Loading Player...

Jedna naša poslucháčka sa nás pýta: „Ako mám niekoho priviesť ku Kristovi? Pri našich on-line bohoslužbách počas obdobia koronavírusu som sa dobrovoľne prihlásila, že budem oslovovať ľudí, ktorí nás kontaktovali, že chcú byť vedení ku Kristovi, ale ja neviem, ako s nimi hovoriť, ako im pomôcť. Keď som vyrastala, videla som ľudí, ktorí sa pomodlili napísanú modlitbu a to im stačilo ku prijatiu Krista . Ale ja nesúhlasím s takým názorom, že stačí sa pomodliť jednu modlitbu a všetko je vybavené. Keď niekto povie, že chce prijať Krista, ako ho k tomu treba viesť?"


Toto je skvelá otázka. Ó, keby každý kresťan bol pripravený a dychtivý ohlasovať Dobrú správu a viesť ľudí k spasiteľnej viere! Takže vďaka za otázku. Je užitočné mať jednoduchý plán. Jednoduchý návod na takýto plán, ktorý si predstavujem sú štyri truhlice naplnené pokladmi. Nemusíme sa stále deliť o všetko, čo je v každej takejto truhlici. Výraz truhlica s pokladom som si vybral preto, lebo Ježiš povedal, že nájsť nebeské kráľovstvo, byť pripravený vstúpiť do neho a byť spasený je ako človek, ktorý nájde truhlicu s pokladom ukrytú na poli:

Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek našiel, skryl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal, a kúpil to pole. (Matúš 13:44).

Našou úlohou ako pastierov a kresťanov, ktorí vedú nové ovce do ovčinca, je vyberať a ponúkať takéto poklady ukryté v truhlici.

Ťažká ale krásna cesta

Skôr než ukážete obsah týchto štyroch truhlíc s pokladmi, ktoré pri rozhovore položíte pred seba na stôl, prvá vec, ktorú by som povedal človeku, ktorý ma oslovil je podeliť sa s ním s vašou radosťou: "Som veľmi nadšený, že chcete vstúpiť do najťažšieho, ale najkrajšieho života, aký existuje." Takéto tvrdenie ich môže prekvapiť a vyvolať otázky, ale vytvorí sa tým rovnováha – ponuka vstúpiť na ťažkú a predsa krásnu cesta.

Na základe Žalmu 37: 4 by ste mohli vysvetliť, prečo je to šťastná cesta: "Tešte sa v Pánovi." Pán je hoden našej radosti, chce, aby sme v ňom boli šťastní.
"Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť." (Žalm 16: 11).

Podľa Matúšovho evanjelia 16:24 môžete vysvetliť, že Ježiš povedal: "Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma." A mohli by ste povedať aj pár slov o tom, že vziať na seba kríž nie je dovolenka. Je to cesta, na ktorej možno zomriete; je to cesta na ktorej budete trpieť. Pritom im však musíte povedať: "Ježiš vás prevedie touto ťažkou cestou.".

"Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere; pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia." (Skut.14:22).

Dôvod, prečo rozhovor začíname práve takto, je táto dvojitá pravda - a obe pravdy sú zásadné. Evanjelium je veľkolepá, dobrá správa. Je to tá najlepšia správa na svete. A my musíme o tejto pravde hovoriť veľmi hlasno: "Chystám sa vám povedať najlepšiu správu na svete." Ježiš v Lukášovi 14:28-33 povedal, aby sme si nezabudli spočítať cenu, keď sa rozhodujeme vykročiť za ním. Nechcete predsa vyraziť proti armáde, ktorú nemôžete poraziť, a nechcete stavať vežu, ktorú nemôžete dokončiť. Musíte im povedať, že to zahŕňa úplnú oddanosť Ježišovi Kristovi, ktorý bol za nás ukrižovaný.

Takže to je jeden z možných spôsobov, ako začať rozhovor: o kráse a ťažkostiach na tejto ceste. A neskôr môžete tieto skutočnosti ešte viac rozviesť, pretože si myslím, že veľa ľudí nastupuje na cestu kresťanského života s nejakou naivnou predstavou prosperity, že veci sa tým pre nich zlepšia, hoci v skutočnosti sa môžu v mnohých ohľadoch zhoršiť - keď prídu chvíle, keď budú mať menej radosti, ako si predstavovali.

Štyri pokladnice pravdy

Potom by som začal rozbaľovať svoje štyri truhlice biblických právd. Sú štyri zásadné skutočnosti, ktoré potrebujeme poznať, aby sme mohli byť spasení Ježišom Kristom. A to je to, o čo ide, ak chcete s Kristom uzavrieť vzťah: prijať Krista, uveriť Kristovi, žiť s Kristom, mať Krista. Sú štyri veci, ktoré potrebujete poznať. Svoje štyri truhlice môžete pomenovať štyrmi slovami podľa tohto jednoduchého plánu:

1. Boh
2. Hriech
3. Kristus
4. Viera

Dobre si ich pamätám, mne už mnohokrát poslúžili: Boh, Hriech, Kristus, Viera. To sú moje štyri truhlice pravdy a ja ich nazývam truhlice pokladov, pretože v každej truhlici sú desiatky úryvkov z Písma a desiatky spôsobov, ako hovoriť o Bohu, hriechu, Kristovi a viere. Nechcem tým vzbudiť dojem, že existuje univerzálna prezentácia evanjelia podľa nejakej šablóny. Máme ako pomôcku štyri truhlice plné biblických právd a našou úlohou je dôverovať Svätému Duchu a prosiť ho, aby nás viedol, a mohli sme z každej truhlice vybrať niekoľko úryvkov z Písma, aby sme toto bohatstvo ukázali svojmu novému priateľovi. Stručne si ich prejdeme.

1. Začnite s pravdou o Bohu.

Všetko sa začína od Boha. Všetko sa začína Božou veľkosťou, Božou slávou. Môžete začať jeho svätosťou alebo jeho spravodlivosťou, pretože to, čo si potrebujeme objasniť v tejto prvej truhlici pokladov, je, že všetko ostatné nebude mať zmysel, ak nebudeme vedieť, kto je Boh, aký je, a aký je hriech, o ktorom budeme hovoriť v truhlici pokladov č. 2.

Rád začínam Božou slávou, pretože apoštol Pavol definuje hriech ako zaostávanie za Božou slávou:
Lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. (Rim.3:23).

Tiež by som citoval text Iz.43:6-7:
Priveď mojich synov zďaleka a moje dcéry od končín zeme, všetkých, čo nosia moje meno, ktorých som stvoril na svoju slávu, utvoril a urobil.

Povedal by som im: "Boli ste stvorení, aby ste oslavovali Boha - aby Boh bol oslávený cez vás. Boli ste stvorení, aby ste ukazovali Božiu slávu, jeho veľkosť, jeho krásu, jeho hodnotu."

Či jete, či pijete, či čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. (1. Kor.10:31)

To je truhlica pokladov č. 1.

2. Vysvetlite pravdu o hriechu.

Všetci sme zlyhali v živote na Božiu slávu. Ty áno, ja áno, všetci áno. Rimanom 3,23: "Všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu." - čo znamená, že sme vymenili Božiu slávu za falošné náhrady (Rim.1:23). Všetci sme dali prednosť iným veciam pred Bohom, a tak sme Božiu slávu urobili v našich životoch bezcennou. Zneuctili sme Boha mnohými spôsobmi, čo znamená, že sme si vybrali cestu smrti.

Mzdou hriechu je smrť, ale bezplatným Božím darom je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. (Rim.6:23)

Hriech nie sú len veci, ktoré robíme, je to spôsob, akými sme. Sme "od prirodzenosti", deti hnevu“. Pavol hovorí:

Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. (Efez.2:3)

Nikto z nás tomuto stavu neunikne; nikto z nás neunikne trestu smrti, súdu a pekla. Ježiš v ev. Jána 3:36 povedal: "Kto verí v Syna, má večný život. Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev."

Všetci sme teda od prirodzenosti hriešni a všetci sme pod Božím hnevom. To je pravda z truhlica s pokladom číslo 2.

3. Zvestujte pravdu o Kristovi.

Spoľahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté: Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich. (1.Tim. 1:15)

Toto je dôvod, prečo hovoríme o tom, ako ľuďom zvestovať Krista. Všetko, čo sme si doteraz povedali bolo preto, aby Kristus a jeho dielo spasenia bolo ukázané také veľké, krásne a úžasné, aké v skutočnosti je. Boh poslal svojho Syna, svojho božského, večného Syna, aby niesol trest, ktorý si zaslúžime. To je jadro evanjelia. Toto je tá najslávnejšia správa na svete. Neexistuje spôsob, ako by sme sami mohli odstrániť svoj hriech a zachrániť sa pred Božím hnevom.

A v tomto spočíva zázrak spasenia:
"Čo bolo nemožné Zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho Syna v podobe hriešneho tela a pre hriech odsúdil hriech v tele." (Rim.8:3)
Boh odsúdil hriech; potrestal hriech. Smrť Ježiša, jeho Syna, je naším trestom. V Ježišovi boli potrestané všetky hriechy všetkých, ktorí sa vierou zjednotia s Kristom. Preto Pavol hovorí:

"A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi." (Rim. 8:1).

To je veľkolepá správa: už žiadna vina, žiadny trest, žiadny hnev, žiadne odsúdenie. Večný život, pokoj s Bohom naveky.

"Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi." (Rim.6:23)

To je obsahom pokladu č. 3: Kristus.

4. Zakončite pravdou o viere.

V každom bode je dobré, ak váš rozhovor urobíte čo najosobnejším podľa vlastnej skúsenosti. Mohli by ste povedať: "Môj obľúbený verš v Biblii, ktorý mi pomáha, ako prijať tieto Božie pravdy, je text Efezanom 2:8-9: 'Milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je vaše vlastné dielo, je to Boží dar, nie výsledok skutkov, aby sa nikto nemohol chváliť."

Inými slovami, svoje spasenie nemôžete získať vlastným úsilím. Nemôžete si ho zaslúžiť; je to bezplatný dar, daný z Božej milosti a Božej lásky. Len o niekoľko veršov skôr sa píše:

"Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom — milosťou ste spasení." (Efez.2:4-5).

To znamená, že aj vaša viera je Božím darom práve teraz, v tejto chvíli. Ak túžite prijať Krista, ak ste pripravení prijať ho za svojho Spasiteľa a Pána a ako poklad svojho života, ste zázrak- Boh vás oživil. Nazýva sa to znovuzrodenie. Dôverujte mu, hovorte s ním, povedzte mu to celým svojím srdcom. Vyznajte mu svoju vieru, prijmite ho za svojho priateľa.

Modlitba a slovo pre povzbudenie.

V tejto chvíli sa môžete spýtať: "Máte nejaké otázky?" Určite budú mať otázky. Rozhovor môžete uzavrieť buď tým, že ich vyzvete k modlitbe, alebo im dáte možnosť premýšľať o Bohu osamote. Ja som to robil oboma spôsobmi. Povedal som im: Na základe všetkého, toho, čo sme si povedali , vezmite si Bibliu, čítajte ju a premýšľajte o Bohu a jeho slove. Spomínam si na jeden nádherný večer, keď som bol v kancelárii s jedným mužom, ktorý bol pripravený prijať Krista, a ja som ho nechcel poslať preč, pretože hovoril: "Ach, chcem to už mať za sebou." Tak som ho viedol k modlitbe. A bolo to nádherné, ako sa modlil. Ale nevkladal som mu slová do úst. Vlastne som mu vložil do úst slová tým, že som sa s ním podelil o evanjelium.

Navrhnite im nejaké konkrétne texty z Písma, ktoré by si mali prečítať, keď odídu domov. Môžete im ponúknuť svoju pomoc pri štúdiu Biblie, alebo ich pozvite na biblický kurz vo vašom zbore. Môžete ich povzbudiť, aby premýšľali o krste a pripravili sa naň vo vhodnom čase. A upozornite ich, že diabol nie je vymyslená bytosť, je skutočný a vystaví ich skúške. Povzbudenie k boju môžu nájsť v texte:

Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. 9 Vzoprite sa mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. (1.Petra 5:8-9).

A upozornite ich na Božie zasľúbenia. Je ich veľké množstvo. Napríklad:

Veď Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Preto smelo môžeme hovoriť: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek? (Židom 13:5-6).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345