Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

26. apríl - Boli ste stvorení pre Boha

Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, lebo z vás chce mať svoj ľud. (1.Sam.12:22)

 Božie meno často odkazuje na jeho vlastnosti, povesť a slávu. Takto hovoríme o niekom, keď povieme, že si robí meno. Niekedy hovoríme, že ide o „názov“ známej značky, ktorá má dobré „meno“. Myslím si, že toto má na mysli Samuel v 1. Samuelovej 12:22, keď hovorí, že Boh urobil z Izraela ľud „pre seba“ a že Izrael nezavrhne „pre svoje veľké meno“.

Tento spôsob uvažovania o Božej žiarlivosti na svoje meno je potvrdený v mnohých ďalších textoch.

Napríklad v Jeremiášovi 13:11 Boh popisuje Izrael ako opasok, ktorým sa Boh rozhodol zvýrazniť svoju slávu, aj keď niekedy  Izrael bol  neposlušný. „Veď ako sa vinie opasok na bedrách muža, tak som privinul celý dom Izraela a celý dom Júdu,‘ znie výrok Hospodina, ‚aby bol mojím ľudom, slávou môjho mena, mojím cieľom, mojou ozdobou, ale neposlúchli.“

Prečo bol Izrael vybraný aby bol Božím odevom? Možno že kvôli tomu, aby bol jeho „menom, slávou a chválou“. Slová „chvála“ a „sláva“ v tejto súvislosti hovoria, že „meno“ znamená „sláva“ alebo „povesť“. Boh si vybral Izrael, aby sa v ňom oslávil. Boh hovorí v Izaiášovi 43:21, že Izrael je „...ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu.“

Keď sa cirkev v Novom zákone videla ako pravý Izrael, Peter opísal Boží zámer pre nás takto: „Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla.“(1.Petra 2: 9). Inými slovami, Izrael a cirkev si vybral Boh preto, aby mu urobil meno vo svete. Preto sa  modlíme: „Posväť sa meno tvoje“ (Matúš 6: 9). Tiež preto sa modlíme: „vodí ma správnymi cestami pre svoje meno.“ (pozri Žalm 23: 3).

Keď hovoríme o tom, že Boh je centrom nášho života, pamätajme, že je to tak preto, lebo sa stotožňujeme s Bohom v jeho zameraní na jeho osobu, na jeho meno. A na tejto strane kríža to znamená byť ľuďmi závislými na Kristovi a ľuďmi chváliacimi Krista. „Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy.“ (1.Jána 2:12). „A čokoľvek robíte, slovom alebo skutkom, robte všetko v mene Pána Ježiša a prostredníctvom neho ďakujte Bohu Otcovi“ (Kolosanom 3:17).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345