Loading Player...

Poslucháč nám píše: Som novo obrátený veriaci a trápi ma, koľko neviem o Biblii. Chcem mať vedomosti o Písme, aby ma mohlo viesť a aby som s jeho pomocou mohol v budúcnosti viesť ku Kristovi aj iných. Ale je toho tak veľa. Neviem, kde mám začať. Keby som sa učil na skúšku v škole, začal by som zoznamom otázok základných tém, z ktorých sa bude skúšať. Ale pri Biblii mám pocit, že skúškou je život, a neviem, čo všetko musím vedieť, aby som bol pripravený pre život s Kristom. Kde mám začať? Čo je prvá a najpodstatnejšia vec, ktorú potrebujem vedieť, aby som mohol nasledovať Krista?"


Najdôležitejšia informácia

Nikdy som nestretol zrelého, plodného, silného, duchovne rozhľadeného kresťana, ktorý by nebol plný Písma, nevenoval sa pravidelnému rozjímaniu nad Písmom a nevenoval sa jeho ukladaniu do srdca prostredníctvom memorovania Biblie. Chcem teda nášho nového veriaceho priateľa presvedčiť, že po tom, ako uveríme v Krista, je absolútne nevyhnutné, aby sme boli radikálne, hlboko oddaní a neochvejne presvedčení , že čítanie a rozjímanie nad Písmom, jeho pochopenie, zapamätanie si a radosť z neho je absolútne nevyhnutným predpokladom pre kresťanský život, ktorý by zahŕňal každodenné ponáranie sa do Božieho Slova s cieľom, aby sme sa tam stretli s Bohom a aby postupne sláva jeho pravdy naplnila a premenila náš život.

Niekomu sa to môže zdať samozrejmé, ale samozrejmé to nie je, pretože poznám veľa kresťanov, ktorí to nerobia. Nerobia to a pritom sú kresťanmi už roky a sú nečinní. Myslia si, že to nemusia robiť , pretože už toho toľko z Biblie vedia a čítajú veľa kresťanských kníh. Nemá to tak byť. Nepovažujem to za dobrý zvyk. Myslím si, že je to nebezpečné.

Desať dôvodov, prečo Bibliu čítať každý deň

Predstavím vám desať dôvodov, prečo je čítanie Biblie, porozumenie Biblii, zapamätanie si Biblie nevyhnutné pre zdravý kresťanský život. Odolajte pokušeniu a pocitu sebestačnosti, že nepotrebujete Písmo študovať každý deň. Je to dôležité. Tu je mojich desať dôvodov:

1. Písmo zachraňuje.

Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, čo ťa počúvajú. (1.Tim. 4:16)

Boží ľud sa považuje za spasený už teraz. Ale spása sa v plnosti uskutoční až pri vzkriesení Božieho ľudu. Pavol hovorí, aby sme sa držali učenia, lebo je to nástroj pre našu záchranu. Boh nás denne zachraňuje prostredníctvom Písma.

2. Písmo oslobodzuje od útokov satana.

Spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí. (Ján 8:32)
V kontexte tohto textu Ježiš ukazuje židovským vodcom, že hoci si myslia, že nie sú otrokmi, hovorí im:

Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom niet pravdy. (Ján 8:44).

Satan je tvoj nepriateľ, mladý kresťan. Je tisíckrát silnejší ako ty. Ján píše mladým veriacim:

Napísal som vám, deti, lebo ste spoznali Otca. Napísal som vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, lebo ste silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad Zlým. (1.Ján 2:14)

V tom spočíva naša jediná nádej, ako poraziť nadprirodzeného nepriateľa. Vždy, keď bol Ježiš pokúšaný diablom (Matúš 4:1-11; Marek 1:12-13; Lukáš 4:1-13), udrel satana mečom Ducha, ktorým je Božie slovo (Efez.6:17). Poznal ho naspamäť, nemusel nosiť so sebou žiadnu knihu.

3. Písmo udeľuje milosť a pokoj.

Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša, nášho Pána. (2.Petra 1:2)

Poznávanie Boha prostredníctvom Písma nie je totožné so získanou milosťou, ale Peter hovorí, že je prostriedkom pre získanie milosti. Ak chceme byť naplnení pokojom a silní vďaka Božej milosti, Peter hovorí, že sa to deje "v poznávaní Boha a Ježiša, nášho Pána". Toto poznanie sa nachádza na jedinom mieste: v Písme.

4. Písmo posväcuje.

Pán Ježiš sa modlil:
Posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. (Ján 17:17)
Posvätenie je proces stávania sa svätým - to znamená, že sa stávame podobnejšími Kristovi a Bohu, ktorý je dokonale svätý. Nie je to dobrovoľná možnosť, je to nutnosť. V liste Židom 12:14 sa píše: "Usilujte sa... o svätosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána".

V tomto živote sa nestávame dokonalými, ale stávame sa svätými. Boh posväcuje svoj ľud. Ježiš sa modlí k svojmu Otcovi: "Posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda." Z toho vyplýva, že posväcovanie sa deje Božím Slovom.

5. Písmo dáva radosť.

A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo, čím ste sa stali vzorom pre všetkých veriacich. (1. Tesal. 1:6-7)

...Ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. (Žalm 1:2)

Život bez radosti je neznesiteľný. Kresťanský život je životom mnohých trápení. Vo všetkom však Boh dáva radosť, a to prostredníctvom zasľúbení Písma.

6. Písmo nás chráni pred tragickými omylmi.

...Až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia — ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a úkladným zvádzaním na blud. (Efez.4:13-14)

Ako môžu kresťania prestať byť zmietanými kultúrnymi a teologickými prúdmi a názormi? Odpoveď je v: "Jednote viery a poznania Božieho Syna" - poznania, ktoré nemá pôvod v názoroch človeka, ale v božom Slove. To sa nachádza na jedinom mieste: vo svätom Písme.

7. Písmo je nádejou pre nebo.

Tým chcem povedať, že plné pochopenie, plné potešenie z pravdy božieho Slova zažijeme až v nebi.

Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam sčasti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. (1.Kor.13:12)

Poznanie Boha v plnosti- v miere, ktorú môže stvorená bytosť správne pochopiť a vychutnať- nám nebude odopierané donekonečna. Sklamania z našich terajších obmedzení chápania Boha a potešenia z neho bude odstránené. Aké dobré je preto, aby sme už teraz neustále rástli v tom, čo bude našou trvalou radosťou v budúcom veku.

8. Písmu budú niektorí odporovať.

Príde totiž čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši, odvrátia sluch od pravdy a priklonia sa k bájam. (2.Tim. 4:3)

Inými slovami, potrebujeme poznať Písmo, aby sme sa nenechali vyviesť z poznania pravdy, alebo zviesť falošnými učiteľmi. Potrebujeme pravidelne prijímať božie Slovo, aby sme boli pripravení na rozhovor s tými, ktorí odmietajú prijímať nemenné pravdy Písma.

9. Správne vysvetľovanie Písma potvrdzuje Boh.

Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy. (2.Tim. 2:15)

Je to vzácna vec, keď vám pridelia dôležitú úlohu a vášmu nadriadenému sa vaša práca páči. Všetci sme do určitej miery poverení podávať ľuďom Božie slovo. A aká je to úžasná milosť, keď naša práca na Božom diele je príjemná nášmu Pánovi.

10. Písmo dáva a udržiava život.

On mu však odpovedal: „Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Mat.4:4)

Duchovný život - večný život - sa rovnako ako fyzický život musí živiť, nie však chlebom, ale Božím slovom. Ak si myslíte, že večný život ste prijali ako akési očkovanie proti peklu, ktoré nepotrebuje žiadnu potravu, neviete, čo je to duchovný život.

Predstavil som desať dôvodov, prečo by sa začínajúci mladí veriaci mali zo všetkých síl, ktoré im Boh dá snažiť čítať, študovať, rozjímať nad Božím Slovom. Znalosť Písma je pre úspešný a víťazný život kresťana rozhodujúca a podstatná.

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345