Loading Player...

Boh tak miloval svet, že naň poslal svojho Syna. To je to, čo si pripomíname tento adventný týždeň: narodenie Ježiša Nazaretského, vtelenie Boha do tela - Imanuela, "Boha s nami" (Mat. 1: 23). Môžeme si teda, samozrejme, položiť otázku, prečo? Prečo sa večný Boží Syn narodil v jasliach? Prečo sa vtelil? Prečo potreboval telo? To je zjavne podstatou a jadrom vtelenia. Aby sme to vysvetlili, prinášame vám úryvok z kázne Johna Pipera. Na základe textu z Jánovho evanjelia vysvetľuje zmysel Kristovho vtelenia.


V Jánovom evanjeliu nie je žiadny vianočný príbeh, žiadny tradičný príbeh o narodení Ježiša. Sme v Jánovom evanjeliu, v 6. kapitole, ale pozrime sa zo širšieho uhla pohľadu, aby sme získali obraz o tom, ako sú Vianoce vpletené do tohto evanjelia. Nie je v ňom vykreslený príbeh na začiatku, ako to robí Lukáš a Matúš. Napriek tomu je vianočný príbeh pretkaný celým týmto evanjeliom a jeho význam je v ňom podávaný opakovane.

Prišlý v tele

Ján začína slovami: "Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh" (Ján 1:1). Teda v ďalekej večnosti bolo Slovo a je tam tajomné tvrdenie, že "Slovo bolo Boh" a paradoxne "Slovo bolo u Boha". Bolo Bohom, bolo s Bohom - a hneď je zrejmé, že sa púšťame do závažných úvah o trojjedinosti Boha.

Nemusíte čítať teologické knihy, aby ste vedeli, že je to zvláštne. Ako môžete byť Bohom a zároveň byť s Bohom? Nuž, práve preto sme v našej trojičnej teológii takí, akí sme: Otec je Boh, Syn je Boh a Duch je Boh. Je tu jeden Boh v troch osobách. Sú jeden s druhým navzájom a sú jedno.

A v Jánovi 1:14 máme poznámku o Vianociach: „To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“ Tiež Ján 1:16: " Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou.“
Takže večné Slovo, ktoré nemalo počiatok, nikdy nevzniklo, sa teraz, v plnosti času, stáva telom. A tak sa Boží Syn stáva telom. Boží Syn, Slovo - tá istá osoba - sa stáva telom a tým, že sa stáva telom, zjavuje Boha takým spôsobom, ako nikdy predtým nebol zjavený.

Máme tu teda Boha (bol Bohom), ktorý sa odieva telom a Božou slávou. Zjavuje sa "ako sláva jediného Syna od Otca", tak, ako sa táto sláva nikdy predtým nezjavila (Ján 1: 14). Takto Ján chápe Vianoce: Boh, Syn, prichádza, je Boh, je s Bohom a zjavuje Boha. A toto zjavenie sa vyznačuje milosťou, je plné milosti a pravdy. A "z jeho plnosti sme všetci dostali, milosť za milosťou" (Ján 1:16). Vianoce sú teda večným Slovom, večným Synom, ktorý sa obliekol do tela, aby milosť prišla k hriešnikom, aby pravda prišla k hriešnikom.

Boh a zmierení hriešnici

Prejdime ešte o kúsok ďalej k Jánovi 3:16-17:

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.“

Vianoce a Veľký piatok sú spojené v jednom. To je zmysel Vianoc: "Aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život." Vianoce teda nie sú na odsúdenie, Vianoce sú na spasenie. Ježiš prišiel preto, aby zachránil, nie aby odsúdil.

Ku koncu Jánovho listu, v 18. kapitole, verše 36-37 stojí Ježiš pred Pilátom. Ide o závažnú výmenu názorov medzi Ježišom a Pilátom:

Pilát sa ho opýtal: "Takže ty si kráľ?" Ježiš odpovedal: "Ty hovoríš, že som kráľ. Na to som sa narodil a na to som prišiel na svet - vydať svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas."

To je odkaz Vianoc: Prečo si sa narodil? Aby som vydal svedectvo o pravde. Iný spôsob, ako to povedať, je, že Boží Syn, Božie slovo, prišiel na svet, aby vydal svedectvo pravde. Aký to má účinok v Ježišovom živote a službe vydávania svedectva o pravde? Veľmi jasne o tom hovorí Ján v 8:31-32: "Ak zostanete v mojom slove, ste naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás oslobodí."

Zmyslom Vianoc je teda príchod Božieho Syna, ktorý je pravda: "Ja som cesta, pravda a život" (Ján 14: 6). A prišiel. Aby hovoril pravdu: "Prišiel som, aby som svojou osobou a svojimi slovami svedčil o tom, čo je pravda, čo je v konečnom dôsledku skutočné a pravdivé". A výsledkom pôsobenia pravdy je sloboda, voľnosť, oslobodenie od viny hriechu, moci hriechu, smrti, satana, pekla a nezmyselného života. Aká nádherná sloboda, ktorá prichádza do života človeka, ktorý objaví, že Ježiš je pravda! On bol cesta, pravda a život. Spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí.

Narodil sa, aby človek už viac nemusel zomrieť

Natíska sa otázka: Ako sa to stane? Ako to, že pravda - vyslovená Božia pravda a osobná Božia pravda v Ježišovi - oslobodzuje ľudí od hriechu a odsúdenia? O tom hovorí Ján v 6. kapitole. V Jánovi 6:51 Ježiš hovorí:

„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto bude jesť z tohto chleba [samotného Ježiša], bude žiť naveky. A chlieb, ktorý dám za život sveta, je moje telo.“

To sú Vianoce: "Ja som zostúpil z neba." A teraz si to spojme s odkazom v Jánovi 1:14: "A Slovo sa stalo telom." Prečo? Aby sa mohlo stať to, čo píše Ján 6:51. Prišiel, aby dal svoje telo za život sveta. Prišiel, aby mal telo, ktoré sa dalo prebodnúť klincami. Prišiel, aby mal telo, ktoré by sa dalo prebodnúť mečom a chrbát mu mohlo roztrhať bičovanie, a tŕňová koruna mohla byť vtlačená do mäsitej hlavy Božieho Syna, aby mal líca, ktoré by sa dali fackovať, a bradu, ktorá by sa dala ťahať, a oči, do ktorých by sa dalo napľuť. Preto prišiel. Preto potreboval telo: aby mal niečo ľudské, čo by mohlo zomrieť - niečo, s čím by mohol trpieť. To je jediný spôsob, ako môže milosť prísť k hriešnikom.

A prišiel ako plný milosti. „Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou.“ (Ján 1:16). A dôvod, prečo sme z plnosti vteleného Slova dostali milosť je ten, že vtelené Slovo prišlo, aby malo telo, aby mohlo zomrieť za hriešnikov. Keby nebol zomrel za hriešnikov, nedostali by sme milosť; mali by sme iba súd. A preto sú Vianoce hlavne prípravou na Veľký piatok. Neoddeľujme tento sviatok od Vianoc. Je to všetko spojené s tým, čo prišiel urobiť.

Svetlo a život pre všetkých

Zmysel Vianoc v Jánovom evanjeliu teda spočíva v tom, že večný Boh bol vo viacerých osobách. Keď vezmeme do úvahy celú Bibliu, vieme, že bol v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý. Syn, Slovo, si berie telo, aby mal telo, s ktorým by mohol zomrieť. A tým, že dal svoje telo za svet, svet môže mať život, pretože len obetovaním tela sa dajú odpustiť hriechy, zabezpečiť spravodlivosť.

A vierou v neho - teda tým, že ho jeme; symbolicky ho konzumujeme - sa stáva naším pokladom, naším pokrmom, naším životom. Jeho život je teraz v nás. Naše hriechy sú prikryté a my máme s ním večnú radosť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345