Úvod - Aktuality

Kniha Kto je Boh

Kniha Kto je Boh

KNIŽNÁ NOVINKA
V našej ponuke pribudol nový knižný titul „Kto je Boh“ , ktorej autorom je prof. Pavel Hanes.

Autor v predhovore ku knihe píše:
Pane, ty si živý Boh, ktorý vidíš, čím sa teraz budeme zaoberať, čo budeme o tebe počúvať alebo čítať. Vstúp do týchto našich úvah, ktoré sú bez tvojho Ducha bez života, stanú sa len spôsobom nášho filozofovania či teologizovania. My však túžime, aby nás tieto úvahy viedli k bázni pred tebou a zároveň k túžbe ťa naozaj osobne poznať.

„A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ, aby sme znali toho pravdivého a sme v tom pravdivom, v jeho Synovi, Ježišu Kristovi...“
(Prvý Jánov list 5:20, Roháčkov preklad).

Túžba po poznaní Boha je hlboko v každom z nás. Hľadáme ho, či by sme ho „nejako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko“ (Skutky apoštolov 17:27). „Vložil nám do srdca večnosť“ (Kazateľ 3:11) a túžime po hĺbke jeho poznania, hoci si to často neuvedomujeme.

Náš pohľad je zastretý hriechom, preto po ňom nielen túžime, ale od neho aj utekáme. Potrebujeme zjavenie a očistenie. Ježiš nám na kríži zaistil prístup k poznaniu a jeho Duch nás uvádza do pravdy (Evanjelium podľa Jána 16:13). Zjavuje nám večný život, ktorý je v „poznaní jediného, pravého Boha a toho, ktorého poslal, Ježiša Krista“ (Evanjelium podľa Jána 17:3).

Máme to obrovské privilégium poznávať Boha a nasledovné úvahy nás budú vovádzať do niekoľkých Božích atribútov – vlastností. Všetky úvahy začínajú analýzou jednotlivých Božích vlastností, a to aj napozadí toho, ako si Boha vysvetľujú rôzni filozofi, vedci či teológovia. Po tomto vysvetlení pojmov nasleduje aplikácia do každodenného života človeka.

Čítajme tieto úvahy s modlitbou a otvoreným srdcom, aby nám Boh odhaľoval svoj charakter a mohli sme rásť v plnosť Krista.
*****************
Knihu si môžete objednať na adrese Redakcie Rádia Logos. Knihu Vám pošleme na Vami uvedenú adresu po poukázaní daru 15€ na bankový účet Občianskeho združenia HCJB GLOBAL SK.

Číslo účtu je uvedené v záhlaví našej web stránky www.radiologos.sk.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345