Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

9. apríl - Hovorte s Bohom, nie iba o ňom

Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou. (Žalm 23:4)

 Forma 23. žalmu je poučná.

V Žalme 23:1–3 Dávid hovorí o Bohu ako „ON“:

Hospodin - ON je môj Pastier, nič mi nechýba. Vodí ma-ON- na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám.  ON-Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno.

Potom vo veršoch 4 a 5 Dávid hovorí o Bohu ako o „TY“:

Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď TY si so mnou, TVOJ prút a tvoja palica sú mi útechou. TY-Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká.

Potom sa vo verši 6 sa vracia späť:

Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť.

Z tejto formy si môžeme vyvodiť ponaučenie, že nie je dobré hovoriť veľmi dlho o Bohu bez toho, aby sme sa rozprávali s Bohom.

Každý kresťan je prinajmenšom amatérsky teológ - teda človek, ktorý sa snaží pochopiť Boží charakter a jeho cesty a potom to vyjadruje slovami. Ak nie sme aspoň trochu  teológovia, potom sa nikdy nebudeme navzájom rozprávať o Bohu, ani s Bohom, a našej vzájomnej viere tým veľmi nepomôžeme.

Ale čo som sa naučil od Dávida v 23. žalme a v iných žalmoch je to, že by som mal svoju teológiu pretkať modlitbou. Moje hovory o Bohu by som mal často prerušovať rozprávaním s Bohom.

Za myšlienkou: „Boh je dobrý“ by mala prísť modlitba: „Ďakujem ti, Bože, že si dobrý.“

Vzápätí za vetou: „Boh je slávny“, malo by prísť: „Oslavujem ťa, Bože!“

Tak to musí byť, ak cítime Božiu prítomnosť vo svojich srdciach, a premýšľame o ňom  vo svojej mysli a opisujeme ho svojimi perami.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345