Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

15. február - Každý krok na Golgotu bol z lásky

Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás; aj my máme klásť život za bratov. (1.Jána 3:16)

 Kristova láska k nám pri jeho umieraní na Golgote bola vedomá, rovnako aj jeho utrpenie bolo zámerné. Ak vedome položil svoj život, bolo to pre nás. Bolo to z lásky.

„ Pretože Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi, a preto, že miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku.“ (Ján 13: 1). Každý krok na ceste na Golgotu znamenal: „Milujem ťa, milujem ťa.“ Preto keď vnímame Kristovu lásku, ako za nás kladie svoj život, pomáha nám to vidieť, s akým presvedčením to robil.

Pozrime sa na to, čo Ježiš povedal v tej chvíli, keď sa Peter pokúsil odťať hlavu vojaka, ale iba mu odrezal ucho:

Potom mu Ježiš povedal: „Vráť svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslíš, že nemôžem požiadať svojho Otca a že on by mi hneď neposlal viac ako dvanásť légií anjelov? Ale ako by sa potom splnili Písma, že sa to tak musí stať?“ (Matúš 26: 52–54)

Jedna vec je povedať, že podrobnosti o Ježišovej smrti boli predpovedané už v Starom zákone. Ale oveľa dôležitejšie je povedať, že sám Ježiš sa dobrovoľne rozhodol, aby sa postaral, aby sa Písmo naplnilo. To je to, čo Ježiš povedal u Matúša 26:54:  "Mohol by som svojho Otca požiadať o pomoc,  ale ako by sa potom naplnilo Písmo, že to tak musí byť?"

Inými slovami povedal: nevyberám si túto cestu preto, že by som z nej mohol odísť, pretože poznám Písmo. Viem, čo sa musí stať, aby som zachránil ľudí, ktorých mi dal môj Otec . Ja som sa rozhodol, aby som naplnil všetko, čo sa o mne predpovedá v Božom slove. Je to moja dobrovoľná voľba – každý môj krok svedčí o tom, že  milujem ľudí. A chcem, aby to cítili. A aby boli slobodní a úplne zmenení, odlišní od tohto sveta.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345