Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

14. apríl - Modli sa za jeho slávu

Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. (Mat.6:9)

Veľa krát  Písmo hovorí, že Boh robí veci „pre svoje meno“.

Vodí  ma po ceste spravodlivosti pre svoje meno. (Žalm 23: 3)

Pre svoje meno, Pane, odpusť mi moju vinu. (Žalm 25:11)

Zachránil ich pre svoje meno. (Žalm 106: 8)

Pre svoje meno odkladám svoj hnev. (Izaiáš 48: 9)

Vaše hriechy sú odpustené pre jeho meno. (1. Jána 2:12)

Ak sa pýtate, čo vo všetkých týchto výrokoch (a mnohým podobných) hýbe Božím srdcom, odpoveď je, že Boh má radosť z toho, že jeho meno je uctievané a rozhlasované.

Prvá a najdôležitejšia modlitba, ktorú je možné modliť sa , je: „Posväť sa tvoje meno.“ Kedysi som si myslel, že toto je iba prehlásenie, ako: „Haleluja! Pánovo meno je posvätené!“ Nie je to však  prehlásenie. Je to žiadosť. Vlastne akýsi príkaz. Pane, nech sa tak stane! Nech je tvoje  meno posvätené. Toto je moja prosba, moja požiadavka. Nalieham na teba: spôsob to, aby  ľudia  posvätili tvoje. Spôsob to pri mne, aby som ja posvätil tvoje meno!

Boh miluje ľudí „posvätených“ jeho menom. Preto jeho Syn učí kresťanov modliť sa za to. Ježiš to uvádza na prvom mieste, ako  prvoradú modlitbou. Pretože toto je prvé a veľké potešenie pre Otca.

Prosba „Pane, daj, aby čoraz viac ľudí posväcovalo tvoje meno,“ znamená, vážiť si, obdivovať, rešpektovať, vzdávať česť, úctu a chválu Božiemu menu. Stále viac a viac ľudí! Takže vidíte, že je to v podstate misijná modlitba za prebudenie.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345