Loading Player...

Čo je milosť? Pýta sa na to jedna naša poslucháčka:
Píše. "Ostýcham sa položiť túto otázku, pretože sa hanbím priznať, že mám problém porozumieť jednému z najčastejšie používaných slov v dnešnej cirkvi. Tým slovom je 'milosť'. Často ho počujem definovať ako 'nezaslúženú milosť' alebo 'dostať to, čo si nezaslúžiš'. Takto to chápem aj v kontexte listu Efezanom 2:8: „Milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie z vás, je to Boží dar.“
Nerozumiem tomu v kontexte textov, ako je 2. Kor. 12:9: "Stačí vám moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti.“ Alebo 1. Kor. 15:10: „Ale z Božej milosti som, čo som, a jeho milosť voči mne nebola márna. Naopak, pracoval som usilovnejšie ako ktokoľvek z nich, hoci som to nebol ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou.“ V týchto veršoch nerozumiem slovu 'milosť'. Môžete mi to vysvetliť?"


Jeden z dôvodov, prečo milujem takéto otázky je to, že mám rád, keď sa ľudia pýtajú na Božie pravdy, hoci niektoré otázky sú dosť ťažké na to, aby som ich miloval. Ale táto je pre mňa ľahká, pretože tie verše, ktoré našu poslucháčku trápia, patria medzi moje obľúbené.

Je to ako skladačka

Na takúto otázku by si mohol každý odpovedať sám. Otvoríte si Bibliu, vezmete si konkordanciu a vyhľadáte všetky slová, kde sa vyskytujú výrazy o milosti. V Ekumenickej Biblii je 131 výrazov so slovom milosť - 124 v Novej zmluve, z toho 86 od apoštola Pavla, čo znamená, že dve tretiny všetkých použití slova milosť v Biblii sú od jedného autora. Niet divu, že sa mu hovorí "apoštol milosti".

Hovorím to preto, aby som povzbudil našich poslucháčov, aby sami skúmali, čo Biblia hovorí o témach, ktoré sú vám nejasné. Všetci postupujeme pri odpovediach na otázky v podstate rovnako. Pozrieme sa na všetko, čo o tom hovorí Biblia, a potom sa snažíme zistiť, ako to všetko do seba zapadá. Buďte pritom pokorní a podriaďte svoju myseľ v modlitbe tomu, čo vám chce povedať Biblia. Z toho, čo zistíte, snažte sa vytvoriť zrozumiteľný obrázok, v ktorom jeho jednotlivé časti zapadajú do seba. Pretože je to Božie slovo, všetky kúsky musia do seba zapadnúť. Ak nezapadajú teraz, zapadnú neskôr. My na tom však musím spolupracovať.

Milosť ako nezaslúžená priazeň

Aby sme odpovedali na danú otázku, zamerajme sa len na výroky Pavla, ktoré poslucháčka citovala. Na jednej strane sa milosť nazýva - a myslím si, že je to absolútne nádherná fráza - nezaslúžená milosť.

V liste Rimanom 3:24 Pavol hovorí: ".........[Sme] ospravedlňovaní zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi." Milosť je spôsob, akým Boh dáva hriešnikom dary, ktoré sú zadarmo a nezaslúžené.

Rimanom 5:15: " S darom milosti to však nie je tak ako s priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista." Milosť je teda Božia vlastnosť, ktorá dáva bezplatné dary pre vinných hriešnikov pri spasení.

Rimanom 11: 5-6: "Takto aj v tomto čase jestvuje zvyšok vyvolený z milosti. Ak však z milosti, tak už nie zo skutkov, veď inak by milosť už nebola milosťou." Milosť si teda nemôžeme zaslúžiť vlastným snažením. Je zadarmo a je nezaslúžená.

Toto má väčšina z nás na mysli, keď hovoríme, že Boh je Bohom milosti. A je to pravda. Je to úžasné. Závisí od toho náš večný život. Nikto z nás by nebol spasený, keby milosť nebola nezaslúženou milosťou a nebola by Božou vlastnosťou, Božou prirodzenosťou.

Milosť ako sila pre život

Poslucháčka si správne všimla ďalšiu podstatnú vlastnosť milosti.

V 2.Korinťanom 9:8 Pavol píše: "Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok.“ Zdá sa, že Pavol predstavuje milosť ako silu, ktorá pôsobí v nás konanie dobrých skutkov.

V. 2 Korinťanom 12:9 Ježiš hovorí Pavlovi: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“

1. Kor. 15:10: "Z Božej milosti som, čo som, a jeho milosť voči mne nebola márna. Naopak, pracoval som usilovnejšie [to bol účinok milosti] ako ktokoľvek z nich, hoci som to nebol ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou."

Vo všetkých týchto troch textoch - a nie sú jediné - milosť nie je len vlastnosť alebo sklon k Božej prirodzenosti, ale je to vplyv, sila, moc alebo Božie pôsobenie, ktoré v nás pôsobí a mení naše schopnosti pracovať, trpieť a byť poslušní.

Zmena našich hodnôt

Keď v Biblii vidím takéto rady, má to spôsobiť zmenu mojich hodnôt. Nepoviem: "To nemôže byť pravda, pretože moje hodnoty sú iné." Nie, núti nás to zmeniť svoje zmýšľanie. Ak som si kedysi myslel, že milosť je len Božia charakterová črta, alebo Božia povaha, ktorý ho poháňa k tomu, aby s hriešnikmi zaobchádzal lepšie a láskavejšie, než si zaslúžia - ako to bola kedysi aj moja predstava - teraz, keď vidím všetky tieto texty, mením svoje chápanie milosti tak, ako to vysvetľuje Biblia. Teraz sa slovo milosť v Pavlovom ponímaní nevzťahuje len na Božiu povahovú vlastnosť alebo sklon zaobchádzať s ľuďmi láskavejšie, ako si zaslúžime, ale slovo milosť sa vzťahuje aj na pôsobenie, moc, vplyv alebo silu tejto vlastnosti, ktorá spôsobuje skutočné, praktické výsledky v mojom živote, ako napríklad silu konať dobré skutky, alebo trpezlivo znášať svoje bremená, alebo ochotne pracovať pre Pána, ako to Pavol vzťahuje na svoju vlastnú apoštolskú činnosť.

To ale neznamená, že sa musíme vzdať milosti ako najcennejšej hodnoty nezaslúženej priazne. Je to pravda. Je to dobrá definícia. Znamená to však aj to, že táto Božia vlastnosť sa prelieva v mocnej, praktickej Božej pomoci do nášho každodenného života tam, kde ju najviac potrebujete. Táto pomoc sa nazýva aj milosť, pretože je zadarmo a je nezaslúžená.

Priblížte sa s dôverou

Dovoľte mi teda, aby som skončil vzácnym veršom, ktorý všetci poznáme a milujeme a možno sme sa nad ním nikdy nezamysleli v súvislosti s pojmom milosť. V liste Židom 4:16 sa píše: "Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. " V tomto verši je milosť predstavovaná ako trón, ktorý má vlastnosť zaobchádzať s nami lepšie, ako si zaslúžime, kde môžeme získať potrebnú pomoc, keď to potrebujeme. K takému trónu máme prichádzať.

Je veľmi povzbudzujúce, že Božia milosť je jednak vlastnosťou Božieho srdca zaobchádzať s nami lepšie, ako si zaslúžime, a jednak je rozšírením tejto vlastnosti ku praktickej pomoci.

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345