Rádio LOGOS na Facebook-u

Evanjelizácia

Evanjelium pre intelektuálov (Skutky 17:16-34)

Vitajte, milí poslucháči při ďalšom pokračovaní  úvah  o  praktickom živote kresťana.
V predchádzajúcich zamysleniach sme si povedali, že najväčšou prekážkou väčšiny veriacich, vo chvíli keď majú príležitosť hovoriť s neveriacimi o viere, je strach, že nebudú mať vo vhodný okamih pohotovú a hlavne rozumnú odpoveď. Dnes si ukážeme, že posolstvo evanjelia má moc nielen osloviť, ale aj zmeniť život každého jedinca bez rozdielu. Ak máte strach hovoriť o evanjeliu s intelektuálmi a filozofmi, pozrime sa ako túto situáciu zvládol apoštol Pavol. Najskôr si vypočujte sprievodný text:

Skutky apoštolské 17:16-21  A kým ich Pavel čakal v Aténach, roznecoval sa v ňom jeho duch, keď videl, že je mesto plné modiel. 17  Hovoril tedy v synagóge so Židmi i s bohabojnými inokmeňci i na tržisku každý deň s tými, ktorí sa ta práve nahodili. 18  A dali sa s ním do hádky aj niektorí z epikurejských a stoických filozofov, mudrcov. A jedni vraveli: Čože to chce ten žvatláč povedať? A iní zase: Zdá sa byť zvestovateľom cudzích bohov. Lebo im zvestoval Ježiša a zmŕtvychvstanie. 19  A pochytili ho a zaviedli na Areopág a povedali: Či môžeme zvedieť, čo a jaké je to nové učenie, ktoré to ty hovoríš? 20  Lebo nesieš čosi čudného do našich uší. Radi by sme tedy zvedieť, čo to chce byť. 21  Lebo všetci Atéňania i tam bývajúci cudzinci na nič iného nestihnú ako alebo vravieť niečo alebo počúvať niečo nového.

Situácia v Aténach sa v mnohom podobná tej našej. Bola plná modlárstva, bezbožnosti, filozofovania a hriechu. Odhadom sa dá povedať, že obyvatelia Atén uctievali viac ako 30 tisíc božstiev a modiel, teda 3x viac, než tam bolo vtedajších obyvateľov. Sláva Atén dosiahla vrchol pred rokom 400 p.n.l. , ale v Pavlovom čase bola stále intelektuálnym a kultúrnym centrom, kde navzájom súperili dve filozofické školy epikurejských a stoických intelektuálov.

Epikurejci boli sústredení na dosiahnutie blaženosti v telesnom a duševnom živote. Cieľom života je žiť naplno. Víno, ženy, spev a dosiahnutie blaženosti viedlo k hedonistickému životu. Intelektuálnu vyrovnanosť a celkovú pohodu možno dosiahnuť prekonaním znepokojujúcich poverčivých strachov, obzvlášť zo smrti. Vo svojej podstate to boli materialisti, ktorí verili tomu, že žiadny život po smrti neexistuje a smrťou človeka všetko končí - existoval len život a smrť je koniec bytia. Neboli to ateisti, ale odmietali zasahovanie bohov do ľudských záležitostí.

Stoici učili, že základom všetkého vesmíru je Boh, ktorý všetko prestupuje - ako v panteizme. Skrze múdrosť, sebadisciplínu a sebaovládanie možno pestovať cnosti, ktoré človeka oslobodia od vášní a chorôb duše, podobne ako v budhizme. Stoici sa snažili žiť v harmonickom súlade s prírodou a kládli veľký dôraz na ľudské racionálne schopnosti, rovnosť medzi ľuďmi, osobnú spoľahlivosť, poslušnosť a zodpovednosť voči povinnostiam. Dôraz na vlastné schopnosti a sebadisciplínu ich napĺňal pýchou. To však apoštola Pavla nijako neodradilo, aby pokračoval:

Skutky apoštolské 17: 22-34  Vtedy si zastal Pavel naprostred Areopágu a povedal: Mužovia Atéňania, podľa všetkého vidím, že ste vy neobyčajne nábožní ľudia. 23Lebo jako som chodil po meste a obzeral som vaše posviatnosti, ktorým dávate božskú česť, našiel som aj oltár, na ktorom je napísané: Neznámemu Bohu. Toho teda, ktorého ctíte bez toho, žeby ste ho znali, toho vám ja zvestujem. 24Bôh, ktorý učinil svet a všetko, čo je na ňom, súc Pánom nebies a zeme nebýva v chrámoch, učinených rukou, 25ani sa mu neslúži ľudskými rukami, jako čo by niečo potreboval, lebo veď on sám dáva všetkému život a dych a všetko 26a učinil z jednej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vopred odriadené časy a medze ich bývania, 27aby hľadali Pána, ak by ho snáď len nejako nahmatali a našli, hoci nie je ďaleko od niktorého z nás. 28Lebo veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, jako aj ktorísi z vašich básnikov povedali: Lebo i jeho rodina sme. 29Tedy keď sme rodinou Božou, nemáme sa domnievať, že by Božstvo bolo podobné zlatu alebo striebru alebo kameňu, rytine, ktorú vytvorilo remeslo a ľudský výmysel. 30Bôh tedy prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom, všetkým všade, aby činili pokánie, 31pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravedlivosti v osobe muža, ktorého určil nato, a podáva všetkým ľuďom vieru vzkriesiac ho z mŕtvych. 32Ale keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, jedni sa posmievali, a druhí povedali: Vypočujeme ťa o tom aj po druhé. 33Takto vyšiel Pavel zpomedzi nich. 34No, niektorí mužovia sa pripojili k nemu a uverili, medzi ktorými bol aj Dionýzius Areopagský aj žena, menom Damaris, a iní s nimi.

Z ukážok sprievodného textu dnešného zamyslenia vidíme, že Pavlovi poslucháči sa od súčasného životného štýlu a myslenia obyvateľov príliš nelíšili. Apoštola Pavla považovali za "nevzdelanca" a jeho učenie o jedinom Bohu Stvoriteľovi, ktorý bude súdiť každého a kázanie o vzkriesení Ježiša Krista považovali za nejaké podivné novoty. Apoštol Pavol urážkam nevenoval žiadnu pozornosť, krátko sa predstavil a nadviazal na to, čo im bolo spoločné. Povedal: "Aténčania, vidím, že ste v uctievaní bohov veľmi horliví" a poukázal na jedinečnosť Boha Stvoriteľa a Pána neba a krajiny, na rozdiel medzi Bohom Stvoriteľom a bohmi alebo božstvami stvorenými ľudskými rukami. Poukázal na to, ako nerozumné a pochabé je modlárstvo . Skutočnosťou je, že Boh stvoril človeka, ale človek nemôže stvoriť, ani vyrobiť boha!

Apoštol Pavol svojich poslucháčov vyzýva k pokániu, aby sa skrze Pána Ježiša Krista a jeho zmŕtvychvstanie obrátili k jedinému pravému Bohu. Reakcia poslucháčov je podobná reakciám dnešných jednotlivcov, jedni sa začali posmievať, druhí otrávene odchádzali so slovami, že si také veci vypočujú niekedy inokedy. Ak teda náš filozof začne chrliť intelektuálne námietky a poznámky smerom k Bohu, môžeme reagovať slovami: "Vidím, že si o duchovných záležitostiach premýšľal. Čo si myslíš o Ježišovi Kristovi? "Nemali by sme sa báť alebo zdráhať hovoriť o Kristovi, pretože na rozdiel od neveriacich vieme niečo, čo oni nevedia.

1. Aby sme oslovili intelektuálov pre Krista, musíme im predstaviť Božie vlastnosti a poukázať, že aj oni sú hriešni. Intelektuáli potrebujú poznať základné fakty: Boh je Boh a človek Boh nie je! Intelektuáli neustále vynášajú súdy o Bohu ako keby bol len myšlienkovou ideou, s ktorou si môže človek podľa ľubovôle pohrávať. Akákoľvek predstava, že mu môžeme vystavať chrámy, alebo že Boh od človeka niečo potrebuje, je dôkazom ľudskej pýchy! Každý človek by sa mal zamýšľať nad tým odkiaľ život pochádza a že sme sa nevyvinuli zo zvieracích predkov, ale boli sme stvorení na Boží obraz!

Na rozdiel od zvierat, môžeme mať vzťah s Bohom. On stvoril každého z nás sám pre seba a vymeral nám určitý počet dní na tomto svete! On je zdrojom a príčinou každého nášho nádychu aj posledného výdychu! Počas predchádzajúcej minúty ste sa nadýchli asi 18x, za jednu hodinu to je cez 1000 nádychov, za ďalších 24 hodín sa nadýchneme 25000 krát. Ak ste na svete 40 rokov, nadýchli ste 365 miliónov krát. Uvedomujete si to?, Poďakovali ste mu niekedy za to, že vás necháva žiť?

Ale Boh nie je len zdrojom života a dýchania; poskytuje nám absolútne všetko! Máš strechu nad hlavou? Boh ti ju poskytol. Máš rodinu, deti, priateľov? Boh ti ich dal. Máš finančné prostriedky, oblečenie, jedlo a veľa ďalších vecí? Všetko prichádza z Božej ruky. Na svete je veľa tých, ktorí okrem holého života nemajú nič! Zaslúžil si sa nejakým spôsobom o to, kde a do akej doby si sa narodil? Kto ti dal zrak, sluch a schopnosti, aby si mohol vyniknúť? Všetky obdarovania sú od Boha.

Ďalej každý intelektuál, filozof a agnostik by mal vedieť, že on sám nemá Bohu čo ponúknuť. Boh nepotrebuje pomoc, ani službu ľudských rúk, zaobíde sa bez nás, ale my sa nezaobídeme bez Boha! Boh milostivo dovoľuje jeho vykúpeným deťom, aby mu mohli slúžiť, ale nepotrebuje nikoho z nás, aby svoje dielo dokonal. Vo chvíli, keď nám príde na myseľ, že sa Boh bez kohokoľvek z nás nezaobíde, hrozí nám veľké nebezpečenstvo! Boh Hospodin si môže stvoriť svoje deti i z kamenia, ak sa tak rozhodne! (Prečítajte si ev.Luk. 3:8)

Intelektuáli, filozofi a agnostici by mali vedieť, že zvrchovaný Boh aktívne rozhoduje o vzostupe a páde jednotlivcov i národov. Žiadny národ, žiadna rasa, žiadny panovník nie je vzácnejší ani nadradený, pretože všetci máme jedného spoločného predka. Z Písma sa dozvieme, že akýkoľvek prejav rasizmu je výsledok ľudskej hriešnej prirodzenosti a pýchy. Boh, podľa svojho zvrchovaného rozhodnutia určil v určitú dobu hranice a územia každého jednotlivého národa. On dal vznik svetovým mocnostiam a len On má moc ich nadvládu ukončiť alebo obmedziť, podľa svojich zámerov.

Žiadny národ, ani vládca, sa nemôže povyšovať a chváliť svojou inteligenciou a mocou. Sme, čo sme, len z Božej milosti. Ak osud nášho národa a krajiny Hospodin vydá  a uvrhne nás do područia iného národa, alebo nás vrhne do chudoby a bezmocnosti, má plné právo, aby tak urobil. Boh koná ako koná preto, aby nám ukázal, kto je Pánom situácie. Nikto nemôže povedať, že Božie konanie nie je správne a spravodlivé, pretože my sme stvorení pre Božie zámery. Na túto tému je napísané:

Rímskym 1:20-25  Lebo jeho, len smyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky. 21Pretože poznajúc Boha neoslavovali ho jako Boha ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach, a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, 22hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami 23a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov i štvornohých tvorov i zemeplazov. 24Preto ich tiež aj Bôh ta vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje telá medzi sebou, 25jako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Ameň.

Intelektuáli, filozofi a agnostici potrebujú vedieť, že aj keď je Boh vysoko vyvýšený, je blízko všetkým, kto k nemu volajú. Tí, ktorí propagujú ateizmus a humanizmus, zbožňujú človeka a jeho intelekt, sú na ceste do zahynutia.

2. Aby mohol byť intelektuál na Kristovej strane, musí činiť pokánie a uveriť, že Pán Ježiš Kristus má moc človeka spasiť. Viera, že Ježiš Kristus niesol naše hriechy na kríži je jediná cesta, jediný spôsob ako dôjsť ku  spáse. Mnohí intelektuáli, filozofi a agnostici sa zahaľujú do plášťa tajomného mudrovania, ale práve preto potrebujú vedieť, že bez pokánia niet odpustenia hriechov a bez odpustenia hriechov čaká každého Boží súd a záhuba. Aj oni potrebujú vedieť, že Boh je večný, ľudský život je pominuteľný a ako sme si povedali, Boh je ten, kto má moc nad naším budúcim nádychom.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345