Loading Player...

Prečo stále vyznávame svoje hriechy, keď všetky naše hriechy boli zahladené vďaka Kristovi? Je to dobrá otázka od nášho poslucháča Andreja, ale som presvedčený, že zaujíma aj iných. Andrej sa pýta takto:

Otázka: "Môžete mi pomôcť pochopiť Ježišovo dielo, podľa ktorého nám boli v Kristovi odpustené všetky hriechy - minulé, súčasné aj budúce - a napriek tomu sme vyzvaní, aby sme ich neustále vyznávali? Mám na mysli najmä výrok 'Dokonané je' v ev. Jána 19:30 a úžasnú skutočnosť, že Kristus 'odpustil všetky naše viny' a 'zrušil náš záznam dlhu, ktorý stál proti nám' , ako sa o tom píše v Kolos. 2:13-14. Ale potom sme v 1.liste Jána 1:9 vyzvaní k neustálemu vyznávaniu hriechov. Ako rozumieť týmto pravdám?"


Páči sa mi táto otázka, pretože mi dáva príležitosť, aby som spolu s vami a so všetkými našimi poslucháčmi jasal nad nesmiernou veľkosťou, krásou, vzácnosťou a zázrakom toho, čo Ježiš na kríži raz navždy dosiahol, keď zomrel a vstal z mŕtvych za svoje ovce. Preto hovorím "za svoje ovce", pretože Ježiš v Jánovi 10:15 hovorí: "Kladiem svoj život za svoje ovce."

Inými slovami, v Ježišovej smrti má Boh veľmi zvláštny, osobitný zámer alebo úmysel či cieľ vykúpiť a vytvoriť si stádo pre seba, vrátane kúpy našej viery, nášho spojenia s Kristom, odpustenia každého hriechu (minulého, súčasného, budúceho), nášho večného postavenia ako adoptovaných Božích detí a ako nového stvorenia v Kristovi - to všetko Ježiš kúpil raz navždy. To je to, čo Boh zamýšľal a dosiahol, keď Kristus zomrel a obetoval sa namiesto svojho hriešneho stáda, svojich oviec.

Zaplatené v plnej výške

Som rád, že Andrej vidí túto slávu a verím, že sa z nej teší spolu so mnou. Je to zrejmé z toho, že cituje slová Pána Ježiša v Jánovi 19:30 "Dokonané je." A vidí to aj v liste Kolosanom 2:13-14:

"Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky previnenia, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám, a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž."

Toto sú jedny z najúžasnejších veršov v celej Biblii, ktoré opisujú, čo sa stalo s naším dlhom, ktorý sme nikdy nemohli zaplatiť. Bol zrušený, pribitý na kríž. A môžeme pridať k tomu, čo Andrej videl a na čo poukázal:

„[Kristus] nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom aj za hriechy ľudí. Veď on to vykonal raz navždy, keď obetoval samého seba." (Židom 7:27)

"...On sa však zjavil teraz na konci vekov, raz a navždy, aby obetovaním seba zničil hriech." (Židom 9:26)

"Veď jednou obetou navždy zdokonalil tých, ktorí sa posväcujú." (Židom 10:14)

List Židom je v tejto téme naozaj veľmi jednoznačný. Je tam: "raz navždy" - nie opakovane. Neopakuje sa v dejinách, neopakuje sa v rímskokatolíckej omši nedeľu čo nedeľu, neopakuje sa v žiadnych protestantských náboženských výkonoch, o ktoré sa môžeme pokúsiť krstom alebo čímkoľvek iným. Raz navždy: hotovo, dokonané, dlh splatený v plnej výške, nemožno ho doplniť, nemožno ho vylepšiť. To je základná sláva Kristovho úspechu, keď za nás zomrel na kríži.

Andrejova otázka znie takto: "Ak Kristova smrť dosiahla odpustenie všetkých hriechov všetkého Božieho ľudu navždy, čo potom naznačujú texty:

1. Ján 1:9, keď hovorí: ´Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti´?

Alebo verš 7: ´Ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, krv Ježiša Krista, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.´

Podobne sa hovorí v Kol. 2:13 : “Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám, a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž.“

Úryvky, ktoré sme citovali z listu Židom, teda znejú tak, že naše odpustenie bolo dosiahnuté, zavŕšené v Kristovej smrti. Ale verše 1. Ján 1:9 a 1:7 znejú, akoby naše odpustenie a naše očistenie záviselo od toho, či sme tieto hriechy vyznali a či chodíme vo svetle.

To je otázka, ktorú Andrej nastoľuje. Chcel by som toto napätie vyriešiť biblickou odpoveďou. Riešenie má dva kroky.

1. Každý, kto chce, musí prísť

Mali by sme rozlišovať medzi vykúpením a trvalým zabezpečením odpustenia našich hriechov raz navždy Ježišovou smrťou na jednej strane a osobným vlastníctvom a používaním tohto dobrodenia, ktoré k nám prichádza skrze vieru, na strane druhej. Pri Ježišovej smrti sú naše hriechy zrušené, pribité na kríž, dlh je úplne splatený. Platba a zabezpečenie sa teda uskutočnili raz navždy - nikdy sa už nebudú opakovať, dielo bolo vykonané natrvalo, neomylne pre všetok Boží ľud, keď Kristus zomrel.

Ale osobné prijatie, vlastnenie, využívanie tohto diela, tejto kúpy, tohto zabezpečenia odpustenia prichádza k Božiemu ľudu len skrze vieru v Krista - spojením s Kristom skrze vieru. Hovorím to kvôli textom ako Skut. 10: 43:

"O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí.“

To je jasné. Každý, kto verí, dostáva odpustenie hriechov. A list Rimanom 3:28 hovorí:

"Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlnený vierou bez skutkov zákona.“

Takže sme ospravedlnení vierou, vrátane odpustenia hriechov a správneho postavenia pred Bohom.

Dôvodom, prečo neexistuje žiadny konflikt, žiadne napätie medzi istotou odpustenia, ktoré bolo dosiahnuté v okamihu Kristovej smrti a skutočnosťou, že toto odpustenie závisí od toho a je podmienené tým, že Boží ľud dostane dar viery v Krista - dôvodom, prečo neexistuje žiadny konflikt, žiadne nebezpečenstvo, že by niekto, za koho Kristus zomrel stratil spasenie je to, že Boh vo svojej zvrchovanosti zabezpečí, aby všetci tí, za ktorých plne zaplatil, skutočne dostali dar viery. A nikto z nich nezahynie.

„Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.“ (Rim. 8: 29-30).
On sa o to postará. To je prvý krok pri riešení napätia medzi citátmi Kol.2:13 a 1.Jána 1:9.

2. Priznať a zabiť

A tu je druhý krok: Biblia nám hovorí, že Boží ľudia sa vyznačujú vlastnosťami, ktoré poukazujú na to, že skutočne patria Kristovi - sú skutočne znovuzrodení, skutočne zjednotení s Ježišom. Vďaka týmto vlastnostiam môžeme vedieť, že za ich hriechy bolo plne zaplatené a že ich odpustenie je plne zabezpečené Ježišovou smrťou.

Jednou z týchto vlastností je aj to, ako sa vyrovnávame s pretrvávajúcim hriechom v našom živote. To je komplikovaná otázka. Kresťania tiež hrešia. Práve tým sa Ján zaoberá 1.list Jána 1:8:

"Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba."

Otázka teda znie takto: "Ak ste pravé Božie dieťa a ak sú vaše hriechy skutočne a úplne zaplatené - pokryté, zrušené - čo budete cítiť? Aké budú vaše myšlienky a činy voči vášmu pretrvávajúcemu hriechu? Aká vlastnosť vás bude poznačovať?" Tu sú dve biblické odpovede.

  • V liste Kolos.3:3 sa hovorí: "Zomreli ste a váš život je skrytý s Kristom v Bohu." To je opis nádherného, dokonaného spasenia. Ďalej v Kolos.3:5 sa hovorí: "Umŕtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou."
  • Takže jednou z vlastností tých, ktorých za ktorých hriechy bolo zaplatené je, že bojujeme proti svojmu hriechu. To je znakom tých, ktorých hriechy sú vymazané. So svojimi hriechmi vedieme vojnu. Usmrcujeme ich. To však nemôžeme urobiť, ak si ich nepriznáme, teda nevyznáme, že nejaké máme.
  • Druhým znakom je teda vyznanie. Musíme vyznať svoje hriechy, aby sme s nimi mohli viesť vojnu. Ak si myslíme, že nemáme žiadne hriechy, ak nevyznávame: "Áno, zhrešil som a je mi to ľúto," nemáme s kým viesť vojnu.
    „Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás.“ (1. Jána 1:9-10)

Takže vyznanie nášho hriechu je dohoda s Bohom, že sme si vedomí hriechu a že s ním treba bojovať a zabiť ho. Ak túto pravdu nevyznávame, žijeme, ako hovorí Ján, v klamstve. Klameme, sme oklamaní, nazývame Boha podvodníkom a nie sme spasení. Ak si myslíme, že nemáme hriech a že ho netreba zabiť, sme oklamaní, nie spasení. Vyznanie hriechu teda nie je iba základom nášho odpustenia; je to jedna z vlastností, ktorá poukazuje na to, že sme skutočne v Kristovi a všetky naše hriechy sú prikryté jeho krvou.

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345