Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

3. február - Najväčšia láska

Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. (1.Jána 2:12)

Prečo by sme mali zdôrazňovať, že Boh miluje, odpúšťa a zachraňuje  „pre svoje meno“ - pre svoju slávu? Tu sú dva dôvody (spomedzi mnohých).

  1. Treba zdôrazniť, že Boh miluje a odpúšťa pre svoju vlastnú slávu, pretože to hovorí Biblia.

„Ja, ja som ten, čo zotiera tvoje previnenia kvôli sebe a nespomeniem si na tvoje hriechy.“ (Izaiáš 43:25)

„Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká.“  (Žalm 25:11)

„Pomôž nám, Bože, naša spása, pre slávu svojho mena! Vysloboď nás a odpusť nám hriechy pre svoje meno!“ (Žalm 79: 9)

„Ak naše viny hovoria proti nám, konaj, Hospodin, kvôli svojmu menu. Veď mnoho je našich odvrátení, ktorými sme sa prehrešili proti tebe.“ (Jeremiáš 14: 7)

„Poznáme, Hospodin, svoju vinu, zlobu našich otcov, veď sme hrešili proti tebe. Nezavrhni nás pre svoje meno, neznevažuj trón svojej slávy! Pamätaj na svoju zmluvu s nami a nezruš ju.“ (Jeremiáš 14: 20–21)

„Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr, v čase Božej zhovievavosti, a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery.“  (Rimanom 3: 25–26)

„Vaše hriechy sú odpustené pre jeho meno.“ (1. Jána 2:12)

2) Treba zdôrazniť, že Boh miluje a odpúšťa svoju vlastnú slávu, pretože jasne ukazuje, že Boh nás miluje s najväčšou láskou.

„Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja; aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.“ (Ján 17:24)

Boh nás nemiluje spôsobom, ktorý nás robí zvrchovanými, ale seba robí zvrchovaným. Nebo nebude zrkadlová sieň, ale zväčšujúci sa obraz Božej nekonečnej veľkosti. Dostať sa do neba a zistiť, že sme zvrchovaní, by bolo najväčším sklamaním.

Božia láska nás uisťuje o tom, že Boh robí všetko tak, aby vyvyšoval a zväčšoval  svoju vlastnú zvrchovanosť, aby sme pri príchode do neba mali navždy čím napĺňať našu radosť: prežívať Božiu slávu. Najväčšou láskou je to, že Boh  nám dáva seba pre naše večné potešenie za cenu života svojho Syna. „Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko?“  (Rim. 8:32). To má na mysli, keď hovorí, že nás miluje a odpúšťa nám pre svoje meno.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345