Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

14. február - Kristus ako prostriedok a cieľ

Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. (Gal.2:20)

Prečo Boh stvoril vesmír? A prečo ho riadi takto? Aký má s tým Boh zámer? Je Ježiš Kristus prostriedkom k tomuto cieľu alebo naplnením tohto cieľa? Ježiš Kristus je najvyšším Božím zjavením. Je to Boh v ľudskej podobe. Ako taký je cieľom, nie prostriedkom. Zmyslom vesmíru je zjavovanie Božej slávy. Toto je Božím cieľom. Nebesá a dejiny sveta „hovoria o Božej sláve“.

Ale Ježiš Kristus bol poslaný, aby vykonal niečo, čo bolo potrebné urobiť. Prišiel urobiť nápravu pádu. Prišiel, aby zachránil hriešnikov  pred nevyhnutným zahynutím kvôli ich hriechu. A títo zachránení budú vidieť a radostne okúsia zjavenú Božiu slávu. Iní budú aj naďalej hromadiť v sebe pohŕdanie Božou slávou. Ježiš Kristus sa  teda stal prostriedkom k tomu, čo Boh chcel dosiahnuť pri prejavení svojej slávy pre radosť svojho ľudu. Nikto by nevidel, neochutnával a neoslavoval Božiu slávu, ak by nebolo Kristovho spásneho diela. Zmysel existencie vesmíru by sa nenaplnil. Kristus je teda prostriedok.

Pri naplnení tohto cieľa na kríži, keď zomrel za hriešnikov, Kristus zjavne preukázal Otcovu lásku a spravodlivosť. Bol to vrchol zjavenia Božej slávy - slávy jeho milosti. Preto sa Ježiš v okamihu svojho dokonaného skutku ako prostriedku Božieho zámeru stal cieľom tohto účelu. Vo svojej smrti za hriešnikov a zmŕtvychvstaní sa stal ústredným a najvyšším zjavením Božej slávy. Ukrižovaný Kristus je teda prostriedkom aj cieľom Božieho zámeru vo vesmíre. Bez jeho obete by sa tento cieľ - odhaliť plnosť Božej slávy pre potešenie svojho ľudu - nestal.

A práve týmto  vykonaným dielom  sa stal naplnením - tým, ktorý bude navždy a vždy stredobodom nášho uctievania, keď budeme tráviť večnosť videním a radosťou z toho, čo nám Kristus  zjavil o Bohu, keď sa stal pre nás kliatbou.

Ježiš je naplnením, vyvrcholením dôvodu, pre ktorý bol stvorený vesmír a prostriedok, ktorý umožňuje vychutnať si toto vyvrcholenie ospravedlnenými hriešnikmi.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345