Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

7. apríl - Čo znamená modliť sa za nepriateľov

Ja vám však hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. (Mat.5:44)

Modlitba za vašich nepriateľov je jednou z najhlbších foriem lásky, pretože znamená, že musíte chcieť, aby sa im stalo niečo dobré.

Pre svojich nepriateľov môžete robiť dobré veci aj bez skutočnej túžby, aby sa im darilo. Ale modliť sa za nich znamená byť v prítomnosti Boha, ktorý pozná vaše srdce a najhlbšie túžby, a modlitbou sa prihovárate k Bohu v ich mene. Vaša modlitba môže poslúžiť k ich obráteniu. Môže pomôcť k ich pokániu. Je možné, že vzbudí  nepriateľstvo v ich srdciach. Môže sa stať, že budú zastavení v svojom hriešnom konaní hoci aj chorobou alebo iným nešťastím. Ale modlitba, ktorú tu má Ježiš na mysli, má vždy slúžiť pre ich dobro.

Toto urobil Ježiš, keď visel na kríži:

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ (Lukáš 23:34)

A to urobil aj Štefan, keď bol kameňovaný:

Padol na kolená a zvolal silným hlasom: „Pane, nepočítaj im toto za hriech!“(Skutky 7:60)

Ježiš nás volá nielen, aby sme robili dobre našim nepriateľom, ako napríklad pomôcť im pri zabezpečovaní ich potrieb (Matúš 5:47); tiež nás volá, aby sme im chceli to najlepšie a aby sme tieto túžby vyjadrili v modlitbách, aj keď náš nepriateľ nie je nablízku.

Naše srdcia by mali túžiť po ich spáse a túžiť po ich prítomnosti v nebi spolu  nami a túžiť po ich večnej radosti. Nech nám Boh dá milosť modliť sa tak, ako to robil apoštol Pavol za židovský národ,  z ktorého mnohí Pavlovi veľmi strpčili život:

„Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení.“(Rimanom 10: 1)

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345