž práve nebol doma, malo mladíka varovať, aby čo najrýchlejšie zmizol. Miesto toho stačilo trochu zvádzania a lichotenia a hriech bol hotový - šiel za ňou ako vôl na porážku. .  hovorí sa v Prísloví. Zabudol na všetky zásady, prestal rozlišovať čo je správne a čo vedie do záhuby.  Ide tam dobrovoľne. Jeho rozhodnutie je porážkou so strašnými následkami.

-------------------------------  

Urobme si malé zhrnutie a pozrime sa, ako môžeme v praxi prekonať pokušenie:

(1) Poznaj sám seba. Poznaj aké máš slabosti a hľadaj stratégie, ktoré ti pomôžu ubrániť sa. Iní môžu obstáť tam, kde ty si slabý. Nestýkaj sa s tými, ktorí ťa môžu zviesť z cesty. Nechoď tam, kde číha zdroj pokušenia. Nauč sa nedôverovať sám sebe a drž sa svojho Pána.

(2) Vyhýbaj sa pokušeniu. Keď máš slabosť so zmyselnosťou, nepozeraj sa na nič, čo má sexuálny podtext. Inak prilievaš benzín do ohňa, ktorý ťa spáli. Existuje toľko vizuálnych pokušení, v televízii, na internete, v časopisoch, vo filmových  požičovňiach. Vyhýbaj sa im.

(3) Rozhodni sa, že budeš nasledovať Krista a od pokušenia budeš utekať. Také rozhodnutie musíš urobiť skôr, ako sa do takej situácie dostaneš. Tí, ktorí obdržia korunu života, milujú Boha. Udržuj si lásku ku Kristovi štúdiom jeho slova a modlitbou, a vábenie tela a sveta nebude tak príťažlivé.

(4) Pripomínaj si strašné dôsledky a koniec pokušenia. Svet hriech idealizuje. Filmy a časopisy líčia krásnych ľudí, ktorí prežívajú opojenie voľnou láskou, prežívajú jedno potešenie za druhým,  až sa zdá, že dosiahli  pozemskú blaženosť. Všimnite si, že väčšinou žijú v luxuse, ktorý väčšine z nás chýba a preto je podľa nich náš život taký nudný! Skutočný obraz ich života v sláve len skrýva hnilobu ich hriechov. Bohatý je ten, kto sa nezapodieva sám sebou, kto si nesťažuje, ale obstojí v každej skúške. Príkladom nám môže byť apoštol Pavol:

Filipským 4:11-13

11 Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám.12 Viem sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvätený: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť biedu.13 Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.14 Ale dobre ste urobili, že ste sa ma ujali v mojej tiesni

 

Ten, kto je v Kristu vie, to čo hovorí ap. Pavol v liste Korinťanom:

1 Korintským 6:12

  `Všechno je mi dovolené´ - ano, ale nie všetno prospieva. `Všetno je mi dovolené - ano, ale ničím sa nedám zotročit.

 

Máme slobodu a máme otvorenú cestu späť. Kým ale nebudeš robiť pokánie a nevrátiš sa na správnu cestu,  si ako semienko viery, zasiate do  kamenistej a tŕnistej pôdy, ktoré hynie, keď príde prvá páľava slnka. Pretože nepriateľ je mocný a žiadostivosť tela silná, neberme pokušenie na ľahkú váhu.

Vo svojej kazateľskej službe som hovoril mnohokrát s ľuďmi, ktorí upadli do smilstva, rozpadlo sa im manželstvo, oddali sa svojim túžbam a splnili si svoje priania, ale ešte som nestretol jedného, kto by bol zo svojím životom spokojný. A tí, ktorí povedali, že konečne našli svoje šťastie, len aby ospravedlnili to, že opustili svoju rodinu, nebudú skutočne šťastní. Môžete si myslieť, že ste niečo získali, ale ako kresťan ste zlyhali. Dokiaľ sa nebudeme pokušeniam brániť, stojíme na rázcestí, ktoré nás môže zaviesť do večnej záhuby.

Pamätajme si, že zdrojom pokušenia je hriech, ktorý žije v nás. Záleží na tom, čím ho živíme. Hriech nikdy nepochádza od Boha a jeho svätosti. V Písme nenájdeme ani jeden príklad, ktorý by nás nabádal k niečomu inému, než k vernosti a skutočnej viere.

Ktosi povedal, „Dávaj si pozor na myšlieny skôr než sa stanú slovami. Dávaj si pozor na slová, kým sa stanú skutkom. Dávaj si pozor na svoje skutky, než sa stanú zvykom. Dávaj si pozor na svoje zvyky, než sa stanú súčásťou tvojho charakteru. Dávaj si pozor na svoj charakter, skôr než sa stane tvojím osudom.“

Pripomneňme si nakoniec slová ap. Pavla, ktoré písal svojmu spolupracovníkovi  Títovi:

Titovi 2:11-15  

11 Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom,12 ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v týchto časoch rozvážne, spravodlivo a nábožne,13 a očakávali blažené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.14 On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky.15 Toto hovor, takto napomínaj a karhaj so všetkou naliehavosťou. Nech tebou nikto nepohŕda.

 

 

Božia milosť nech Vás k tomu  vychováva .

 

    ---------------------------------

A na záver, môžete si poznačiť otázky na zamyslenie:

1. Prečo je dôležité, aby sme poznali zdroj hriechu sami v sebe?

2. Rada populárnych autorov dneška hovorí veriacim, že nie sme hriešnici, ale len občas hrešíme? Majú pravdu alebo nie?

 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345