Loading Player...

Prečo ma stále prenasledujú moje hriechy spred obrátenia? Túto otázku nám položil náš poslucháč Richard. Hovorí: „Predtým, ako som bol spasený, pred niečo vyše rokom a pol, som bol dosť silno závislý od drog. Pán Ježiš sa ma dotkol a doslova všetky túžby po drogách zmizli - asi do apríla tohto roku. Niekoľkokrát som padol, ale Boh bol ku mne veľmi milostivý a milosrdný, keď ma previedol cez tieto ťažké časy, keď som padol. Preto sa pýtam, ako sa to môže stať, že znova a znova upadáme do už vyznaného hriechu? Myslel som si, že som s touto časťou svojho života nadobro skončil! Prečo sa mi teraz vracajú moje hriešne spôsoby spred obrátenia?"


Richard, dovoľ, aby som v krátkosti opísal, čo Biblia učí o tom, čo sa ti ako znovuzrodenému veriacemu v Ježiša už stalo a čo sa ti ešte nestalo. A to ti ukáže na niektoré biblické spôsoby uvažovania o tom, čo vlastne prežívaš. To, čo sa už v tvojom živote stalo a čo sa ešte nestalo, vložme do širšieho biblického opisu toho, čo Kristus urobil na tomto svete a čo ešte neurobil.

Tvoje kráľovstvo už prišlo

Keď Kristus prišiel na túto zem, jeho poslaním bolo zvestovať Božie kráľovstvo. A toto zvestovanie obsahovalo dve hlavné témy:

1. Jeho Kráľovstvo je tu, práve teraz: "Hľa, Božie kráľovstvo je uprostred vás" (Lukáš 17:21).“ Ja som kráľ. Prišla moja vláda. Vo svojich zázrakoch, vo svojom učení, vo svojej dokonalosti, vo svojej láske, vo svojej smrti za hriešnikov, vo svojom zmŕtvychvstaní ukazujem, že moje kráľovstvo, moja vláda, moja spásonosná vláda je tu. Dlho očakávané, vytúžené kráľovstvo prišlo." To je prvá zásadná vec, ktorú musí kresťanstvo povedať tomuto svetu.

2. Jeho kráľovstvo prichádza a ešte tu nie je.: "Nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo."(Lukáš 22:18). Čože? Myslel som, že si povedal, že už prišlo. Prečo hovoríš, že prichádza? Prichádza, ale ešte nie je tu. Takže vo veľkom obraze dejín Božie kráľovstvo už prišlo v osobe a diele Ježiša Krista. Ale predsa ešte neprišlo úplne, ešte neprišlo s úplným dovŕšením.

Spomínam si, ako som raz čítal Georgea Ladda, jedného z mojich novozákonných profesorov. Povedal: "Tajomstvo kráľovstva je jeho naplnenie bez zavŕšenia." Naplnenie bez zavŕšenia - to vystihuje to napätie. Áno, kráľovstvo prišlo. Čas sa naplnil. Je tu. Kajajte sa. Kráľ prišiel. Ale pre jeho zavŕšenie zostáva ešte toľko vecí, ktoré nie sú dokončené a ktoré kráľovstvo sľúbilo urobiť. A toto napätie, Richard, ovplyvňuje prakticky každú časť kresťanského života, vrátane tvojho boja s minulými hriechmi, vrátane drog.

Nové a staré v piatich obrazoch

Ako sa táto skutočnosť prejavuje v živote kresťana? Predstavím len niekoľko biblických opisov:

1. "[Boh] nás vytrhol z ríše tmy a preniesol nás do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. (Kolos. 1:13-14)
Takže to sa už stalo - už sme boli prenesení z temnoty do kráľovstva Syna. Slávne prehlásenie. To je úžasné. A potom sa v Kolosanom 3:3 píše: "Zomreli ste a váš život je ukrytý s Kristom v Bohu." A to je to, čo sme si povedali. Je koniec. Už ste prešli za hranice smrti. Ste v bezpečí a ukrytí s Kristom v Bohu.
Ale teraz prichádza tvrdenie Kolos. 3:5 s príkazom, ktorý naznačuje, že niečo ešte nie je dokončené. Píše sa tu: "Preto umŕtvite, čo je vo vás pozemské: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú túžbu a žiadostivosť, ktorá je modloslužbou." A mohli by sme pridať aj drogy. To treba urobiť, Richard. Treba to urobiť. Si v nebi s Kristom, ale teraz ešte bojuj s pozemskými hriechmi. Zomrel si s Kristom; preto usmrcuj staré návyky. Boj s hriechmi, ktoré ešte nie sú zničené, je spôsobený tým, že si už mŕtvy s Kristom a sedíš po jeho pravici.

2. Ďalší obraz sa nachádza v liste Rimanom 6:6: "Vieme, že naše staré ja bolo ukrižované s [Kristom]." Skončili sme. Je po všetkom. Zomreli sme. V liste Rimanom 6:11 sa hovorí: "Tak sa aj vy považujte za mŕtvych hriechu a živých Bohu v Kristovi Ježišovi." Pretože ešte nie je všetko dokonané, hriechy sa nás dotýkajú. Máme s tým ešte niečo spoločné. Máme však príkaz umŕtvovať, čo je pozemské . Uviesť svoj život do súladu so svojou mŕtvosťou vychádza z toho, že sme už mŕtvi pre konanie hriechu.

3. V Rimanom 6:12 sa píše: "Nech teda hriech nevládne vo vašom smrteľnom tele". A Rimanom 6:14: "Lebo hriech nebude mať nad vami vládu, keďže nie ste pod zákonom, ale pod milosťou." Nedovoľme hriechu, aby v nás vládol, pretože sme pod vplyvom milosti . To je kresťanský spôsob myslenia.

4. Prvý list Korinťanom 5:6-7 hovorí o odstránení sexuálneho hriechu z cirkvi a z nášho života:
"To, čím sa chválite, nie je dobré. Neviete azda, že trocha kvasu prekvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom; veď Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný."
Apoštol Pavol si predstavuje cirkev a kresťanský život ako hrudku cesta a kvas ako hriech, ktorý preniká do tejto hrudky. Hovorí: "Očistite starý kvas, aby ste boli novým nekvaseným cestom." Príkaz o odstránení kvasu vychádza z toho, že v nekvasenom ceste nie je žiadny kvas. Je v tom slávne tajomstvo už áno – a ešte nie, vo vzťahu na kresťanský život. Stávame sa tým, čím v skutočnosti sme.

5. "Oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy." (Efez. 4:24) A tak si obliekame nového človeka, takého, na akého nás Boh pretvoril. Náš nový človek už bol stvorený. Stali sme sa Božím dielom. V Kristovi sme si nevytvorili nové telo my sami. To vytvoril Boh. On nás pretvoril. Už je to stvorené, ale musíme si to obliecť. Vlastniť nové telo. Nosiť ho. Stať sa v praxi tým, čím sme v Kristovi.

Staňte sa tým, kým ste

Richard, tvoj neustály boj s hriechom nie je ničím novým.

  • V Kristovi si už nový, ale ešte nie si dokonalý.
  • Si mŕtvy a musíš umŕtvovať aj hriech, ktorý sa ťa snaží ovládnuť.
  • Si vzkriesený s Kristom a musíš hľadať veci, ktoré sú hore.
  • Si novým človekom a musíš si ho aj obliecť.
  • Si ako nekvasený chlieb a musíš odstrániť starý kvas v tebe.
  • Hriech nebude kraľovať v tvojom živote a ty nesmieš dovoliť, aby hriech mal nadvládu.

A tu je návod, ako to robiť: každý príkaz, každé napomenutie dané kresťanovi by malo byť vášnivo sledované a poslúchané na základe toho, čo je už o nás pravdivé v Kristovi. Je nám prikázané, aby sme sa stali tým, čím už sme v Kristovi.

To, čo prežívaš, je realita toho, čo Pavol v Liste Rimanom 7:20-21 nazýva prebývajúcim hriechom v tebe:

Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Objavujem teda taký zákon, že ak chcem robiť dobro, mám v dosahu len zlo.

A teraz máš tento hriech umŕtviť, pretože si už zomrel a tvoj život je skrytý s Kristom v Bohu. Takže, Richard, nech Boh prenesie tento biblický obraz spasenia hlboko do tvojho života a dá ti veľkú slobodu a silu bojovať proti starému človeku v tebe.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345