Loading Player...

Dnešná otázka znie: Má zmysel modliť sa, ak sa aj tak stane Božia vôľa? Prečo by sme sa mali modliť za veci, ktoré chceme, alebo za uzdravenie našich blížnych, ak vieme, že nakoniec sa stane Božia vôľa?


Mám problém modliť sa, pretože viem, že nakoniec aj tak zvíťazí Božia vôľa. A okrem toho, on to vie lepšie ako ja, pretože je zvrchovaný. Mám pocit, že táto myšlienka brzdí môj modlitebný život. Nie je zbytočné, aby som sa modlil za to, čo chcem? Ale ak sa nebudem modliť za to, čo chcem, aký potom má zmysel vôbec sa modliť?"

Odpoveď: Je veľa otázok, ktoré si môžeme klásť o modlitbe. Môžeme sa pýtať: Čo to znamená modliť sa podľa Božej vôle (1. Ján 5:14)? Čo znamená modliť sa v mene Ježiša (Ján 14:13)? Čo znamená nemodliť sa za hriech, ktorý vedie k smrti (1. Jn 5:16)? Prečo je Boh v Lukášovi 18:1-8 prirovnávaný k nespravodlivému sudcovi, keď sa modlíme? Alebo čo znamená "modliť sa bez prestania" v 1.Tes. 5:17? Alebo čo znamená modliť sa v Duchu Svätom (Efez.6:18)? A tak by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej.

Prekvapenie z modlitby

Nie je preto prekvapujúce (zdá sa mi), že keďže modlitba je jednou z najúžasnejších výsad daných ľuďom, bude zahalená určitým tajomstvom.

Zamyslime sa nad tým. Stvoriteľ vesmíru s nekonečnou múdrosťou, nekonečnou mocou a nekonečnou dobrotou nám - konečným, omylným, hriešnym stvoreniam - hovorí, aby sme ho prosili, aby urobil veci, o ktorých si myslíme, že by boli dobré na slávu jeho mena a pre dobro sveta. A to je presne to, čo nám hovorí Modlitba Pánova: "posväť sa tvoje meno" (Mat. 6:9). To znamená: "Osláv svoje meno, Bože. Ucti svoje meno. Vyvýš svoje meno. Učiň to, aby sa tvoja vôľa na zemi plnila tak, ako to robia anjeli v nebi." Takže na základe týchto požiadaviek je modlitba pre mňa niečo úžasné. Milujem ju. Zároveň som ňou ohromený.

Ale bola tu položená otázka, z ktorej sú mnohí ľudia zmätení. Biblia však na ňu má odpoveď. „Prečo by sme sa mali modliť za veci, ktoré potrebujeme, alebo za uzdravenie našich blížnych , ak vieme, že nakoniec sa aj tak stane Božia vôľa?“

Myslím, že existujú najmenej tri dôvody, prečo by sme sa mali modliť za veci, ktoré potrebujeme, aj keď vieme, že sa stane zvrchovaná Božia vôľa.

1. Boh nám prikazuje, aby sme sa modlili za to, čo potrebujeme.

Hovorí nám, aby sme sa modlili za naše potreby - za predpokladu, že naše želania sú formované jeho slovom. Ján 15:7: "Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste o čokoľvek chcete, a stane sa vám."

Nemáme sa pokúšať hádať, aká je zvrchovaná Božia vôľa a potom jednoducho povedať: "Urob to." To nie je pravda. O tom modlitba nie je. Nepoznáme dopredu zvrchovanú Božiu vôľu, ktorá riadi všetky veci. Máme nechať v sebe prebývať jeho Slovo a formovať svoje túžby a želania podľa zjavenej Božej vôle, nie podľa zvrchovanej, všetko ovládajúcej Božej vôle.

Zjavenou Božou vôľou je napríklad 1.Petra 3:11: "Hľadajte pokoj a usilujte sa oň." V tomto prípade je zrejmé, akou Božou vôľou sa máme riadiť. Neviem však, akým spôsobom sa zvrchovaná Božia vôľa môže prejaviť v mojom, alebo vašom živote v nejakej konkrétnej situácii. Môže to byť utrpenie či smrť. To však nie je o pokoji. Ale práve to sa stalo Ježišovi. Modlíme sa za to, o čo nás žiada, aby sme sa usilovali a nie o to, čo on zvrchovane nariadi.

Takže po prvé: prosme za to, čo potrebujeme, pretože Biblia hovorí, aby sme prosili za to, čo potrebujeme, a nie aby sme sa modlili za veci, o ktorých si myslíme , že Boh by mal urobiť.

2. Ak sa nebudeme za niečo modliť, nemusíme to dostať.

Mali by sme prosiť o to, čo chceme na základe jeho Slova, pretože ak to neurobíme, nemusíme to dostať. Jakub 4:2 hovorí: "Nemáte, lebo neprosíte." Medzi našimi prosbami a Božím dávaním existuje súvislosť. Preto prosme, aby sa nestalo, že keď nebudeme prosiť, nedostaneme čo potrebujeme. Verte tomu a proste.

3. Boh zvrchovane riadi naše modlitby.

Ďalší dôvod, prečo nemusíme dostať, keď neprosíme je, že Boh riadi naše modlitby rovnako spoľahlivo, ako riadi udalosti, ktoré uskutočňuje ako odpoveď na naše modlitby.

Vezmime si ako príklad Ježišovu modlitbu za Petra a za Petrovo pokánie po jeho zapretí opísanú u Luk. 22:32. Modlí sa za Petra skôr, ako ho zaprel: "Modlil som sa za teba, aby tvoja viera nezlyhala. A keď [nie ak] sa obrátiš, posilňuj svojich bratov."

Boh teda vedel, že Peter Ježiša zaprie. Preto Ježiš povedal, že to urobí. Boh vedel, že Ježiš sa bude modliť za Petrovo pokánie. A Boh vedel, že v odpovedi na túto modlitbu Peter bude konať pokánie, čo aj urobil.

Nemalo by zmysel hovoriť, že Božia vôľa pre Petra sa stane bez ohľadu na to, za čo sa Ježiš modlí, keď v skutočnosti Ježišova modlitba bola súčasťou toho, čo Boh chcel. A tak je to so všetkými modlitbami. Boh naplánuje udalosti a potom sa čuduje, že sa niekto modlí za to, aby sa časť jeho plánu zmenila. On plánuje udalosti a súčasťou jeho plánu je aj modlitba jeho ľudu za to, čo plánuje urobiť. Uveďme príklad z Ezechiela 36:36-37:
„Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil. Ja, Hospodin, som predpovedal a splním to. Takto vraví Pán, Hospodin: Ešte v tomto sa dám uprosiť domu Izraela, aby som im to vyplnil: ľud pri nich rozmnožím ako ovce. Ako posvätné ovce, ako ovce v Jeruzaleme počas slávností, tak zástupy ľudí zaplnia zrúcané mestá. Potom poznajú, že ja som Hospodin.“

Slovo „dám sa uprosiť“ nevystihuje celkom zmysel hebrejského textu. Akoby im Boh dával povolenie, aby sa modlili. "Dovolím domu Izraela, aby ma o to požiadal." To znamená, že Boh im to dovolí. Výstižnejší preklad je, že je to vyjadrenie Božieho úmyslu a zámeru. Hovorí: "Aj o to ma bude dom Izraela prosiť, aby som im pomohol: aby som ich rozmnožil ako stádo ľudí." Roháčkov preklad : „Ešte i v tej veci sa dám nájsť domu Izraelovmu, aby som im to učinil: Rozmnožím ich ako stádo ľudí.“(ROH)

Inými slovami, Boh má v úmysle obnoviť a rozmnožiť Izrael, a preto plánuje, aby sa za to modlili: "Dom Izraela ma bude hľadať, aby som to pre nich urobil, pretože to mám v úmysle urobiť pre nich, ako som povedal."

Tretím dôvodom, prečo by sme mali prosiť o to, čo chceme, čo si želáme je teda to, že Boh plánuje naše modlitby rovnako spoľahlivo, ako plánuje udalosti, ktoré z nich vychádzajú.

Pridajte sa k Božej výzve napĺňania jeho úmyslov

Nesmieme spochybňovať Božie úmysly. On nás miluje a nehovorí zbytočne, aby sme sa:

  • "ustavične modlili" (Rim.12:12),
  • " vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách." (Filip. 4:6)
  • "V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách." (Efez. 6:18),
  • " Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo..." (Kol. 4: 2-3),
  • "Bez prestania sa modlite..." (1.Tes. 5: 17),
  • "proste a dostanete" (Ján 16:24),
  • „[Ježiš] im rozpovedal podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať.“ (Luk. 18:1).

Keď nás Boh tak dôrazne nabáda k modlitbe, udeľuje nám výsadu pripojiť sa k nemu k oslave seba samého, aby sme sa tak stali súčasťou toho, čo on robí.

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345