Loading Player...

Dnes je Veľký piatok, ale blíži sa Veľká noc - môj najobľúbenejší sviatok v roku. Prečo ale slávime Veľkú noc? Je to dôležitá otázka, ktorá nás vracia k samotným koreňom nášho vyznania a k základom našej viery.


Nedávno som dostal takúto otázku: Som pätnásťročný nedávno pokrstený veriaci. Moja otázka znie takto: Aký význam má Ježišovo vzkriesenie? Keďže Ježiš zomrel na kríži za všetky naše hriechy, prečo je dôležité, že vstal z mŕtvych? Je nevyhnutné pre spasenie, aby sme tomu verili? Počul som, že ľudia popierajú, že Ježiš fyzicky vstal z mŕtvych, a tvrdia, že vstal len duchovne. Aký je v tom rozdiel?"

Je to dôležitá otázka a v Biblii je na ňu mnoho dobrých odpovedí. Nie je ťažké sa touto otázkou zaoberať, pretože vzkriesenie je najväčšou udalosťou vo vesmíre- spolu s Ježišovou smrťou. Je to dôležitejšie ako akákoľvek udalosť vo vesmíre, a v nekonečne vzdialených galaxiách. Je neopísateľne významnejšie ako svit nášho Slnka. Kristovo vzkriesenie je dôležitejšie.

Ježiš je Pán

Skôr, ako uvediem tri dôvody z Novej zmluvy, že vzkriesenie je nevyhnutné pre Božie zámery pri stvorení a spasení, dovoľte mi jasne povedať, že potvrdenie Ježišovho telesného vzkriesenia je nevyhnutné pre to, aby sme boli kresťanmi. Pavol v Rimanom 10:9 hovorí:
"Ak svojimi ústami vyznáš, že Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený."

V Skutkoch 16:31 sa píše toto:
„Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? A oni mu odpovedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“

Keď to apoštol povedal nemyslel tým: "Ver v mŕtveho Ježiša." Keď povedal: "Uver v Pána," mal na mysli: "On je Pán, on je živý Pán!

Nemôžeme čítať Pavlove listy a myslieť si, že Ježiš bol Pán a teraz je mŕtvy v hrobe. Pavol v 1. Kor.12:3 povedal:
"Nikto nemôže povedať: 'Ježiš je Pán', iba ak v Duchu Svätom".

On je Pán. Nemôžete byť kresťanom, ak veríte len v mŕtveho človeka, ktorý bol kedysi Pánom. Nemôžete. On je živý Pán. A Ježiš je Pán je základné vyznanie prvotnej cirkvi.

Uvediem tri dôvody, prečo je vzkriesenie - a teda aj Veľká noc - také dôležité.

1. Je dôležité kvôli spojeniu medzi Kristovým vzkriesením a jeho smrťou.
2. Je dôležité kvôli spojeniu medzi Kristovým vzkriesením a naším vzkriesením.
3. Je dôležitá kvôli spojeniu medzi Kristovým vzkriesením a jeho súčasnou a budúcou službou.

1. Kristovo vzkriesenie oslavuje jeho smrť a oslobodzuje nás od hriechu.

Kristovo vzkriesenie úzko súvisí s jeho smrťou. Zamyslime sa nad dvoma kľúčovými skutočnosťami.
"[Kristus] bol vydaný [na smrť] pre naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie." (Rim.4:25)

To znamená, že vzkriesenie bolo Božím zvrchovaným činom, ktorý má osláviť víťazstvo Kristovej smrti v celom vesmíre. Kristova smrť úspešne zavŕšila dielo nášho ospravedlnenia. Nikto by nebol spasený bez toho, aby nás Boh pred svojím trónom spravodlivosti nevyhlásil za spravodlivých.

V liste Rimanom 4:25 sa píše:
On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie.

Znamená to, že Kristova smrť je zabezpečením nášho ospravedlnenia, ktoré Boh potvrdil tým , že vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Ježišovo telesné vzkriesenie potvrdilo spásonosnú moc Ježišovej smrti.

V ďalšom texte 1.Kor.15:14-18 Pavol hovorí o telesnom vzkriesení:
Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží svedkovia, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera — ešte vždy ste vo svojich hriechoch.

Ježiš zomrel, aby odstránil vinu za naše hriechy. A Pavol hovorí, že ak nebol vzkriesený, sme stále vo svojich hriechoch. Keby tak nebolo, "tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi." (1.Kor.15:18). Inými slovami, Pavlovo kázanie o kríži by nemalo zmysel, ak by Kristus nebol vzkriesený z mŕtvych. Vieme, že Pavol tým myslí telesné vzkriesenie, pretože zvyšok 1.Kor.15 jasne hovorí o takomto vzkriesení. Stále ste vo svojich hriechoch, nie sú vám odpustené, Ježišova krv by bola bezmocná, zbytočná - ak Kristus nebol vzkriesený z mŕtvych.

Prvý list Korinťanom 15:20 hovorí:
"Ale Kristus bol skutočne vzkriesený z mŕtvych."
Zmŕtvychvstanie je teda dôležité pre svoju súvislosť s Kristovou smrťou.

2. Kristovo vzkriesenie je zárukou nášho vzkriesenia.

Zmŕtvychvstanie je dôležité aj pre svoju súvislosť medzi Kristovým vzkriesením a naším vzkriesením. Prvý list Korinťanom 15: 20 hovorí:
"Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina tých, čo zosnuli."

To znamená, že vzkriesenie sa chápe ako jedna veľká žatva a Kristovo vzkriesenie je prvoúrodou, Kristus bol prvý, kto bol vzkriesený a ktoré zaručuje aj naše vzkriesenie.

Alebo List Rimanom 6: 5 hovorí :
"Ak sme sa s ním stali podobní v jeho smrti, budeme mu podobní aj vzkriesením.
Budeme vzkriesení vďaka nášmu spojeniu s Kristom, ktorý bol vzkriesený. Ak nebol vzkriesený on, nebudeme vzkriesení ani my.

"Ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, vzkriesi aj nás s Ježišom." (2. Kor. 4:14)

To znamená, že budeme vzkriesení tak, ako bol vzkriesený Pán Ježiš. Kristovo vzkriesenie je teda dôležité, pretože to naše závisí od jeho vzkriesenia. Ak by nebol vzkriesený on, nebudeme ani my.

3. Kristovo vzkriesenie umocňuje jeho terajšiu službu.

Kristovo vzkriesenie je dôležité kvôli spojeniu medzi Kristovým vzkriesením a jeho súčasnou a budúcou službou. Biblia nám hovorí, čo treba urobiť pre to , aby sme mohli mať spoločenstvo s Bohom a Pánom Ježišom v jeho sláve. Kristovo spasiteľné dielo pokračuje v jeho vzkriesenom tele, keď sa za nás prihovára až do chvíle, keď opäť príde v sláve, aby nastolil svoje kráľovstvo. Cieľom nášho večného života bude tešiť sa zo živého Krista a zvelebovať ho, keď bude vládnuť svojej cirkvi a bude jej slúžiť a mať spoločenstvo s ňou, ako svojou nevestou. Bude to živé spoločenstvo. Keby Kristus nebol živý, nemali by sme žiadne spasenie. Nemohli by sme sa s ním navždy tešiť a byť dokonale uspokojení. Takže bez vzkriesenia by sme nemali žiadne spoločenstvo, žiadne spasenie, žiadnu radosť. Zamyslime sa nad týmito textami:

"Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje." (Rim.6:9)
"Kto nás odsúdi? Je to Ježiš, Kristus ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás." (Rim.8:34)

"[Boh] ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.“ (Efez.1:20-23)

"Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych." (Skut.17:31)

"On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych ,aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži." (Kolos.1:18)

Ježišovo vzkriesenie je teda všestranne dôležité, pretože jeho smrť by bez vzkriesenia bola neúčinná; a bez neho by sme nemali nádej na vzkriesenie; a pretože Ježišova služba, ktorú vykonáva teraz a bude vykonávať navždy pre našu večnú radosť, by bez vzkriesenia neexistovala. Spolu s Ježišovou smrťou je jeho vzkriesenie najdôležitejšou udalosťou v dejinách vesmíru.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345