Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

10. apríl - Čo je dobre mienená hanba?

Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osoh ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci hanbíte. Lebo ich koncom je smrť. (Rim.6:20-21)

Keď sa kresťanovi otvoria oči pred jeho Boha znevažujúcim minulým životom, začne sa hanbiť. Pavol hovorí cirkvi v Ríme: „Keď ste boli otrokmi hriechu. . . aký úžitok ste mali z tých vecí, za ktoré sa teraz hanbíte? “

Existuje dobrý spôsob, ako sa ohliadnuť späť a uvedomiť si bolesť zo života, akým sme pred tým žili a znevažovali Boha. To, že sa nad tým pozastavíme by nás nemalo zničiť. Citlivé kresťanské srdce však nemôže nemyslieť na hriechy mladosti a nepociťovať ozveny hanby aj vtedy,  keď to všetko odovzdal pod kríž Pána Ježiša.

Správne precítená hanba môže byť veľmi zdravá a očisťujúca. Pavol povedal Solúnčanom: „Ak niekto neposlúchne naše slovo v tomto liste, toho si poznačte a nestýkajte sa s ním, nech sa hanbí.“ (2. Tesaloničanom 3:14.) To znamená, že hanba je správnym a prečisťujúcim spôsobom pri obrátení a dokonca pri robení pokánia u veriaceho z obdobia duchovného chladu a hriechu. Hanbe sa nemáme snažiť vyhnúť za každú cenu. Hanba je spôsob, ako Boh môže formovať svoj ľud.

Prichádzame k záveru, že biblické kritérium pre zle  mienenú a pre dobre mienenú hanbu je, či je jednoznačne zameraná na Boha.

Biblické kritérium pre zle mienenú hanbu hovorí: Necíťte hanbu za niečo, čo ctí Boha, bez ohľadu na to, akí slabí a hlúpi vyzeráte v očiach ostatných ľudí. Iný spôsob, ako uplatniť toto biblické kritérium  zamerané na zle mienenú  hanbu: necíťte hanbu kvôli skutočne hriešnemu konaniu, pokiaľ sa tohto zlého konania nezúčastňujete.

Biblické kritérium pre dobre mienenú hanbu hovorí: Hanbím sa  za to, že mám spojitosť s čímkoľvek, čo znevažuje Boha, bez ohľadu na to, ako čestne, či dobre vyzerám v očiach iných ľudí.

Dôvodom, prečo by sme mali cítiť hanbu, je nesúhlas so správaním, ktoré znevažuje  Boha. Dôvodom, prečo by sme nemali cítiť hanbu je správanie, ktoré ctí Boha, aj keď podľa ľudí by sme sa za to mali hanbiť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345