Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

31. august - Lev a Baránok

Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie. Na neho vložím svojho Ducha a on oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť, ani kričať, na uliciach nikto nepočuje jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôt nedohasí, kým nedopomôže právu k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy. (Matúš 12:18-21, citát z Izaiáša 42)

Otcov Duch plesá radosťou nad pokorou svojho Syna. Keď je trstina nalomená, Služobník ju nežne podrží vo vzpriamenej polohe, kým sa nezahojí. Keď knôt tlie a má malý plamienok,  Služobník ho neuhasí, ale priloží ruku a jemne fúka, kým sa opäť nerozhorí.

Takto volá Otec: "Hľa, môj Služobník, ktorého som si vyvolil, v ktorom má moja duša zaľúbenie!" Hodnota a nádhera Syna nepochádza len z jeho majestátu a jeho pokory, ale z toho, ako sa v dokonalom pomere s Otcom dopĺňajú.

Keď anjel v Zjavení Jána 5:2 volá: „Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: „Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate?“, vzápätí prichádza odpoveď: „Neplač! Hľa, zvíťazil lev z Júdovho kmeňa, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí.“ (Zjav.5:5). Boh miluje silu Leva z Júdovho kmeňa. Preto je v Božích očiach hoden otvoriť záznamy dejín posledných dní.

Ale tento obraz nie je úplný. Ako tento Lev zvíťazil? Ďalší verš opisuje jeho vzhľad: „Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť Baránka akoby zabitého, ktorý mal sedem rohov a sedem očí, čo znamená sedem Božích duchov, poslaných na celú zem.“ (Zjav.5:6). Ježiš je hoden Otcovej radosti nielen ako Lev z Júdovho kmeňa, ale aj ako zabitý Baránok. Predstavuje to úžasnú slávu Ježiša Krista, vteleného Božieho Syna, ako ohromujúce spojenie majestátu a pokory.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345