Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

29. august - Čo znamená byť v Ježišovi Kristovi

Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi. (2.Tim.1:9)

Byť "v Kristovi Ježišovi" znamená úžasnú skutočnosť. Je úžasné byť zjednotený, byť spojený  s Kristom. Ak ste "v Kristovi", počúvajte, čo to znamená:

  1. V Kristovi Ježišovi ste dostali milosť ešte pred stvorením sveta.

2.Tim.1:9 hovorí: „Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.“

  1. V Kristovi Ježišovi ste boli vyvolení ešte pred stvorením sveta.

Efez.1:4: „Veď ešte pred stvorením sveta si nás (Boh) vyvolil (v Kristovi) , aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske.“

  1. V Kristovi Ježišovi ste Bohom milovaní nepominuteľnou láskou.

Rim.8:38-39: „Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“

  1. V Kristovi Ježišovi ste boli vykúpení a boli vám odpustené všetky hriechy.

Efez.1:7: “V ňom (v Kristovi) máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti.“

  1. V Kristovi Ježišovi ste ospravedlnení pred Bohom a Božia spravodlivosť v Kristovi sa vám pripočítava.

2.Kor.5:21: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.“

  1. V Kristovi Ježišovi ste sa stali novým stvorením a Božími synmi.

2.Kor. 5:17: „Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové.“

Gal.3:26: „Lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi.“

Modlím sa, aby ste sa nikdy neunavili v hľadaní a v radosti z nevyčerpateľnej výsady byť "v Kristovi Ježišovi".

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345