Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

16. február - Keď sa poslušnosť zdá nemožná

Vo viere Abrahám obetoval Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného prinášal ako obetu ten, ktorý dostal prisľúbenia. (Žid.11:17)

Pre mnohých z vás práve teraz – a pre iných to možno príde neskôr – je  poslušnosť ako koniec sna. Cítite, že ak poslúchnete to, k čomu vás volá Božie Slovo alebo Boží Duch, urobí vás to nešťastnými a že neexistuje spôsob, ako by to Boh mohol obrátiť na dobré.

Možno Božie volanie, ktoré práve počujete je oženiť sa, alebo vydať sa, alebo zostať slobodný, zostať v tejto práci alebo zmeniť zamestnanie, dať sa pokrstiť, svedčiť v práci o Kristovi, odmietnuť kompromitujúce okolnosti a zostať čestný, konfrontovať človeka s hriechom, stať sa misionárom. Vo svojej obmedzenej mysli sa vám zdá vyhliadka na zmenu hrozná - je to ako obetovanie Izáka, jediného syna, ktorý je dedičom.

Zvážili ste všetky možnosti a každý ľudský uhol pohľadu a zdá sa vám, že je nemožné, aby to dopadlo dobre. Teraz si viete predstaviť, aké to bolo pre Abraháma. Jeho príbeh je v Biblii zapísaný práve pre vás. Naozaj však túžite po Bohu a chcete ísť jeho cestou a chcete dôverovať jeho zasľúbeniam viac ako čomukoľvek inému  a naozaj veríte, že ocení  vašu vieru a poslušnosť tým, že sa nebude hanbiť nazývať sa vaším Bohom, a že on môže použiť všetku svoju múdrosť, moc a lásku urobiť vašu životnú cestu  plnú radosti?

Možno to sú otázky, ktoré spôsobujú krízu v tvojom živote: Naozaj túžiš po ňom? Chceš mu dôverovať? Boh však má pre teba slovo uistenia: Boh je toho hoden a Boh to dokáže.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345