Loading Player...

Od našej poslucháčky sme dostali zaujímavú otázku: Schvaľoval Ježiš polygamiu? Ak bol Ježiš proti nej, prečo použil podobenstvo o desiatich pannách v Matúšovi 25:1-13? Prečo by Ježiš použil toto podobenstvo, keby bolo nemorálne mať viacero manželiek ?


Desať panien so svojimi lampami

Prečítajme si toto podobenstvo:
Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. 2 Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. 3 Pochabé si totiž vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. 4 Rozumné si však vzali s lampami v nádobkách aj olej. 5 Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. 6 Uprostred noci sa rozľahol krik: ‚Hľa, ženích! Vyjdite mu v ústrety!‘ 7 Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. 8 Tu pochabé povedali rozumným: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú!‘ 9 No rozumné odpovedali: ‚Nie! Aby azda nebolo málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ 10 No kým išli kupovať olej, prišiel ženích, a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu; a dvere sa zavreli. 11 Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: ‚Pane, pane, otvor nám!‘ 12 On im však odpovedal: ‚Amen, hovorím vám, nepoznám vás.‘ 13 Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny! (Matúš 25,1-13)
Táto posledná veta bola Ježišovým poučením pre toto podobenstvo.

Družičky, nie nevesty

Poslucháčka sa pýta: "Ak bol Ježiš proti polygamii, prečo použil podobenstvo o desiatich pannách?" Predpokladám, že poslucháčka si predstavuje, že desať panien čaká na svojho ženícha, kedy príde. Možno ju v tomto výklade podporuje to, že v podobenstve sa nikde nespomína iná nevesta. Ale tento predpoklad nie je nevyhnutný, ba dokonca ani pravdepodobný, ako si to myslí naša poslucháčka.
Po prvé, Ježiš jasne hovorí, čo je podľa neho manželstvo. Je zakorenené v Božom pláne s Adamom a Evou v 1. Mojžišovej 2. V Matúšovi 19:4 hovorí: "Či ste nečítali?"- odkazuje tam na pasáž z 1.Moj. 2:24) - "že ten, ktorý ich stvoril od počiatku, stvoril ich ako muža a ženu a povedal: 'Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a pridŕža sa svojej ženy a tí dvaja [nie desať] budú jedným telom'?" (Mat. 19:4-5).
Je oveľa pravdepodobnejšie, že týchto desať panien by sme mali vnímať ako družičky. Nepoznáme podrobnosti o tom, ako sa v tých časoch robili svadby medzi Židmi. Je však ľahké predstaviť si, že nevesta je v dome a čaká na hostinu. A úlohou družičiek je vyjsť za ženíchom a priviesť ho na hostinu tam, kde čaká nevesta.
Takto sa treba pozerať na toto podobenstvo. Vyvarujte sa toho, aby vymyslené detaily podobenstiev nadobudli iný význam, ktorý by bol v rozpore s jasným Ježišovým učením na inom mieste. Podobenstvá sú slovné obrazy, ktoré majú vyjadriť určitú myšlienku. Ale nie každý ťah štetcom na obraze má za cieľ vyjadriť samostatný zmysel. Dovoľte mi, aby som práve na tomto podobenstve ilustroval tento cenný princíp.

Očakávanie jeho druhého príchodu

Toto podobenstvo sa končí jasnou výzvou. Ježiš hovorí: "Preto" - práve som vám rozpovedal tento príbeh, a preto - "Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny" (Matúš 25:13). Ježiš prirovnáva svoj duhý príchod k príchodu ženícha v noci. Nevieme, o ktorej hodine má prísť. Preto hovorí: "Bdejte teda, lebo nepoznáte ani deň, ani hodinu".
Pointa, ktorú si máme odniesť z príbehu piatich nerozumných panien, ktorým došiel olej, a piatich múdrych panien, ktoré si dali záležať na tom, aby boli pripravené a mali dostatok oleja, aby mali čím svietiť, keď príde v noci ženích, bola táto: Bdejte, aby vás Pánov druhý príchod takto nezaskočil.
Čo však znamená bdieť?
Všetkých desať panien spalo - všetkých desať. Múdre panny spali a nie sú za to kritizované. Ak si myslíte, že bdieť znamená byť pri okne a pozerať sa na oblohu, či sa blíži Ježišov príchod, tak ste nepochopili, čo v tomto podobenstve znamená bdieť.
Čo znamená bdieť? Päť panien je múdrych. Bdejú takým spôsobom, aký sa od nich očakáva. Neznamená to, že by mali zostať hore celú noc. Znamená to, že by mali bdieť nad svojím povolaním. Zostať bdelý pri konaní svojho povolania. Máme zostať bdelí vo svojom duchovnom živote. Bdieť neznamená, že neodpočívame. Znamená to nezanedbávať svoje duchovné zdroje, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme vytrvali vo svojom povolaní, vo svojej povinnosti, kým nepríde Ježiš. Máme sa snažiť, aby nás Pán Ježiš našiel, ako si plníme svoju povinnosť, mať dostatok svetla, dostatok oleja na svietenie, aby sme ho videli, keď príde, a mohli mu vybehnúť v ústrety a tak splnili svoju povinnosť.

Byť vždy pripravený

V tomto podobenstve bolo povinnosťou panien uctiť si ženícha tak, že ho privítajú a privedú na slávnosť, kde môže stolovať so svojou nevestou. Nezáležalo na tom, či spali, ak mali pripravené všetky prostriedky, ktoré boli potrebné na privítanie ženícha. Výzva „Bdejte“ na konci podobenstva znamená byť bdelý. Bdieť znamená byť pripravený na príchod ženícha.
Podobenstvo nie je o polygamii alebo monogamii. Nie je ani o manželstve. Je o tom, čo znamená žiť vo svetle druhého príchodu Pána Ježiša s duchovnou bdelosťou. Znamená to, keď ženích príde, aby nás našiel pripravených a očakávajúcich jeho príchod.

Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Logo misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345