Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

2. máj - Boh dokazuje svoju lásku

No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. (Rim 5:8)

 Všimnite si, že „dokazuje“ je prítomný čas a „zomrel“ je minulý čas.

„Boh dokazuje  svoju lásku k nám tým, že keď sme boli ešte hriešnici, Kristus za nás zomrel."

Prítomný čas naznačuje, že tento prejav je pokračujúcim skutkom, ktorý sa deje dodnes. A bude sa diať aj zajtra.

Minulý čas „zomrel“ znamená, že Kristova smrť sa stala raz navždy a nebude sa opakovať. „Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v Duchu.“ (1. Petra 3:18).

Prečo Pavol použil prítomný čas („Boh dokazuje“)? Očakával by som, že Pavol povie: „Boh dokázal (minulý čas) svoju lásku k nám tým, že keď sme boli ešte hriešni, Kristus za nás zomrel.“ Nebola to Kristova smrť, ktorá sa stala, prejavom Božej lásky? A nestalo sa to v minulosti?

Myslím si, že vysvetlenie je  uvedené o niekoľko veršov skôr. Pavol tam povedal, že „....chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti,  vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. A nádej nezahanbuje...“ (Rimanom 5: 3–4). Inými slovami, cieľom všetkého, čím nás Boh prevádza, je nádej. Chce, aby sme vo všetkých trápeniach cítili neochvejnú nádej.

Ale ako je to možné?

Pavol na to odpovedá v ďalšom verši: „lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rimanom 5: 5). Božia láska bola rozliata do našich sŕdc. Čas tohto slovesa znamená, že Božia láska sa rozliala v našich srdciach v minulosti (pri našom obrátení) a je stále prítomná a aktívna.

Boh preukázal svoju lásku k nám tým, že dal svojho Syna, aby v minulosti zomrel raz za naše hriechy (Rimanom 5: 8). Ale tiež vie, že táto minulá láska musí byť prežívaná ako súčasná realita (dnes a zajtra), ak máme mať trpezlivosť a nádej.

Preto nielen že to dokázal na Kalvárii; ale pokračuje v dokazovaní  aj teraz svojím Duchom v našich srdciach. Robí to tak, že otvára oči našich sŕdc, aby ochutnali a videli slávu kríža a záruku, ktorú dáva, že nás nič nemôže odlúčiť od Božej lásky v Kristovi Ježišovi. (Rim. 8: 38–39).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345