Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

6. máj - Lepšie poznanie prináša väčšiu radosť

Vtedy všetok ľud odišiel jesť, piť, posielať dary a usporiadať veľkú radostnú slávnosť, lebo pochopil slová, ktoré mu oznámili. (Neh.8:12)

Jediná radosť, ktorá odráža Božiu hodnotu a prekypuje láskou oslavujúcou Boha, má korene v skutočnom poznaní Boha. Ak naše poznanie Boha je nedostatočné, aj naša radosť bude slabým odrazom  skutočnej Božej dokonalosti.  Skúsenosť Izraela v Nehemiášovi 8:12 je príkladom toho, ako sa v srdci prejavuje radosť z oslavy Boha. Ezdráš im prečítal Božie slovo a Leviti ho vysvetlili. A potom ľudia odišli „usporiadať veľkú radostnú slávnosť“. Ich veľká radosť pramenila z toho, že porozumeli slovám - skutočným Božím slovám.

Mnohí z nás okúsili túto skúsenosť srdca horiaceho radosťou, keď sme porozumeli Božiemu slovu. „Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ (Luk.24:32). Ježiš dvakrát povedal, že vyučoval svojich učeníkov, aby mali radosť.

  • Ján 15:11: „Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná.“
  • Ján 17:13: „Teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť, a to úplnú.“

To podstatné , čo vidíme v týchto slovách, je sám Pán - sám Boh - ktorý sa ponúka, aby sme ho poznali a radovali sa v ňom.  „Hospodin sa ďalej zjavoval v Šile. Tam sa zjavoval Samuelovi vo svojom slove.“ (1. Sam.3:21). Ide o to, že ak naša radosť má odrážať Božiu slávu, potom musí prameniť zo skutočného poznania toho, aký je Boh slávny. Ak sa chceme tešiť z Boha radostne, musíme ho poznať skutočne.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345