Loading Player...

Dnes máme pred sebou veľmi osobnú otázku nášho poslucháča: Pred časom som uveril v Pána Ježiša. Teraz však prechádzam obdobím, keď si myslím, že moje srdce je zatvrdené voči Kristovi.


Neustále sa cítim vinný z hriechov, ako je odmietanie svedčiť iným o Bohu, neúcta, arogancia a modloslužba. Cítim, že zúfalo túžim po pokání. Ale zároveň sa bojím odovzdať sa Bohu. Bojím sa povedať: 'Áno, Pane, urobím všetko, čo chceš'. Je to preto, lebo sa bojím, že ma Boh prinúti urobiť niečo, čo nechcem. Čo je s mojím duchovným stavom? Existuje spôsob, ako sa podriadiť Kristovi? Existuje nejaká duchovná prekážka, ktorú prehliadam? Alebo som len hlúpy a mal by som sa jednoducho snažiť to prekonať?"

Odpoveď: Existujú rôzne biblické spôsoby, ako opísať tvoj duchovný stav, a ja spomeniem len jeden z nich. Je to vážne, ale vzhľadom na povahu tvojho problému existuje východisko. Opíšem teda tvoj stav, pretože si ma o to požiadal, a potom ukážem na cestu, ako z toho von. Keďže ťa nepoznám a jediné, z čoho môžem vychádzať, sú slová, ktoré si povedali: "Bojím sa kapitulácie - bojím sa odovzdať sa Bohu. Bojím sa povedať: 'Áno, Pane, urobím všetko, čo chceš'. Bojím sa, že ma Boh prinúti urobiť niečo, čo naozaj nechcem."

Si podvedený.

Je to úprimné vyznanie. Ale z tvojich slov je zrejmé, že si oklamaný o Bohu a o tom, aké to bude, keď prežiješ odovzdanie a život v úplnom zasvätení sa Kristovi. Si oklamaný v tom, aké to bude, keď to s Kristom  budeš myslieť úprimne a povieš: "Som tvoj a chcem byť slobodný od hriechu a žiť na tvoju oslavu. Urob všetko, čo je potrebné, aj keby ma to malo stáť život." Bojíš sa, že keď to povieš, bude to mať následky, ktoré nechceš. Tvoj strach z toho je však založený na klamstve.

Nie je to však iba tvoj pocit. Neukazujem prstom na teba, ale aj na milióny iných. Takto sa ľudské srdce a diabol spájajú, aby nám zabránili v čo najväčšej svätosti, v čo najväčšom oslávení Krista a v čo najväčšej radosti.

V Jeremiášovi 17:9 sa píše, že ľudské srdce, a teda aj tvoje srdce, "je nadovšetko zvodné a zúfalo choré; kto ho môže pochopiť?". Keď Boh hovorí, že "srdce je zvodné", pripomína nám, že srdce je sídlom hriechu. A hriech má moc len vďaka klamstvu. To je jediný spôsob, akým môže hriech pôsobiť. V liste Židom 3:13 sa píše: "Napomínajte sa navzájom každý deň... aby nik z vás nebol zatvrdený zvodom hriechu." Spomínal si tvrdosť tvojho srdca. Áno, takto to funguje.

Alebo inak povedané, naše hriešne túžby nás klamú. Pavol v Liste Efezanom 4:22 hovorí: "Odložte svoje staré ja, ktoré je skazené zvodnými žiadosťami." Tak to funguje. Máme túžby - túžby vyhnúť sa niečomu a túžby robiť niečo iné- a tie nás klamú.

Okolo nás je mnoho klamu. Matúš 13:22 varuje pred "zvodom bohatstva", ktoré dusí slovo a neprináša úžitok.
A potom sú tu ľudia – nie je to len bohatstvo - ale aj ľudia okolo nás, ktorí klamú. V Rim. 16:18 sa hovorí:
"Veď takíto ľudia neslúžia Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu a svojimi krásnymi a lichotivými rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí."

A k tomu všetkému môžeme pridať silu klamstva diabla, ktorú Zjavenie 12: 9 opisuje takto:
„Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli.“

To je to, proti čomu stojíš, milý priateľ. A súdiac podľa tvojho strachu vzdať sa, povedal by som, že tieto mocnosti klamstva vedú boj s tvojím novým ja v Kristovi, klamú ťa a ty si im dal určitý priestor, ktorý by si mal vziať späť. Vezmi si ho späť mocou Božieho slova a Ducha.

Klamstvo, ktoré ničí

Čo je teda klamstvo, ktoré ťa má v moci? A aká je pravda, ktorá je opakom klamstva? "Poznáte pravdu," hovorí Ježiš, "a pravda vás oslobodí." (Ján 8:32) Obsahom tohto verša je hriech. Pravda vás oslobodí z otroctva hriechu a klamu. Spoznáte pravdu - oslobodíte sa od zotročujúcich klamstiev nepravdy. V tvojom prípade víťazí klamstvo. Bol si oklamaný. Vo svojom srdci veríš, že ak úprimne povieš: "Áno, Pane, urobím všetko, čo budeš chcieť“, tak Boh ťa prinúti urobiť niečo, čo v skutočnosti nechceš.

Ale pravda je taká, že ak úprimne povieš: áno, Pane, urobím všetko, čo budeš chcieť a Boh môže urobiť všetko, čo bude chcieť aby si bol svätý a svojím životom oslavujúci Boha, potom ti Boh dá srdce, ktoré chce robiť to, k čomu ťa volá. To je pravda.

Ale práve teraz, vo svojom klamstve, to nevidíš a necítiš. Jediné, čo môžeš vidieť a cítiť je, že Božie volanie bude proti niektorým tvojim terajším túžbam. To je to, čo znamená byť oklamaný. Väčšina ľudí je uväznená v tomto otroctve. Tieto túžby Pavol nazýva "klamnými túžbami" (Efez.4:22). Klamú nás. Hovoria nám, že poddať sa bude znamenať utrpenie - popretie našich túžob. A to je lož, ktorej ty teraz veríš vo svojom srdci.

Nádherná pravda

Pravda je takáto:
„Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek našiel, skryl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal, a kúpil to pole.“ (Mat. 13:44).

Priateľ môj, teraz, keď veríš klamstvu, predaj všetko, čo máš. Môže to vyzerať bláznivo, môže to vyzerať , že robíš to, čo nechceš urobiť. To je to, čo si povedal: "Boh ma bude nútiť urobiť niečo, čo nechcem.“ To je konanie človeka, ktorý je oklamaný. Ale Ježiš povedal, že keď do nášho života príde vláda jeho kráľovstva, uvidíme niečo také ohromujúce, také krásne, také cenné, že predaj všetkého, čo doteraz vlastníme sa stane radostným. Zo súčasného pohľadu podvedeného človeka to vyzerá ako nezmysel: "V žiadnom prípade sa nevzdám toho čo mám pre taký kus bezcenného haraburdia, akým je Ježiš. V žiadnom prípade." Ale potom sa to stane! Keď uvidíš cenu jeho Kráľovstva, zrazu ťa to oslobodí a ty zvoláš: "Áno, zriekam sa všetkého ostatného! Najcennejšie na tomto svete je mať tento poklad. Nie je to žiadna obeť predať všetko haraburdie, čo teraz vlastním, len aby som mal tento poklad." Taká je pravda. Pravda o kráse a hodnote Božieho kráľovstva ťa oslobodila od klamu, že predať to, čo teraz vlastníš je bláznivé.

Takže, priateľ môj, tu je tvoj problém. Je tu pravda a je tu lož. Existuje klamstvo a existuje oslobodenie z klamstva. Lož, klam, spočíva v tom, že ak sa úplne odovzdáš Bohu, aby urobil s tebou , čo on chce, aby ťa urobil svätým a oslavujúcim Boha, budeš bez radosti a nešťastný. To je najväčšia lož vo vesmíre a ty jej práve teraz veríš.

Ale pravda je taká, že ak sa úplne odovzdáš Bohu, aby s tvojím životom urobil čo on chce, dá ti večný poklad: Ježiša Krista a všetko, čím je Boh pre teba v ňom, poklad, ktorý je cennejší a krajší ako čokoľvek na tomto svete. A dá ti srdce, ktoré tento poklad považuje za zisk - nie za stratu - aj keby ťa to malo stáť život.

Ako poraziť klamstvo

Priateľ môj, cesta zo zajatia  klamstva je taká, ako o tom hovorí Pavol v 2.liste Kor.3:18:
Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve — a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch.

Modli sa, neustále sa modli, aby tvoje oči videli a tvoje srdce cítilo zázrak nádhery tohto pokladu. A v tomto boji sa obklop zrelými kresťanmi, ktorí ťa budú každý deň povzbudzovať: "...denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to „dnes“, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu." (Žid. 3:13).

Pripoj sa k apoštolovi Pavlovi a povedz: "Všetko pokladám za stratu pre nesmiernu hodnotu poznania Krista Ježiša, môjho Pána" (Filip.3:8). On je taký cenný, priateľ môj. To je pravda, je taký cenný. Nedovoľ, aby ti niekto, niečo alebo nejaká klamlivá moc nahovorila, že to nie je pravda.

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345