Loading Player...

Ako viem, či je vo mne Duch Svätý? Len málo otázok je dôležitejších, ako táto. Každý z nás sa s ňou niekedy stretne. A túto otázku si kladú aj kazatelia.


Jeden z nich nám položil otázku: „Volám sa Tony a som pastor v Dubaji. Môžete mi povedať, ako môžem s  istotou vedieť, či mám v sebe Ducha Svätého? Spasený som bol v ôsmich rokoch a teraz mám 33 rokov. Stále som preukázateľne nezažil moc Ducha Svätého vo svojom živote. Mohli by ste mi vysvetliť, ako byť naplnený Duchom Svätým. Ako sa to prejavuje?"

Začnime s objasnením: Náš priateľ kladie dve odlišné otázky a nie je mi jasné, či vie, že kladie dve veľmi odlišné otázky. Takže najskôr sa musíme uistiť, že biblicky chápe, že ide o dve odlišné otázky.

Prvá otázka znie: "Ako môžem s istotou vedieť, či mám v sebe Ducha Svätého?" Druhá otázka znie: "Ako môžem byť naplnený Duchom Svätým?"

Je možné žiť kresťanský život a nebyť naplnený Duchom Svätým. A to je to, čo si nie som istý, či chápe. Ale vôbec nie je možné byť spaseným kresťanom, ak v nás neprebýva Duch Svätý.

Každý kresťan má Svätého Ducha

Byť kresťanom znamená mať Ducha Kristovho. V liste Rimanom 8:9 sa hovorí: "No vy nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží Duch. Ale ak niekto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho."

Nikto teda nie je kresťanom, ak nemá Ducha Svätého. V liste Efezanom 5:18 sa Pavol venuje kresťanom, ktorí majú Ducha Svätého. Vieme to podľa toho, že v 1. kapitole povedal: " V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a uverili ste mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy. " (Efez. 1:13-14). Potom v Efez. 5:18-20: “Neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne, v srdci spievajte a oslavujte Pána, za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.“

Inými slovami, byť naplnený Duchom znamená byť rôzne posilňovaný Duchom podľa okolností daných Bohom. Napríklad v Skut. 4:31 sa píše, že kresťania sa zhromaždili na modlitbu: "Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo."

Jedným z účinkov tejto mimoriadnej, vzácnej, mocnej a nezvyčajnej skúsenosti naplnenia Duchom Svätým je, že sme pripravenejší, slobodnejší a odvážnejší v našom svedectve o Kristovi. Alebo podľa listu Efezanom 5 sme pripravenejší, slobodnejší, ochotnejší prekypovať žalmami, hymnami a duchovnými piesňami a vzdávať Bohu vďaky.

To, že máme Ducha Svätého, je dôkazom toho , že sme kresťania. Nemôžete byť kresťanom, ak nemáte Ducha. Neexistujú kresťania, ktorí nemajú Ducha Svätého. Byť naplnený Duchom Svätým je to, čo by sa všetci veriaci mali snažiť zažiť kvôli úžasnej, Krista oslavujúcej slobode, odvahe a moci, ktorú naplnenie Duchom prináša.

Otázka bola: "Ako teda vieme, či máme Ducha Svätého?" A ja odpovedám: " Ak ste kresťanom, ak ste prežili nové narodenie, tak viete, že máte Ducha.“

Náš stav pred Kristom

Aby sme mohli biblicky odpovedať na túto otázku, je dôležité poznať stav, v akom ste boli pred svojím obrátením. Mali by ste to vedieť z Biblie, nie zo skúsenosti -hovorím o ľuďoch, ako som ja, ktorí si nepamätajú, kedy sa obrátili. Dovoľte mi, aby som to objasnil. V akom stave sme boli pred obrátením nám musí byť jasné z Biblie. Nie podľa toho, čo nám povie naša matka, alebo čo si pamätáme my, alebo z rozprávania niekoho o tom, akí sme boli zlí, ale podľa toho čo o nás hovorí Biblia.

Iba z Biblie sa môžeme dozvedieť o tom, v akom stave sme boli. Mnohí ľudia sú zle informovaní o tom, v akom stave boli pred obrátením. Biblická odpoveď je takáto:

  • Boli sme duchovne mŕtvi (Efez.2:1).
  • Neboli sme schopní prijímať veci Ducha: „Telesný človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne.“ (1.Kor.2:14).
  • Boli sme v tom, čo Pavol nazýva „zmýšľaním tela, ktoré je nepriateľské voči Bohu, nemôže sa podriadiť Bohu, ani sa mu páčiť.“ (Rim.8:7-8).
  • Nemali sme schopnosť ani moc zmeniť svoju vôľu, srdce, myseľ. Boli sme úplne vzdialení od Boha. Ako sme teda prijali Ducha Svätého? Bol to zázrak. Bola to zvrchovaná Božia milosť, zvrchovane aplikovaná na nás v našej bezmocnosti.

Vzkriesený z mŕtvych

"Vietor veje, kam chce," hovorí Ježiš. "počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ (Ján 3:8). Stal sa zázrak. Duch vám otvoril oči (Skut. 16:14). Boh všemohúco zažiaril vo vašom srdci, aby ste videli svetlo evanjelia o kráse a sláve Krista (2.Kor. 4:6). Vdýchol vám život, dal vám život, aby ste už neboli mŕtvi, aby ste už neboli slepí, neboli nepriateľskí voči Bohu, vzdorovití, aby ste už kríž nepovažovali za bláznovstvo.

Namiesto toho ste uvideli Kristovu slávu v evanjeliu. Uvideli ste ju ako krajšiu, žiadanejšiu než veci tohto sveta. Boli ste oživení Božím Duchom. Boh sa pre vás stal skutočný, vzácny a krásny. Už nie ste slepí. Vidíte Kristov kríž, Krista a jeho cestu a jeho slovo ako príťažlivejšie než lákanie hriechu. Namiesto nepriateľstva voči Bohu ho milujete a chcete sa mu páčiť. Namiesto pochybností, podozrievavosti a zatvrdnutosti vidíte jeho zasľúbenia ako pravdivé a dôverujete im. Kristus sa stal vašim pokladom.

Takto viete, že ste živí, že ste sa obrátili, že máte vieru. Takto viete, že Duch Svätý je vo vás. Nič z toho by sa nedialo, keby vo vás nepôsobil zázrak Božieho Ducha. Ale to by ste nevedeli, keby ste z Biblie nevedeli, akí ste boli mŕtvi a že táto premena by bola úplne nemožná bez zvrchovaného pôsobenia Ducha (Lukáš 18:27).

Žasnete?

Ak vás učili, a myslíte si, že vy ste boli rozhodujúcou príčinou vašej zmeny , potom nebudete žasnúť nad svojou zmenou. Budete to považovať za vaše dielo, a nebudete mať žiadny skutočný dôkaz toho, že ste sa znovuzrodili, že Duch Boží je vo vás. To je jedna z veľkých tragédií pre tých, ktorí popierajú Božiu zvrchovanosť pri spasení.

Položte si túto otázku: Žasnete nad zvrchovanou Božou milosťou, že sa každé ráno prebúdzate ako veriaci v Krista? Žasnete? Skutočná spasiteľná viera je dôkazom číslo jeden, že ste znovuzrodení. 1. List Jána 5:1 hovorí: "Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha." To znamená, že je narodený z Ducha a vlastniaci Ducha.

Takže ako byť naplnený Duchom? O tom som zatiaľ nič nepovedal, ale tu sa musíme pre túto chvíľu zastaviť, pretože táto otázka je príliš dôležitá na to, aby sme ju kládli iba na koniec. Myslím si, že to, čoho sme sa tu dotkli, je podstatou otázky, v čom spočíva rozpoznateľné pôsobenie Ducha v našich životoch. A aká je na to Biblická odpoveď? Odpoveďou je to, že nás vzkriesil z mŕtvych a Kristus sa pre nás stal naším najcennejším pokladom.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345