Rádio LOGOS na Facebook-u

Skratka HCJB

Čo znamená skratka HCJB?

Roku 1931 zakladatelia kresťanskej rozhlasovej spoločnosti HCJB Clarence Jones a Reuben Larson postavili vysoko v horách nad mestom Quito v Ekvádore krátkovlnný vysielač, z ktorého ako vôbec prví na svete začali šíriť evanjelium Pána Ježiša.

Je známe, že každý krátkovlnný rozhlasový vysielač na svete má pridelenú tzv. volaciu značku. Táto značka pozostáva z povinného prefixu a z doplnkového, voliteľného označenia. Slovenské vysielače majú pridelený prefix OM, Česká republika má OK, USA má prefix K, alebo W. Ekvádoru bol pridelený prefix HC.

Zakladatelia HCJB sa snažili pridať ku povinnej značke HC také doplnkové označenie, ktoré by symbolizovalo jeho poslanie. Keďže v Ekvádore sa hovorí po španielsky, bolo navrhnuté doplnkové označenie JB, Jesus Bendice, čo v španielčine znamená – Ježiš žehná. Bolo dohodnuté, že HC sa bude interpretovať ako Hoy Cristo. Spojením týchto slov vznikol španielsky názov Hoy Cristo Jesus Bendice, čo v slovenskom preklade znamená Dnes Ježiš Kristus Žehná. Skratka má symbolizovať myšlienku, že Pán Ježiš nám chce žehnať už dnes, nie niekedy potom, v budúcnosti. On je prítomný medzi nami už dnes a chce nás žehnať svojím slovom, ktoré chce zvestovať aj kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB.

Označenie názvu vysielačov pomocou prefixu sa v Európe neujalo, avšak v Amerike sa bežne používa dodnes. Mnoho rozhlasových stanic má podobné označenia, napr.stanica KJCB v Houstone, WTBL v Tampe, atď. To, že skratka HCJB nebola „poeurópštená“ , alebo poslovenčená je do istej miery nevýhoda, ale odráža okolnosti a kultúru, v ktorej vznikla a stále, už viac ako 80 rokov je verná svojmu názvu a poslaniu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345