Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

8. apríl - Povedzte Satanovi, že je porazený

Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. (Jakub 4:7)

Čím reálnejšie sa Satan prejavuje v našej dobe – čím je aktívnejší - tým vzácnejšie sa Kristovo víťazstvo stane pre tých, ktorí mu dôverujú.

Nový zákon učí, že keď Kristus zomrel a vstal z mŕtvych, Satan bol  definitívne porazený. Bol mu daný čas obmedzenej slobody, ale jeho moc proti Božiemu ľudu je zlomená a jeho porážka je istá.

  • „Boží Syn sa zjavil preto, aby zničil diablove skutky.“ (1. Jána 3: 8)
  • „Keďže deti majú účasť na krvi a tele, podobne i on sa stal jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla.“ (Hebrejom 2:14)
  • „[Boh] odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil.“ (Kolosanom 2:15)

Inými slovami, na Golgote  bol Satanovi zasadený rozhodujúci úder. A jedného dňa Satanov čas obmedzenej slobody skončí, ako sa píše v Zjavení 20:10 : „Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov.“

Čo to znamená pre nás, ktorí nasledujeme Ježiša Krista?

  • „A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi.“ (Rimanom 8: 1)
  • „Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje! “ (Rimanom 8:33)
  • „Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, 39 ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“ (Rimanom 8: 38–39)
  • "Deti, vy ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete." (1. Jána 4: 4)
  • „Ale oni [svätí] nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti.“ (Zjavenie 12:11)

Preto: „Vzopri sa diablovi a on utečie pred tebou!“ Bol porazený a víťazstvo je naše. Našou úlohou teraz je žiť v tomto víťazstve a dať Satanovi vedieť o jeho porážke.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345