Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

30. august - Rast cirkvi Božím spôsobom

To znamená, že Božími deťmi nie sú deti tela, ale za potomstvo sa pokladajú deti prisľúbenia. (Rim.9:8)

Predstavte si starozákonného Abraháma ako kazateľa. Hospodin mu hovorí: "Požehnám ťa a budeš mať úspech v tvojej službe." Cirkev však bude neplodná a nenarodia sa do nej žiadne deti.

Čo urobí Abrahám? Začne zúfať nad nadprirodzeným prísľubom. Starne. Jeho žena je neplodná. Rozhodne sa teda priviesť na svet zasľúbeného syna bez nadprirodzeného Božieho zásahu. Vyspí sa s Hagar, slúžkou svojej ženy (1.Moj.16:4). Výsledkom však nie je "dieťa zasľúbenia", ale "dieťa tela", Izmael.

Vtedy Boh prekvapí Abraháma slovami: " Ja ju požehnám (tvoju manželku Sáru) a dám ti z nej syna. Požehnám ju a stane sa matkou národov; vyjdú z nej králi národov.“ (Gen.17:16). Abrahám však volá k Bohu: „Keby aspoň Izmael žil pred tvojou tvárou!“ Boh mu však odpovedá: „Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák. Uzavriem s ním zmluvu, večnú zmluvu s ním i s jeho potomstvom.“ (1.Moj.17:18). Abrahám chce, aby sa dielo jeho vlastného prirodzeného, ľudského úsilia stalo naplnením Božieho prísľubu. Boh mu však hovorí: "Nie, ale Sára, tvoja žena, ti porodí syna" (Gen.17:19). Sára má však už 90 rokov. Celý život bola neplodná a už prešla menopauzou. (1.Moj.18:11). Abrahám má 100 rokov. Jedinou nádejou na zasľúbené dieťa je nadprirodzený Boží zásah.

A práve to znamená byť "dieťaťom zasľúbenia" - narodiť sa "nie z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle človeka, ale z vôle Boha" (Ján 1:13). Jediné deti, ktoré sa na tomto svete počítajú za Božie deti, sú nadprirodzene splodené deti zasľúbenia. V liste Galaťanom 4:28 Pavol hovorí: „Vy však, bratia, ste deti prisľúbenia ako Izák.“ Aby sme sa stali Božími deťmi, je potrebné, aby sme sa stali deťmi zasľúbenia. Ste narodení „podľa Ducha“, nie „podľa tela“ (Gal. 4:29).

Opäť si predstavte Abraháma v inej situácii ako kazateľa. Jeho zbor nerastie tak, ako verí, že Boh zasľúbil. Je unavený z čakania na nadprirodzený zásah. Obráti sa na "Hagar"  ľudských spôsobov a rozhodne sa, že dokáže do cirkvi "pritiahnuť ľudí" bez nadprirodzeného pôsobenia Ducha Svätého. Nebude to však zbor Izákovcov, ale Izmaelitov - detí tela, nie detí Božích.

Nech nás Boh chráni pred takýmto osudovo katastrofálnym  spôsobom dosahovania úspechov. V každom prípade však pracujte. Vždy očakávajte na nadprirodzené Božie dielo.  „Kôň je pripravený na deň boja, ale víťazstvo dáva Hospodin.“ (Prísl.21:31).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345