Loading Player...

V dnešnej otázke sa náš poslucháč pýta:
V Matúšovom evanjeliu 25:11-12 Ježiš hovorí:
Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: ‚Pane, pane, otvor nám!‘ On im však odpovedal: ‚Amen, hovorím vám, nepoznám vás.‘
Hovoria tieto dva verše niečo o spasení? Najmä v súvislosti s tým, keď ženích povedal: 'Nepoznám vás'?" Čo je tým myslené?

Desať panien a ženích

Áno, tieto verše hovoria o spasení. Naznačujú vylúčenie niekoho zo spasenia.
Dovoľte mi na úvod pripomenúť, že tento príbeh je podobenstvo. Je tu spomenutých desať panien, ktoré si Ježiš vymyslel. Úlohou týchto panien je, aby privítali ženícha, keď príde na hostinu, aby vošiel a tešili sa z nevesty. Mali ho teda privítať, keď príde.
Päť panien to berie vážne a pripravujú sa na jeho príchod. Päť je nedbalých a nemajú to, čo potrebujú, aby boli pripravené privítať ženícha. V poslednej chvíli, keď už vidia ženícha prichádzať utekajú a snažia sa situáciu zachrániť a pripraviť sa na jeho príchod. Ale to sa im nepodarí .Je už neskoro.

Máme byť duchovne bdelí

V príbehu sa hovorí:
No kým išli kupovať olej, prišiel ženích, a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu; a dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: ‚Pane, pane, otvor nám!‘ On im však odpovedal: ‚Amen, hovorím vám, nepoznám vás.‘ Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny! (Matúš 25:10-13)

Hlavným odkazom tohto podobenstva je byť bdelý. Nejde o to, aby panny v noci nespali a pozerali sa do neba, pretože všetkých desať panien spalo. Všetci spali - múdri aj nerozumní. Ale znamená to zostať bdelí pre očakávanie svojho Pána a pre svoje povolanie, čo znamená byť duchovne bdelý, byť bdelý vo svojom povolaní pre Ježiša, pre cestu života v Kristovi. Pretože ak sa budete k Pánovi správať, akoby bol nedôležitý a nezaujímal nás , nebudeme pripravení a nemôžeme vojsť na hostinu. Nemôžeme vojsť do spasenia.

Vylúčenie Judáša

Najvýstižnejšie slová, ktorými opisuje takúto situáciu Pán Ježiš sú tieto:
Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane!‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov?‘ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí! (Matúš 7:21-23)
"Nikdy som ťa nepoznal" znamená: "Nepoznám ťa ako svojho učeníka. Neuznávam ťa za svojho nasledovníka. Si pre mňa duchovným cudzincom." Judáš by tu bol najlepším príkladom z Ježišovho života. Tri roky vyháňal démonov a spolu s Ježišom vykonal mnoho mocných skutkov. Nakoniec zisťujeme, že motívom jeho činnosti bola láska k peniazom, nie láska k Ježišovi. Vieme to z Jána 12:6. Je nazvaný zlodejom. Nakoniec bol zo spoločenstva s Ježišom vylúčený.

Vyvolený a poznaný

Čo znamená to slovo byť poznaný? "Ja ťa nepoznám." "Nikdy som ťa nepoznal." V Starom zákone sa používa takmer identické slovo vyvoliť. "Ja som si ťa nevyvolil."
Vidíme to napríklad v Amosovi 3:2, keď Boh hovorí Izraelu: "Iba teba som poznal zo všetkých rodov zeme". To však neznamená, že Ježiš nepoznal ostatné národy. Znamenalo to, že si ich nevyvolil. Neboli uznané za jeho. Nevyvolil si ich.
Alebo 1.Moj.18:18-19:
Abrahám sa bezpochyby stane veľkým a zdatným národom a v ňom budú požehnané všetky národy zeme. Jeho som si vyvolil, aby prikázal svojim synom i všetkým svojim potomkom dbať na Hospodinovu cestu a konať podľa spravodlivosti a práva, aby Hospodin mohol splniť Abrahámovi všetko, čo mu sľúbil.

Povolaný milovať Boha

Keď sa dostaneme k Novému zákonu, čítame takéto veci:
Ale vtedy, keď ste nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohmi. No teraz, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako to, že sa vraciate k bezmocným a úbohým živlom a chcete im znova slúžiť?! (Gal.4:8-9).
Byť poznaný Bohom teda vyjadruje iniciatívu, ktorú Boh prevzal, aby nám umožnil poznať ho. Inými slovami: "Ale teraz, keď ste spoznali Boha, alebo skôr, keď ste sa dali spoznať Bohu, ako by ste sa mohli znova vrátiť k bezcenným a úbohým veciam tohto sveta?" (Gal.4: 9).
Tá istá myšlienka je aj v 1.Kor.8:3:
Ak však niekto miluje Boha, toho Boh pozná.
Byť poznaný Bohom je podmienkou toho, ako prísť k láske k Bohu. Takže milovať Boha je dôkazom toho, že ste Bohom poznaní - to znamená, že ste Bohom vyvolení.

Bdejte!

Vráťme sa k nášmu podobenstvu. Nerozumné panny prišli na hostinu ženícha a jeho nevesty príliš neskoro. Volajú: "Pane, pane, otvor nám!" A on im otvorí . Ale keď ich uvidí hovorí: "Veru, hovorím vám, nepoznám vás." Chcel tým povedať: "Nevidím na vás znaky vernosti voči mne. U ľudí, ktorí mi patria musím vidieť znaky príslušnosti ku mne, znaky poslušnej vernosti."
Vidíme to v 2.Tim.2:19:
Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán poznal tých, čo sú jeho a „Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyslovuje Pánovo meno.“
To sú dva znaky pečate. "Ja ich poznám - vyvolil som si ich - a oni odstúpili od neprávosti."
Ježiš hovorí piatim nerozumným pannám: "Nevidím vo vás život, dôkaz toho, že milujete moje meno a odstupujete od zlého. Nie ste moje. Nepoznám vás." A Ježiš uzatvára toto podobenstvo slovami: "Bdejte teda, lebo nepoznáte deň ani hodinu." Chce tým povedať: "Buďte duchovne bdelí. Majte stále pred očami moju veľkosť, moju krásu, moju hodnotu. Nepodľahni láske k tomuto svetu. Ak to urobíš, nebudem ťa poznať."

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345