Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

Kresťanská vytrvalosť I.

Vitajte, milí poslucháči, pri novej sérii úvah nad listom Jakuba. Dnes sa budeme zamýšľať nad témou “KRESŤANSKÁ VYTRVALOSŤ. Na úvod si vypočujme biblický text z listu Jakuba prvá kapitola, deviaty až dvanásty verš. (1: 9-12)

Prajeme vám požehnaný čas a vnímavé srdcia pri počúvaní.

----------------------------------

Jakub 1:9-12  

9 Brat v nízkom postavení nech s chválou myslí na svoju hodnotu,10 bohatý však na svoje poníženie, lebo sa pominie ako kvet trávy.11 Vyjde slnko a svojou páľavou spáli trávu, jej kvet opadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zanikne i boháč vo svojom počínaní.12 Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú

 Jakub nám predkladá niekoľko testov pravosti viery. Ako vieme z minulých relácií, pravá viera si zachová radostné postoje aj keď stojí tvárou v tvár ťažkým skúškam: Aby sme v skúškach obstáli máme hľadať múdrosť u Boha: verše  Dnešný text, ktorý sme práve počuli sa týka radostných postojov vo vzťahu k chudobe a bohatstvu. Máme vytrvať aj v týchto skúškach, pretože náš život nie je len o tom pozemskom živote, ale predovšetkým o tom večnom. Jakub nás upozorňuje na kontrast medzi tým, čo má trvalú hodnotu a čo je pominuteľné. Keď žijeme z vlastných síl, budeme životné skúšky znášať veľmi ťažko. Potom sa dostaneme do víru svetskej túžby po bohatsatve, ako zdroja radosti. Vtedy nepoznáme večné bohatstvo, o ktoré nás nemôže nikto pripraviť. Nestačí sa tváriť pred ľuďmi ako zbožný človek, je treba zbožne žiť:

Jakub sa najprv obracia k chudobným, potom k bohatým a nakonec ponúka nádej všetkým, ktorí prežívajú nejaké trápenie.

 Chudobní veriaci sa majú radovať z bohatstva večnosti v Kristovi. Túto myšlienku rozoberá na pozadí cirkvi, kde paradoxne platí, že v Božom kráľovstve sú chudobní bohatí a bohatí sú chudobní. Tým nenaznačuje, že by sa v cirkvi mali veriaci rozdeliť o svoj majetok systémom  Iba hovorí, že bohatstvo z hľadiska večnosti nehrá žiadnu úlohu. V Biblii nájdeme mnoho príkladov chudobných a bohatých. V Starom zákone je niekedy chudoba utláčaných spojená s pokorou a spravodlivosťou, zatiaľ čo bohatstvo je spojené s podlosťou utlačovateľov. Inokedy bohatstvo predstavuje Božie požehnanie múdrych a chudoba je výsledkom hriechu a lenivosti. Takže Biblia naznačuje, že bohatstvo môže byť pre niekoho požehnaním, ale súčasne varuje pred jeho nebezpečím. Človek, ktorý túži po bohatstve môže upadnúť do duchovnej pasce. ( pozrite si 1 Tm 6:9-10). Často sa stáva, že boháč je arogantný a chamtivý. Bohatí a úspešní ľudia nevidia ako potrebujú Boha, pretože dôverujú iba svojmu bohatstvu. Užívajú si života a zabúdajú na to, že pozemské bohatstvo nemá žiadnu hodnotu v deň smrti. Bohatstvo môže ohroziť vzťah k Bohu, môže byť príčinou rôznych  pokušení a nečestných skutkov.

Podobne aj chudoba môže, ale nemusí byť výsledkom ignorácie Božích ciest Môže človeka zničiť Chudoba môže viesť k pokušeniu kradnúť Chudobní ľudia majú často čestnosť a skromnosť, ktorá obyčajne bohatým chýba Vedia, že sú chudobní a bez prostriedkov. Spoliehajú sa na Boha, pretože im nič iného nezostáva. Bohatí tohto sveta sú sebestační. To chudobní nedokážu. Takže chudoba môže byť istou výhodou nad bohatstvom, pretože odhalí potrebu Boha, ktorý vylieva duchovné požehnanie na tých, ktorí k Bohu volajú.

----------------------------------  

Jakub hovorí k tým, ktorý trpia chudobou, aby sa radovali zo svojho povýšenia, čím má na mysli duchovné bohatstvo v Kristu. V okamžiku, keď chudobný uverí v Krista ako svojho Spasiteľa, stáva sa dedičom obrovského bohatstva. Je Božím dieťaťom, ktoré má prístup k neobmedzeným Božím zdrojom. Všetci poznáme Ježišove kázanie na hore:

Lukáš 6:20-22  

20 So zrakom upretým na svojich učeníkov povedal: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.21 Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať.22 Blahoslavení ste, keď vás budú ľudia nenávidieť a vylúčia vás spomedzi seba, keď vás potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka.

 Ježiš tu nehovorí, že chudoba je požehnaním. Tá sa totiž ľahko môže stať nielen požehnaním, ale i prekliatím. Ježiš sa prihovára k tým, ktorí su skutočne chudobní a bez prostriedkov. Vedia, že sa musia spoliehať na Boha, pretože nemajú nič. Naproti tomu boháči tohoto sveta sú sebestační, nič a nikoho nepotrebujú  Preto ap. Pavol hovorí:

1 Korintským 3:21-23 

21 Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše:22 či Pavol, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce: všetko je vaše,23 vy ste však Kristovi a Kristus je Boží.

 Apoštol Pavol opakovane hovorí, že ten, kto je v Kristu má všetko:

V liste Rimanom 8.k:17-18.v hovorí:

17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.18 Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť.

Skeptici, ktorí nechápu koncept reality duchovnej pravdy môžu namietať, k čomu je taká útecha a rada chudákovi, ktorý sa prediera biedou ? K čomu je duchovné bohatstvo, keď má hlad, nemá sa do čoho obliecť, nemá čím by nakŕmil svoje deti? Taký postoj vychádza z materialistickej predstavy, ktorá je presvedčená, že hlavnou potrebou človeka je materiálne a nie duchovné zabezpečenie. Jakub vysvetľuje, že pravá viera zabezpečí všetko najnutnejšie. Apoštol Pavol ďalej vysvetľuje:

1 Timoteovi 6:8-10  

8 Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť.9 Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní.10 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby

Svetský úspech, bohatstvo,a moc - to všetko je pominuteľné.

Aby sme si príliš nezakladali na svojich schopnostiach a bohatstve, apoštol Pavol hovorí odkiaľ prichádza všetko požehnánie:

1 Korintským 1:26-29  

26 Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal! Niet medzi vami mnoho múdrych podľa tela ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených.27 Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných;28 Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované; áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je,29 aby sa nik pred Bohom nevystatoval

 

Pochopenie teológie božieho vyvolenia  celkom odstráni akýkoľvek dôvod, aby sme sa povyšovali nad ostatných. Keď veríme, že sme spasení na základe vlastného rozhodnutia, máme sa čím chváliť. Ale naša spása je od Boha, ktorý neponechal nič na nás. Bol to On, kto nás vytiahol z bahna hriechu:

-------------------------------

 Verše z preberaného textu  ktoré hovoria, aby sa brat, ktorý je nízko, radoval zo svojho povýšenia a bohatý zo svojho poníženia; sú dosť citlivou témou. Komentátori sú rozdelení takmer päťdesiat na päťdesiat o tom, či Písmo hovorí o veriacom či neveriacom boháčovi. Jedni hovoria, že 10. verš je plný sarkazmu: všetka sláva, poľná tráva - pripomína, že bohatý nečaká nič iné než posledný súd - verš 11 hovorí:

Jakubův 1:9-12

9 Brat v nízkom postavení nech s chválou myslí na svoju hodnotu,10 bohatý však na svoje poníženie, lebo sa pominie ako kvet trávy.11 Vyjde slnko a svojou páľavou spáli trávu, jej kvet opadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zanikne i boháč vo svojom počínaní.12 Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú

Ja sám sa prikláňam k názoru, že JAkub, má na mysli tých, ktorí sa vychvaľujú svojimi plánmi, ako získajú ešte väčšie bohatstvo a zabúdajú na to, že všetky plány, ktoré smelo vyslovujú, sú len obyčajnou chválou: Jakub hovorí v 4.kapitole:

Jakubův 4:13-16

13 A teraz vy, ktorí hovoríte: Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať —14 vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne.15 Namiesto toho by ste mali povedať: Ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono!16 Teraz sa však vychvaľujete vo svojej pýche. Každá takáto samochvála je zlá.

V tomto kontexte vidíme, že chudoba a bohatstvo slúži ako test viery. Chudobný muž musí čelit pokušeniu, aby netúžil po bohatstve, nedychtil po majetku iných, aby sa vo svojej chudobe necítil Bohom opustený. Bohatý muž žije v pokušení; zapodieva sa predovšetkým svojím bohatstvom, úspechom a mocou, ktorá mu bohatstvo prináša. Preto Jakub hovorí, aby človek prijímal bohatstvo v ponížení ako veriaci, ktorý nekladie bohatstvo vyššie, než chudobu iných.

Uvedomme si, že často reptáme nad svojou chudobou a berieme ako úplnú samozrejmosť, že máme strechu nad hlavou, jedlo na stole, oblečenia toľko, že nevieme čo si kedy a kam obliecť, zatiaľ čo väčšina obyvateľov zemegule nemá zaistené ani jedno teplé jedlo denne. Nemajú prístrešie, ani bezplatnú lekársku starostlivosť. Ich deti nechodia do školy.

Jakub hovorí chudobným, že ich bohatstvo je ukryté v Kristovi, ktorý otvoril ich oči, aby poznali, že zmyslom života nie je zhromažďovať bohatstvo, ale mať zrak upretý k večnosti, ktorú pre nás Boh vo svojej láske a múdrosti pripravil. Je to Boh, kto otvoril oči nás všetkých, aby sme videli, že všetky svetské hodnoty, ktoré su mimo Krista nie sú nič viac, než pominuteľnosť a márny hon za vetrom.

V minulej relácii sme si povedali, že ľudia bez viery sú podobní morskej vlne, hnanej a zmietanej víchricou. Morská vlna v sebe nemá vlastnú hnaciu a riadiacu silu, ale je hnaná napríklad vetrom, alebo zemetrasením. Je to nielen nestála, ale aj nebezpečná sila, ktorá môže rozbiťiť plavidlo na pobrežných skalách, aj keď je pevnina na dosah. Nespoliehajme sa na morské vlny, ani vietor, nespoliehajme sa na bohatstvo a svoje schopnosti, ale na Toho, ktorý je zdrojom každého požehnania.

---------------------------------

  1. na záver, môžete si poznačiť otázky na zamyslenie:

1. Je niečo zlé na tom, keď sa chudobný snažia vylepšiť svoju finančnú situáciu? Aké kroky môžu urobiť?

2. Kedy prekračujeme mieru dôvery v bohatstve? Ako najlepšie spoznáme pominutelnosť bohatstva?

 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345