Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

3. máj - Ako žiadať o odpustenie

Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. (1.Ján 1:9)

 Pamätám sa, ako jeden z mojich profesorov na seminári povedal, že jedným z najlepších testov teológie človeka je to, aký to má vplyv na naše modlitby.

Zdalo sa mi to pravdivé aj vzhľadom k tomu, čo som prežíval v mojom vlastnom živote. S mojou ženou Noël sme boli práve zosobášení a každý večer sme sa snažili spoločne modliť. Všimol som si, že počas biblických kurzov, ktoré najviac formovali moju teológiu, sa moje modlitby dramaticky zmenili. Pravdepodobne najvýznamnejšou zmenou v tých časoch bolo to, že som sa učil robiť veci pred Bohom na základe jeho slávy. Začínať sa modliť slovami „Posväť sa meno tvoje“ a končiť slovami „V Ježišovom mene“ znamenalo, že sláva Božieho mena bola cieľom a základom všetkého, za čo som sa modlil.

Aká sila vstúpila do môjho života, keď som sa naučil,  že modlitba za odpustenie by mala byť založená nielen na požiadavke Božieho milosrdenstva, ale aj na požiadavke jeho spravodlivosti pri prihliadnutí na hodnotu poslušnosti jeho Syna. „Boh je verný a spravodlivý a odpustí nám naše hriechy.“ (1. Jána 1: 9). V Novom zákone sa odpustenie hriechov prejavuje jasnejšie, ako tomu bolo v Starom zákone, ale podstata, menovite Božia vôľa vzhľadom k jeho menu sa nemení. Pavol nás učí, že Kristova smrť ukázala Božiu spravodlivosť pri vyriešení hriechu a obhájila Božiu spravodlivosť pri ospravedlňovaní hriešnikov, ktorí sa spoliehajú na Ježiša, a nie na samých seba. (Rímskym 3: 25–26).

Inými slovami, Kristus zomrel raz navždy, aby oslávil Božie meno, čo sa môže zdať ako justičný omyl – samotný Ježiš splatil dlh namiesto vinných hriešnikov. Ale Ježiš zomrel takým spôsobom, že odpustenie „ pre meno Ježiš“ je to isté ako odpustenie „pre Božie meno“. Nie je to teda justičný omyl. Božie meno a jeho spravodlivosť boli obhájené pri samotnom skutku tejto obete, ktorou bol oslávený Boh.

Ako to Ježiš povedal poslednú hodinu pred ukrižovaním: „Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať: Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Ale veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“ Tu zaznel z neba hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“ (Ján 12: 27–28). A Ježiš to aj urobil -  „aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery.“ (Rim.3:26).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345