Rádio LOGOS na Facebook-u

DEŇ TRETÍ

SKUTKY 9: 20-30
20 A hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Boží Syn. 21 Tu všetci, ktorí ho počúvali, žasli a hovorili: Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel nato, aby ich v putách odviedol k veľkňazom. 22 No Šavol pôsobil čoraz mocnejšie a miatol Židov bývajúcich v Damasku dokazovaním, že Ježiš je Mesiáš. 23 Keď prešlo mnoho dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú. 24 Šavol sa však o ich úkladoch dozvedel. Hoci brány strážili vo dne v noci, aby ho mohli usmrtiť, 25 učeníci ho v noci vzali a spustili v koši dolu z hradieb. 26 Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom. 27 Ujal sa ho však Barnabáš, priviedol ho k apoštolom a vyrozprával im, ako na ceste uvidel Pána, porozprával im, ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene. 28 Potom žil s nimi v Jeruzaleme a neohrozene kázal v Pánovom mene. 29 Rozprával a hádal sa s helenistami, no oni sa ho pokúšali zabiť. 30 Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu. 

ČELIŤ MINULOSTI

Chuck Colson, zakladateľ Väzenského spoločenstva (Prison Fellowship), strávil 40 rokov v službe, ktorá pomáhala ľuďom počuť a porozumieť evanjelium Ježiša Krista. Keď zomrel v apríli 2012, jeden novinový článok niesol titulok „Charles Colson, muž Nixonových „špinavých podvodov“ zomiera ako 80 ročný.” Zdalo sa prekvapujúcim, že muž, ktorý bol tak premenený vierou, by mal byť stotožňovaný s vecami, ktoré robil ako politicky nemilosrdný prezidentský poradca roky predtým, než spoznal Spasiteľa.

Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom. SKUTKY 9:26

Obrátenie apoštola Pavla a jeho ranné kresťanské svedectvo sa stretlo so skepticizmom a strachom. Keď začal kázať, že Ježiš je Syn Boží, ľudia hovorili: „Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel nato, aby ich v putách odviedol k veľkňazom.“ (Skutky 9:21). Neskôr, keď Pavol išiel do Jeruzalema a pokúšal sa pridať k učeníkom, všetci sa ho báli (v.26). V ďalších rokoch Pavol nikdy neignoroval svoju minulosť, ale hovoril o nej ako o Božom milosrdenstve (1 Timotejovi 1:13-14).
Podobne ako Pavol ani my nepotrebujeme prikrášľovať naše zlyhania alebo predstierať, že sa nikdy nestali. Namiesto toho môžeme ďakovať Pánovi, že z Jeho milosti a moci je naša minulosť odpustená, naša prítomnosť zmenená a naša budúcnosť je žiarivá s nádejou pre všetko, čo On pre nás pripravil.

David McCasland

Zapamätajme si:
Len Ježiš dokáže zmeniť náš život.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345