Loading Player...

Často dostávame takúto otázku: „Môžem byť spasený len vtedy, keď pochopím Trojicu? Ak áno, koľko osôb z Trojice musím rešpektovať?“

Zložitosť Trojice vedie k tejto otázke mnohých ďalších poslucháčov: "Čo sa stane s ľuďmi, ktorí veria dokonanému dielu Ježiša Krista, ale nemajú jasnú predstavu o Božej Trojici? Sú spasení? Do akej miery je nutné pochopiť Božiu Trojicu, aby som pochopil Boha Biblie a mal dôveru v neho?“


Odpoveď na túto otázku dáva možnosť pomôcť mnohým ľuďom, ktorí veria a nie sú si istí, čomu veria. Chcem teda využiť túto príležitosť a poskytnúť krátky úvod do biblického učenia, že Boh existuje ako Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý, pričom každý z nich je osoba, každý z nich je Boh, ale každý z nich tvorí jednu božskú podstatu - jedného Boha, nie troch Bohov.

Otcov Syn

Keď sa Ježiša pýtali, ktoré prikázanie je najdôležitejšie, začal svoju odpoveď v Markovi 12:29 potvrdením starovekej židovskej viery v monoteizmus – vieru v jedného Boha, jednobožstvo. Povedal: "Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný!" To sú Ježišove slová, ktorými cituje 5.Knihu Mojžišovu. Kresťania nie sú a nikdy neboli polyteisti, neveríme vo viacerých bohov, ako mali starovekí Gréci svoj panteón bohov; kresťanská viera nie je taká. O Ježišovom príchode na tento svet, máme od neho a od jeho apoštolov zjavenie, ktoré znie takto:

"Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh." (Ján 1:1)

Úžasné konštatovanie - "u Boha" a "bolo Bohom.“

"A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu ako od Otca pochádzajúceho jednorodeného Syna, plného milosti a pravdy." Ján 1:14

Výraz Slovo sa teda mení na Syn. Teraz vieme, že hovoríme o Otcovom božskom Synovi, plnom milosti a pravdy.

A potom dostáva meno:: "Milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista." (Ján 1:17)

Takže od počiatku bol Boh a bolo Slovo, ktoré sa stalo telom v Ježišovi Kristovi. A od počiatku bolo toto Slovo Bohom a Slovo bolo u Boha. Ježiš Kristus je Bohočlovek, Boh v tele, ten, ktorý bol Bohom a stal sa telom. A hoci bol od večnosti Bohom, od večnosti bol aj s Bohom.
Toto sú texty, na ktorých je postavené učenie o Trojici. Máme Boha Otca - a nazývame ho "Otec", pretože v Jánovi 1:14 sa píše:

„To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“
Slovo sa stalo telom ako "Otcov jednorodený Syn". Máme Slovo, ktoré je spolu s Otcom večné a ktoré sa nazýva "Syn". Takže práve tu, v Jánovi 1:1-17, máme Boha Otca a Boha Syna, jedného Boha v dvoch osobách.

Darca života

Potom tu máme Ducha Svätého. Duch Svätý sa nazýva "Boží Duch". "Duch Boží [zostúpil] ako holubica a spočinul na ňom." (Matúš 3:16)

A nazýva sa "Duchom [Božieho] Syna": „Poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna“, (Gal 4: 6).
Ak je teda Duch Duchom Božím a Duch je Duchom Božieho Syna a ak je Boh Bohom a Syn je Bohom, potom je Duch Bohom. Duch je osobou odlišnou od Otca a Syna, čo je zjavné podľa toho, ako o ňom hovorí Ježiš. Napríklad:

"No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril." (Ján 14:26)

"Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo." (Ján 15:26)

Takto sa hovorí o osobe, nie o neosobnej veličine. Toto sú teda niektoré z biblických stavebných kameňov učenia o Trojici a je ich oveľa, oveľa viac.

Vyznať a veriť

Ďalšia otázka k tejto téme znela: "Do akej miery je nutné pochopiť Božiu Trojicu, aby som pochopil Boha Biblie a mal dôveru v neho?“

Vezmime si napríklad 1. list Jánov. V tomto liste môžeme vidieť pozadie niektorých falošných učení, podľa ktorých vieme posúdiť, akým vlastnostiam Kristovej prirodzenosti musíme ako kresťania veriť. To je jadrom tejto otázky.

Zdá sa, že to, čo sa v 1. Jánovom liste zdôrazňuje, je božstvo, ako aj pozemské vtelenie božstva- Božieho Syna. Obidve skutočnosti sú nevyhnutné, aby sme im verili, vedeli o tom a podľa toho vedeli rozlíšiť falošných učiteľov, ktorí tieto veci spochybňujú.

To, čo musíme skúmať pri učení o Trojici je závislé na prostredí a cirkvi, v ktorej sa pohybujeme. To, čo musíme prijať alebo odmietnuť o Kristovej prirodzenosti je často určené tým, ktorá časť učenia je falošná alebo nesprávne interpretovaná v cirkevnom prostredí, v ktorom sa pohybujeme. Inými slovami, z otázky poslucháča neviem konkrétne opísať, ktoré časti Božej Trojice sú rozhodujúce pre pochopenie, aby bol človek spasený.

Správny pohľad na Kristovu bytosť je najlepšie popísaný v 1. liste Jána. Z týchto slov musíme vedieť posúdiť a pochopiť správnosť učenia o Kristovej Trojjedinosti, aby sme podľa toho vedeli odmietnuť falošné učenia.

Dovoľte mi uviesť niekoľko príkladov z 1. Jánovho listu:
"Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho mali život." (1. Ján 4:9)

"Kto vyznáva, že Ježiš je Boží Syn, v tom ostáva Boh a on ostáva v Bohu." (1.Ján 4:15)

"Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, lebo neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom Synovi." (1.Ján 5:10)

"A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi." (1.Ján 5:11)

"Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život." (1. Ján 5:13)

Všetky tieto verše zdôrazňujú nevyhnutnosť poznať Ježiša Krista ako Božieho Syna, čo je Jánov výraz pre Boha-Syna. 1. Ján 4:2 hovorí: " Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha."

Apoštol Ján presúva dôraz z božstva a synovstva Krista, na jeho pozemský príchod v tele, na jeho vtelenie. Takže ak sa tieto pravdy spochybňujú, treba ich prijať a uveriť im tak, ako to uvádza apoštol Ján.

Viera založená na správnych základoch

Spasiteľná viera, tak, ako nám to vysvetľuje 1.list Jána je taká, že keď sa v cirkvi vyučujú falošné učenia o Kristovom božstve a falošné názory o Kristovom človečenstve, pravá spasiteľná viera to rozpozná, pôjde do Písma a bude v ňom hľadať pravdu bude jej veriť.
Praktickým dôsledkom pre náš život, naše poznanie, naše rodiny, našu cirkev z toho čo sme si povedali je, aby sme netrávili veľa času snahou rozlíšiť, čo je minimálne potrebné pre vieru o Trojici, ale aby sme radšej venovali viac času tomu, aby sme pomohli všetkým veriacim mať pravú, na správnych biblických základoch postavenú vieru v Boha Otca, Boha Syna, Boha Ducha Svätého, ktorí sú jeden Boh v troch osobách.

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345