Loading Player...

Poslucháči sa na nás obracajú s mnohými náročnými otázkami. Ďakujeme, že nám ich posielate, a ďakujeme za vašu trpezlivosť, pretože sa snažíme spracovať čo najviac z nich. Jedna z nich je nasledovná: „Zaujímalo by ma, aký by mal byť postup cirkvi, keď si kresťan vedome vezme za manžela neveriaceho. Veriaci bol vopred varovaný a napriek tomu pokračoval vo vzťahu a manželstvo bolo formálne uzavreté. Ako by cirkev mala reagovať na tento stav?"


Aby sme na to mohli odpovedať, objasnime si, aké hriechy robí vyznávajúci veriaci, keď odmietne radu starších cirkvi a vezme si za manžela neveriaceho. Spomeniem len tri základné druhy hriechov. Je ich viac, ale pre ich závažnosť spomeniem aspoň niekoľko.

Druhy hriechu

Po prvé: Vyznávajúci veriaci sa vzpiera a búri proti výslovnému Božiemu príkazu Novej zmluvy.

Pavol v 1. Kor.7:39 hovorí:
Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať, za koho chce, ale iba v Pánovi.

"Iba v Pánovi" znamená len s človekom, ktorý je v Pánovi - veriaci, Ježišov nasledovník. Ak je toto poučenie veriacemu človeku jasne vysvetlené a veriaci človek odmieta poslušnosť tomuto príkazu, koná v otvorenom rozpore s učením apoštolov a Boha.

Po druhé: Dôležitejšie je však to, a v tom je jadro problému, že veriaci, ktorý sa rozhodne uzavrieť manželstvo s neveriacim, ukazuje, ako hlboko je ohrozená láska veriaceho ku Kristovi. Ježiš v podstate povedal: "Ak ma nemiluješ viac ako svojho najbližšieho človeka, nie si ma hoden" (pozri Mat. 10:37). To je veľký nárok, ktorý Ježiš kladie na naše srdce. Ak sa však veriaci teší z prítomnosti, priateľstva a intimity človeka odmietajúceho Krista (priateľa alebo priateľky) viac ako z prítomnosti a spoločenstva s Kristom, jeho viera a láska k Ježišovi je spochybnená. Spochybňuje ju Ježiš, nie ja. V tom spočíva najhlbší problém. Ako môže srdce veriaceho človeka prijať Ježiša ako svoj najvyšší poklad a odmietnuť jeho slová, a miluje viac toho, kto nemá vieru a lásku k najcennejšiemu pokladu veriaceho? Pre mňa je to nepochopiteľné.

Po tretie: Ak verní vedúci v cirkvi s láskou vysvetlili veriacemu Božiu vôľu založenú na Božom slove a povedali mu, aby z poslušnosti voči Kristovi si nezačínal s týmto manželstvom, ktoré je proti Božej vôli, potom je toto manželstvo nielen vzburou proti výslovnému biblickému príkazu a nielen prejavom modlárskeho srdca, ktoré kladie človeka nad Krista, ale je to aj odvrhnutím autority starších zboru, ktorú Boh dal, aby chránila ovce pred hriechom.
Tieto tri body uvádzam na úvod preto, aby to čo ešte poviem, bolo založené na týchto dôležitých základných bodoch.

Poslušnosť v láske

Ak starší zboru prosia, modlia sa, učia, a napomínajú, potom, ak je to všetko odmietnuté, je potrebné veriaceho dať do zborovej kázne, alebo vylúčiť z členstva v cirkvi, ak uzavrie takéto manželstvo. Cieľom tohto vylúčenia je napomenúť neposlušného veriaceho, prebudiť a obnoviť jeho vzťah k Bohu aby získal kajúce a poslušné srdce.

Mnohí ľudia neberú Bibliu vážne. Sú nahnevaní na cirkev, ktorá berie Bibliu tak vážne, ako hovorím. Mnohí vyznávači kresťanstva by dnes považovali takéto vylúčenie skôr za škodlivé než užitočné. Nazývajú ju netoleranciou, dokonca nenávisťou. Robia to však iba preto, lebo svoju vlastnú múdrosť povyšujú nad múdrosť Božiu. Svoj názor odôvodňujú tým, že sa budú snažiť neveriaceho v manželstve získať pre Krista. Možno ak ich prijmete do cirkvi ako členov, alebo ak si jedného z nich ponecháte ako člena, stane sa neskôr ním aj ten druhý.

Dokonca aj rodičia, alebo priatelia takýchto ľudí, ak nestoja pevne na Biblických základoch, budú tvrdiť, že sa nebudú dať získať pre Krista tým, že ich vylúčite z cirkvi. Budú sa hnevať. Neveriaci vás nazvú netolerantnými a nenávistnými a budú tvrdiť, že to neposlúži k spáse, ale k odcudzeniu. Na to musia byť starší zboru pripravení.

To však rozhodne nie je to, čo učí Biblia. V 2. Tes.3:14-15 a v 1. Kor.5:4-5 Pavol uvádza možnosť a túžbu, že prostredníctvom takéhoto svätého odmietnutia budú ľudia v skutočnosti spasení a ich vzťah s Bohom sa môže obnoviť. Vo svojej kazateľskej službe som sa už stretol s tým, že cirkevná disciplína má práve takýto účinok. Vedúci cirkvi musia byť pripravení na to, že ich ľudia, ktorí si myslia, že vedia lepšie ako apoštoli, ako milovať ľudí, ich budú osočovať.

Obnovenie pokánia

Jednou z ďalších dôležitých otázok, na ktoré treba odpovedať je, ako vyzerá pokánie a duchovná obnova v takejto situácii? Neznamená to, že manželstvo je neplatné; je to naozaj manželstvo – ale manželstvo, ktoré nemalo byť uzavreté. Teraz, keď už bolo uzavreté, nemalo by byť zrušené; malo by byť posvätené.

Apoštol Pavol sa rovnako jasne vyjadruje o tom, že veriaci by sa nemal rozvádzať s neveriacim, ako aj o tom, že by s ním nemal uzavierať manželstvo. Takže pokánie z hriechu pri uzatváraní manželstva s neveriacim neznamená rozvod manželstva. To, čo zahŕňa, je zmena srdca, nie zmena manželstva. Malo by ísť o úprimnú ľútosť nad neposlušnosťou voči Božiemu slovu:

Žena je viazaná dovtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zomrie, je slobodná a môže sa vydať, za koho chce, ale iba v Pánovi. (1.Kor. 7:39).
Malo by dôjsť k priznaniu hriechu a pokániu, že srdce nebolo verné voči Bohu, keď v náklonnosti uprednostnilo človeka pred Kristom. Malo by tam byť zrejmé pokánie a ľútosť z toho, že sme odmietli rady Božích vodcov v cirkvi.

Všetky tieto zmeny sú možné, kým manželstvo zostáva neporušené. Muž alebo žena, ktorí zostávajú v takomto manželstve, môžu neveriacemu manželovi povedať tieto slová: "Moja obnovená láska k Ježišovi a to, že si Krista cením ako svojho Pána a Spasiteľa viac, ako teba a moja túžba byť opäť súčasťou Kristovho ľudu a moja ľútosť nad mojím hriechom, keď som sa oženil s tebou, ako neveriacou, neznamená, že som ťa prestal milovať alebo že ťa chcem opustiť. Máme zmluvu, kým nás smrť nerozdelí a mám ju v úmysle dodržať. Moja obnovená viera však znamená, že teraz viem, ako ťa milovať lepšie. Chcel by som ti to ukázať a dúfam, že ty ma budeš milovať tiež."

Či to neveriaci manželský partner prijme, nevieme. Ale je to možné a to je cieľom zborovej kázne a za to sa modlím.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345